Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

19. 9. 2017 9:51

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 v roce 2016

Dne 11. září vláda schválila Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2016.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Z hodnotících zpráv jednotlivých resortů, které obsahovaly informace o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31.12.2016, byla zpracována souhrnná Zpráva o plnění opatření Národního plánu v roce 2016. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Zpráva je strukturována podle jednotlivých kapitol Národního plánu. U každého jednotlivého opatření je proveden souhrn plnění od všech odpovědných resortů a institucí.

Z 144 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2016, bylo splněno nebo průběžně plněno 117 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 14 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 13 opatření.

Jedním z předních úkolů pro rok 2016 bylo vypracovat a vládě ČR předložit návrh na ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, vláda tento návrh projednala a nyní se nachází k projednání Poslaneckou sněmovnou.

V rámci osvětové činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byly při příležitosti oslav Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením vyhlášeny výsledky XXIII. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografie soutěže Život bez bariér.

Pro lidi se zdravotním postižením je mimořádně důležité zajištění přístupnosti prostředí, tedy staveb, dopravy a komunikaci. Z tohoto důvodu pokračovalo zajištění činnosti Národního rozvojového programu mobility pro všechny. V rámci 2 kol výzev k předkládání záměrů bezbariérových tras pro města a obce, bylo nakonec doporučeno k financování 21 záměrů. Aby byly právní předpisy ukládající bezbariérové užívání staveb správně aplikovány a dodržovány, bylo úkolem MMR prověřit potřebu vzniku profesní organizace odborníků pro bezbariérové užívání staveb, což však nebylo dokončeno. Splněn nebyl ani další důležitý úkol v této oblasti, a to vypracování metodiky mapování bezbariérovosti staveb, tento dokument je třeba ještě dopracovat.

Aby byla rovnocenně poskytována zdravotní a sociální péče ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociálních služeb, je třeba nalézt systémové řešení posuzování potřeb lidí s potřebou dlouhodobé péče, tento úkol ale byl splněn pouze částečně. Pro zlepšení poskytování pomůcek a využití asistivních technologií měla být provedena analýza tohoto systému, v roce 2016 k tomu však nedošlo. Dále měl být vypracován návrh revize nového způsobu financování sociálních služeb, a to formou povinného veřejného pojištění sociální péče. Tento úkol byl splněn pouze částečně. Splněno bylo opatření týkající se úpravy vzdělávání sociálních pracovníků a inspekce poskytování sociálních služeb.

Jako jedno z klíčových témat NPPRP vystupuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Základním cílem je uplatňování principu inkluzivního vzdělávání. V této oblasti byl v loňském roce učiněn největší pokrok a většina opatření zaměřených na tuto oblast byla splněna.

Pro rok 2016 byla stěžejním úkolem implementace novely školského zákona a jeho prováděcích předpisů. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je tak nyní realizována prostřednictvím tzv. podpůrných opatření. Splněno však stále nebylo opatření týkající se vypracování pravidel vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením. Aby bylo zajištěno vzdělávání studentů a studentek se zdravotním postižením i v terciálním stupni vzdělávání, byl novelizován zákon o vysokých školách a vydáno nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství, které stanovuje, že vysoká škola musí zajistit rovný přístup ke studiu všem uchazečům o studium.

V oblasti zdraví je jednou z priorit reforma systému psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním. V roce 2016 došlo k zintenzivnění prací na přípravě projektu, který bude cíle reformy zavádět do praxe. Zatím nebyl vytvořen meziresortní systém kontroly psychiatrické péče ani Národní plán péče pro osoby s duševním onemocněním, s jejich vypracováním se počítá v rámci realizace projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, který bude implementovat Strategii reformy psychiatrické péče. Splněno bylo opatření ukládající realizaci výzkumu o situaci osob s duševním onemocněním, především s ohledem na výši příjmů, dostupnost sociálních dávek, bytovou situace/výskyt bezdomovectví atd.

Jedním ze stěžejních opatření pro rok 2016 bylo vypracování právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování. Úkol je však zatím pouze rozpracován.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je další klíčovou oblastí. Je potřebné provést celkovou revizi systému podpory zaměstnanosti této skupiny osob, tento úkol však nebyl zcela splněn, zatím byly provedeny pouze kroky upravující především zaměstnávání na chráněném trhu práce.

V roce 2016 byla provedena analýza způsobu posuzování zdravotního stavu a možnosti multidisciplinárního posuzování pro účely systému sociálního zabezpečení. Je připravována implementace výsledků této analýzy. Nebylo však splněno opatření ukládající revizi zrušení používání mezinárodní klasifikace ICF. Neformální péči poskytovanou v rodinách je třeba dostatečně podporovat. Za tímto účelem byla navržena novela zákona o nemocenském pojištění, která nově zavádí pro pečující osoby tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Oblast kultury je pro lidi se zdravotním postižením rovněž důležitá. V loňském roce byla provedena řada bezbariérových úprav různých památek a taktéž došlo k podpoře akcí na zpřístupnění dalších kulturních institucí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter