Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Dotační řízení 2012

Výzva k předkládání žádostí k dorozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2012

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených výzvu k předkládání žádostí o dotaci k dorozdělení částky 600 tis. Kč pro tématický okruh činností C) „Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.

Vymezení tématického okruhu C):

Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením, tzn. nejen přímo pro osoby se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

V rámci této výzvy nelze žádat o dotaci v tématických okruzích A, B a D.

Vymezení žadatelů o dotaci:

O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazy s celostátní působností podle zákona č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v těchto sdruženích i ve všech členských organizacích svazů tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním postižením.

Výše dotace a výše spoluúčasti:

Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70% z celkového rozpočtu projektu.

Výše celkové částky určené k dorozdělení v rámci této výzvy činí 600 000 Kč.

Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2012 a musí být předložena na předepsaném formuláři platném pro daný rok. Žadatel o dotaci musí splňovat všechny příslušné podmínky uvedené ve Směrnici č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně její přílohy č. 3 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Hodnocení žádostí o dotaci:

Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Poradním orgánem pro hodnocení projektů po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:

Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

Žádosti je možné zasílat nejpozději do 16. července 2012 včetně (rozhoduje razítko odesílací pošty).

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:

ŽÁDOST – Podpora VÚA oblast C 2012.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR

sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá Strana

Podávání informací:

Informace o programu podává Mgr. Marian Dobiáš, tel. 224 002 341, Mgr. Martina Jelínková, tel. 224 002 316, e-mail: dobias.marian@vlada.cz.

POZOR! Komunikace s žadateli o dotaci probíhá v určitých fázích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

vyhlašuje dotační řízení na rok 2012 k dotačnímu programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

Vymezení programu:

Program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2012 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro zdravotně handicapované občany.

Vymezení žadatelů o dotaci:

O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazy s celostátní působností podle zákona č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v těchto sdruženích i ve všech členských organizacích svazů tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním postižením.

Výše dotace a výše spoluúčasti:

Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70% z celkového rozpočtu projektu.

Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2012 a musí být předložena na předepsaném formuláři platném pro daný rok. Žadatel o dotaci musí splňovat všechny příslušné podmínky uvedené ve Směrnici č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně její přílohy č. 3 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Hodnocení žádostí o dotaci:

Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:

Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 31. října 2011 včetně (rozhoduje razítko odesílací pošty).

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:  ŽÁDOST – Podpora VÚA pro rok 2012.


Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR

Sekce pro lidská práva

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá stran

Podávání informací:

Informace o programu podává Mgr. Marian Dobiáš, telefon 224 002 341, e-mail: dobias.marian@vlada.cz

POZOR! Komunikace pracoviště SLP s žadateli o dotaci probíhá v určitých fázích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.