Dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

19. 5. 2016 9:11

Výroční zpráva VVZPO za rok 2015

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2015.

Znění Výroční zprávy projednal a schválil Výbor na svém zasedání 22. března 2016. Dále byla zpráva postoupena vládě ČR pro informaci, která ji vzala na vědomí 18. května 2016.

Výbor se v loňském roce sešel celkem třikrát, uskutečnilo se také jedno zasedání předsednictvo Výboru.

V roce 2015 Výbor popáté monitoroval Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014. Vzhledem k tomu, že se jednalo o monitorování plnění posledního roku platnosti tohoto plánu, součástí materiálu bylo také celkové zhodnocení plnění tohoto Národního plánu.

Výbor připravil a předložil vládě ČR pro informaci materiál Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na ministerstvech a v ostatních ústředních orgánech státní správy v roce 2014, který obsahoval souhrnné údaje o tom, jakým způsobem plní ministerstva a další ústřední orgány státní správy povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je uložený zákonem o zaměstnanosti.

Nově začala při Výboru působit Odborná skupina koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, jejímž cílem je diskutovat, nacházet a předkládat řešení nejproblematičtějších oblastí života osob s PAS a také nastavit funkční spolupráci v oblastech zasahujících do více resortů. V rámci této skupiny byl v roce 2015 připravován materiál Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Dále Výbor vyhlásil a realizoval XXII. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Sekretariát VVZPO se podílel na zajištění Semináře pro žadatele v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv pro rok 2016. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických se uskutečnila mezinárodní konference Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA. Dále Výbor uspořádal semináře k Národnímu rozvojovému programu mobility pro zástupce měst a obcí v Ostrově, Českých Budějovicích, Plzni, Ostravě a v Hradci Králové.

Sekretariát výboru v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny dále organizačně zajišťoval kompletní administraci tohoto programu, jehož cílem je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty