Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

31. 7. 2017 16:10

Dotační řízení 2018

Úřad vlády ČR (dále jen „Úřad“) vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených (dále jen „Podpora spolků ZP“).

Věcné zaměření programu

Cílem programu Podpora spolků ZP na rok 2018 je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v uvedených oblastech.

 Z programu lze podpořit následující aktivity:

· Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích.

· Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.

· Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o počtu kusů, nákladů na 1 ks, způsobu distribuce, příp. periodicitě apod.

· Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady na nájmy, energie, služby a osobní náklady.  Budou podporovány pouze projekty, které jsou v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a zamýšlené aktivity navazují na Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020.

Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace. V předkládaném projektu může realizovat jednu či více aktivit uvedených výše. Pokud žadatel podá více žádostí o poskytnutí dotace, vyzve jej příslušný útvar prostřednictvím elektronické pošty, aby ve lhůtě do 5 pracovních dnů odstoupil od podaných žádostí tak, aby byla k dalšímu hodnocení předána pouze jedna žádost podaná žadatelem. Pokud žadatel od žádostí podle předchozí věty neodstoupí, vyřadí příslušný útvar všechny žádosti o poskytnutí dotace podané žadatelem z dotačního řízení a informuje o tom žadatele.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

O dotaci může žádat pouze spolek podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s celostátní působností (dále jen „spolek“), jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Spolek svazové povahy může žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci tvoří nejméně 50 % členské základny každé z jeho členských organizací. Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.

Dotaci lze poskytnout jen těm spolkům, které vznikly alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. 

Výše finančních prostředků na dotační program

Požadovaná výše dotačních prostředků na program pro rok 2018 činí 22.500.000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2018 může změnit.

Výše dotace

Maximální ani minimální výše dotace není stanovena.

Výše spoluúčasti

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále „Směrnice“) a její přílohy č. 1 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora spolků ZP.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Žadatel o dotaci musí mít řádně splněné povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve znění pozdějších předpisů. Za splnění této povinnosti je považováno také doložení dokladu o podání návrhu na zápis k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Příjem žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy):

 1. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele, na který má být dotace převedena);
 2. doklad prokazující předmět činnosti, např. stanovy;
 3. originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud jde o případ dle čl. 20 Směrnice,
 4. doklad o členství v mezinárodní organizaci, pokud žadatel hodlá realizovat aktivitu mezinárodní spolupráce.

Vzhledem ke snaze o podrobnější analýzu efektivity dotačního programu budou žadatelé v rámci dotačního procesu (tj. v části žádost o dotaci, dodatek k žádosti a závěrečné zprávě) požádáni o vyplnění tabulky shrnující přehledové informace o cílech projektu a jejich naplňování. Tabulka bude dostupná ve webové aplikaci v části Další přílohy za projekt.

Úřadu se zasílá „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou. V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

Včasným podáním žádosti se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2017, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST – Podpora spolků ZP 2018“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – VVZ
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora spolků ZP 2018“

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Postup při hodnocení žádosti o dotaci

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Žádosti, jež projdou formální kontrolou, budou postoupeny k obsahovému (věcnému) hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Podpora spolků ZP.

V rámci věcného hodnocení projektů před jednáním Poradního orgánu pro hodnocení projektů programu Podpora spolků ZP (dále jen „Komise“) posuzují každý předložený projekt vždy nejméně dva hodnotitelé. Tato hodnocení jsou prezentována na jednání Komise, která stanoví celkové hodnocení projektu.

Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace;
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení;
 3. dostupnost a potřebnost aktivit;
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti;
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem a dodržování pravidel a termínů.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Komise pro hodnocení projektů vyřadí žadatele, který jako příjemce dotace za kalendářní rok, který bezprostředně předchází rok, na který je dotace žádána:

 1. nevypořádal dotaci ve stanoveném termínu. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky). Podklady pro finanční vypořádání dotace se podávají na příslušných formulářích podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., nebo
 2. nepředložil závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně všech příloh ve stanoveném termínu, nebo
 3. ve stanovené lhůtě neodstranil závažné nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech.

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „zaměstnanec“) v případě, že se tento zaměstnanec podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení programu, ve kterém žádá o dotaci subjekt, členem jehož statutárního orgánu zaměstnanec je.

Úprava žádosti – konečná podoba rozpočtu

Příslušný útvar sdělí žadateli o dotaci, pokud nebyla jeho žádost z dotačního řízení vyřazena, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Komise projednala podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena na následující kalendářní rok, a to v případě, že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předpokládána. Současně budou žadatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložili dodatek k žádosti a konečnou podobu rozpočtu projektu; konečná podoba rozpočtu projektu je nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazná. Dodatek se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.

Návrh Komise je pro žadatele při zpracování dodatku závazný a oproti původní žádosti nesmí navýšit žádnou z položek rozpočtu s výjimkou případů, kdy se jedná o případy chybného zařazení nákladu do položek rozpočtu anebo kdy k takovému navýšení vedou důvody hodné zvláštního zřetele. Navýšení položky rozpočtu je žadatel povinen v dodatku odůvodnit; navýšení položky rozpočtu podléhá schválení předsedy Komise.

Pokud žadatel, kterému byla přidělena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena Komisí pro hodnocení projektů, navrhne příslušný útvar rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši žadatelem požadované částky.

Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené náhradní lhůtě nepředloží, příslušný útvar žádost o dotaci z dalšího dotačního řízení vyřadí.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního programu a identifikačních údajů týkajících se projektu, na který je dotace poskytována, stanoví celkovou výši poskytnuté dotace, lhůtu pro dosažení účelu dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, a poučení příjemce dotace. Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace je také konečná podoba rozpočtu projektu.

Příjemce dotace musí vést účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a jeho prováděcími předpisy.

Případné změny při realizaci projektu

Při realizaci projektu je zároveň možné, při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročit v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořena. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, Osobní náklady celkem. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další položku nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou; nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu neplatí v případě skupiny položek Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s původně nulovou hodnotou, avšak v součtu nesmí být skupina položek Osobní náklady celkem navýšena o více jak 20 %.

Upozornění pro žadatele o dotaci

Komunikace se žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci (především vlastníci projektů).

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (dále jen Zásady [1], umožňuje v části druhé odst. 13 ústřednímu orgánu, který poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím, hodnověrným způsobem zahrnout do spolufinancování projektu i práci dobrovolníků. Tato práce dobrovolníků musí být organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Podle Zásad výši této spoluúčasti stanoví příslušný ústřední orgán. Dobrovolníky může vykazovat pouze organizace, které byla udělena akreditace dle § 6 zákona o dobrovolnické službě.

Při plánování spoluúčasti k dotaci na rok 2018 mohou žadatelé v případě zahrnutí práce dobrovolníků kalkulovat se sazbou 138 Kč/hod. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu s názvem „Informace o zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu 2018“.

Podávání informací

Informace o programu podává Olga Vlastová MSc. na adrese vlastova.olga@vlada.cz, tel: +420 224 002 341.

Přílohy

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 ve znění Směrnice č. 6/2017 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 • Informace o práci dobrovolníků
 • Návody pro podávání žádostí o dotaci ve webové aplikaci
 • Rozpočet projektu – návod k vyplnění

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 


[1] Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/uplne-zneni-zasad-vlady-pro-poskytovani-dotaci-108263/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter