Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

20. 8. 2018 14:29

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017

Vláda schválila na svém zasedání 31. července 2018 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Ze 138 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2017, bylo splněno nebo průběžně plněno 110 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 23 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 5 opatření.

Pro osoby se zdravotním postižením je velmi důležité zpřístupňování staveb, dopravy a komunikací, na to reagovalo Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zdravotnictví zmapováním přístupnosti budov státních zastupitelství, soudů a zdravotnických zařízení, které jsou v působnosti Ministerstva zdravotnictví.

Většině resortů se bohužel stále nedaří zajistit plné zpřístupnění veřejných budov, které spočívá zejména v instalaci evakuačních výtahů, vizuální signalizace a značením informací ve snadno srozumitelné formě.

Co se přístupnosti veřejné dopravy týče, postupně dochází k navyšování počtu bezbariérových železničních vozů, v roce 2017 bylo pořízeno 11 nových souprav.

Velmi důležitou oblastí, kterou nelze opomíjet jsou mimořádné a krizové situace, během nichž je nutné zajistit bezpečnost zdravotně postižených. V průběhu loňského roku bylo na toto téma pořádáno mnoho besed a seminářů, rovněž byla vytvořena příručka pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením „Jak se zachovat při mimořádné události“.

K tomu, aby lidé se zdravotním postižením mohli uplatnit svá práva ve všech oblastech života, přispívají tzv. podpůrná opatření obsažená v občanském zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti bylo pověřeno zhodnocením fungování těchto podpůrných opatření a na základě zjištěných výsledků případně navrhnout úpravy. Ministerstvo spravedlnosti v rámci plnění tohoto úkolu uspořádalo dvě jednání a nechalo přeložit komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, který je věnován tematice svéprávnosti, opatrovnictví i dalším formám podporovaného rozhodování. Dalším úkolem bylo vypracovat a přeložit zákon o veřejném opatrovnictví, návrh sice vypracován byl, ale nedošlo k jeho schválení, úkol proto přetrvává do dalšího období.

Sociální služby představují mimořádně důležitou oblast pro mnohé lidi se zdravotním postižením, pozornost Národního plánu je především věnována podpoře poskytování takových služeb, které umožní těmto osobám setrvat v přirozeném domácím prostředí. Z tohoto důvodu je dlouhodobým úkolem podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb, v roce 2017 bylo toto opatření realizována především prostřednictvím osvětové, poradenské a konzultační činnosti.

Pro orientaci ve všech oblastech života je nezbytná přístupnost informací a veřejných služeb. Stěžejním úkolem v roce 2017 bylo implementování směrnice EU o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu formou samostatného zákona, tento zákon se nyní nachází ve schvalovacím procesu.

Jedním z nejdůležitějších témat Národního plánu je oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Základním cílem je uplatňování principu inkluzivního vzdělávání. Mezi splněná opatření v této kapitole patřilo například provedení šetření o doporučování ke vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Splněno však nebylo opatření týkající se vypracování pravidel vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením, mimo jiné nebyla předložena novela zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, díky které by MŠMT mohlo vydat potřebné prováděcí předpisy.

S nárůstem počtu uchazečů a studentů vysokoškolského studia se zdravotním postižením je třeba systémově zajistit podmínky pro možnost jejich studia. MŠMT v této oblasti podporuje činnost center podpory studentů se specifickými potřebami a v roce 2017 navýšilo finanční prostředky na zvýšené náklady na studium těchto studentů.

Mezi prioritní oblasti, kterým je v Národním plánu věnována zvýšená pozornost, patří také zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V roce 2017 došlo k odstranění diskriminace v odměňování minimální mzdou, kdy byla zavedena její jednotná sazba. Důraz je kladen na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě, která by měla být v této oblasti soukromému sektoru příkladem, což se však příliš nedaří. 

Prostřednictvím sociálního zabezpečení a sociální ochrany je třeba zajistit přiměřenou životní úroveň osob se zdravotním postižením a jejich rodin. Pro rok 2017 bylo proto úkolem navrhnout změny tohoto systému, což ale nebylo splněno. Dále nebylo splněno opatření ukládající revizi zrušení používání mezinárodní klasifikace ICF. Ze strany státu je potřeba dostatečně ekonomicky podporovat tolik výhodnou neformální péči poskytovanou v rodinném prostředí.

Velmi důležitou oblastí je rovněž zpřístupnit účast na kulturním životě osobám se zdravotním postižením. V loňském roce tak byla provedena řada bezbariérových úprav kulturních institucí. Bylo uspořádáno několik prohlídek pro lidi se sluchovým nebo zrakovým postižením. Jsou rozšiřovány digitalizované sbírky např. Moravské galerie, Muzea umění v Olomouci nebo Valašského muzea v přírodě.

V rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených, který vyhlašuje VVZPO ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, bylo podpořeno celkem 48 projektů v celkové výši 22.336.836 Kč, díky této podpoře dochází k posilování účasti těchto organizací na správě věcí veřejných.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter