Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Dotační řízení 2011

Upozornění pro příjemce dotací za rok 2011

Výroční zpráva

Organizace, které získaly dotaci z programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2011, mají v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2011 z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR povinnost předložit Sekci pro lidská práva Úřadu vlády ČR - Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany výroční zprávu nebo její ekvivalent, a to nejpozději do 30. června 2012.

Výroční zpráva musí obsahovat informace o realizovaných aktivitách za období roku 2011 a celkový přehled hospodaření organizace.

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace

V souladu s podmínkami programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2011 je příjemce dotace povinen vyhotovit závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování přidělené dotace.

K vyúčtování dotace za rok 2011 je nutné vyplnit formulář "Závěrečná zpráva" a 4 excelové tabulky vztahující se k vyúčtování dotace, včetně tabulky "Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem". Všechny formuláře k vyplnění jsou obsaženy v připojených dokumentech "Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace za rok 2011".

Závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování předloží příjemce v listinné i elektronické formě (na CD) nejpozději do 15. února 2012 na adresu:

Úřad vlády ČR

Sekce pro lidská práva

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1


Obálku viditelně označte:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2011


V případě, že nastane povinnost vratky, převede ji příjemce nejpozději do 15. února 2012 (termín připsání vratky na účet) na depozitní účet Úřadu vlády ČR

č. 6015-4320001/0710 vedený u ČNB, konstantní symbol 9118, variabilním symbolem je číslo příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud nebude dodržen termín pro převedení případných vratek na depozitní účet Úřadu vlády ČR a vratky budou zaslány (připsány) na depozitní účet Úřadu vlády ČR po 15. únoru 2012, jedná se o porušení rozpočtové kázně formou zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem. Úřad vlády ČR takovéto porušení rozpočtové kázně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu.


Vzhledem k tomu, že byla schválena nová směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, která nabyla účinnosti dne 1. října 2011, postupuje se v případě provádění změn v rozpočtu projektu po tomto datu v souladu se zmíněnou směrnicí. V praxi to znamená dle čl. 12 bodu 5 směrnice č. 19/2011, že je možno překračovat jednotlivé položky rozpočtu do 20 % při současné úspoře jiných položek ve stejném rozsahu. Z toho vyplývá, že již nemusíte žádat o změnu rozpočtu, neboť pravidla pro jeho změnu obsahuje výše uvedené ustanovení. Změny rozpočtu projektu tedy již nepodléhají schvalovacímu procesu. Celé znění směrnice naleznete na této stránce v „připojených dokumentech“.


Úřad vlády ČR ve spolupráci s  Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu

Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2011

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených je určen na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazů s celostátní působností. V rámci programu lze podpořit následující tématické okruhy činností:

A.     Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postiženími;

B.     Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

C.     Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

D.     Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

  

Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři a splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Zásadách a podmínkách pro poskytování dotací na program Podpora VÚA na rok 2011.  

Uzávěrka pro podání žádostí je do 15. října 2010, přičemž rozhoduje datum razítka pošty a při osobním podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR.

Bližší informace podává Mgr. Marian Dobiáš, tel.: 224 002 341, e-mail: dobias.marian@vlada.cz. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě.