Dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

4. 7. 2016 14:25

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Z hodnotících zpráv jednotlivých resortů, které obsahovaly informace o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31.12.2015, byla zpracována souhrnná Zpráva o plnění opatření Národního plánu v roce 2015. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Zpráva je strukturována podle jednotlivých kapitol Národního plánu. U každého jednotlivého opatření je proveden souhrn plnění od všech odpovědných resortů a institucí.

Z 124 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2015, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření. Částečně byla splněna nebo průběžně plněna 4 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 8 opatření.

 

Jedním z předních úkolů pro rok 2015 bylo vypracovat a vládě ČR předložit návrh na vytvoření monitorovacího mechanismu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, což bylo splněno, tento návrh se nyní nachází ve fázi projednávání Poslaneckou sněmovnou.

V rámci osvětové činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byly při příležitosti oslav Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením vyhlášeny výsledky XXII. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Výbor dále uspořádal i Mezinárodní konferenci Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA u příležitosti 25. Výročí přijetí Americans with Disabilites Act ve spolupráci s ambasádou USA.

Pro lidi se zdravotním postižením je mimořádně důležité zajištění přístupnosti prostředí, tedy staveb, dopravy a komunikaci. Z tohoto důvodu pokračovalo zajištění činnosti Národního rozvojového programu mobility pro všechny. V rámci 2 kol výzev k předkládání záměrů bezbariérových tras pro města a obce, bylo nakonec doporučeno k financování 8 záměrů.

V oblasti podpory rodinného života je důležitým záměrem zvýšení zájmu žadatelů o svěření dítěte se zdravotním postižením do pěstounské péče. V roce 2015 byly také realizovány programy, které si kladly za cíl podpořit samostatný život mladých lidí se zdravotním postižením.

Jako jedno z klíčových témat NPPRP vystupuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Základním cílem je uplatňování principu inkluzivního vzdělávání. Pro rok 2015 byla důležitá příprava novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, která vymezovala seznam podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Novelizován byl taktéž zákon o vysokých školách, což vycházelo z potřeby systémového řešení vzdělávání lidí se zdravotním postižením i v terciárním stupni vzdělávání. Splněno však nebylo opatření týkající se vypracování pravidel vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením a předložení novely zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících hluchoslepých osob, termín plnění byl proto u obou opatření posunut.

V oblasti zdraví je jednou z priorit reforma systému psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním. V tomto kontextu se začalo pracovat na návrhu samostatného zákona o duševním zdraví a také byl připraven Standard péče poskytované v Centrech duševního zdraví a Standard ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je další klíčovou oblastí. V loňském roce byla provedena novela zákona o zaměstnanosti, díky které mají osoby zdravotně znevýhodněné opět nárok na zvýšenou ochranu na trhu práce.

V rámci sociálního zabezpečení a sociální ochrany je třeba rozvíjet a zkvalitňovat systém posuzování zdravotního stavu. V tomto smyslu měla být v roce 2015 provedena analýza způsobu posuzování zdravotního stavu a možnosti multidisciplinárního posuzování. Úkol však splněn nebyl a z tohoto důvodu byl posunut termín plnění.

Oblast kultury je pro lidi se zdravotním postižením rovněž důležitá. V loňském roce byla provedena řada bezbariérových úprav různých památek a taktéž došlo k podpoře akcí na zpřístupnění dalších kulturních institucí. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter