Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Všechny typy zdravotního postižení

United Nations
International Labour Organization
Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických
The Disability Unit of the Directorate General EMPL of the European Commision
European Disability Forum
Disabled Peoples' International
European Network on Independent Living
Rights for Disabled Children

Neslyšící a nedoslýchaví

World Federation of the Deaf
European Union of the Deaf
International Federation of Hard of Hearing People
European Federation of Hard of Hearing People
Fédération Européenne De Parents D'Enfants Déficients Auditifs

Nevidomí a slabozrací

World Blind Union (WBU)
European Blind Union (EBU)

Další specifická zdravotní postižení

Alzheimer's Disease International
Ankylosing Spondylitis International Federation
Association of European Cancer Leagues
Autism-Europe
Deafblind International
European Parkinson's Disease Association
Inclusion International
International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association
International Diabetes Federation
International Dyslexia Association
International Federation of Multiple Sclerosis Societies
International Huntington Association
International League against Epilepsy
International Ostomy Association
International Union Against Cancer
World Federation of Hemophilia

VŠECHNY TYPY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ

United Nations - Organizace spojených národů
Special Rapporteur of the Commission for Social Development on Disability
Speciální zmocněnec pro situaci osob se zdravotním postižením
E-mail: un-spec.rapp@telia.com
Nejvyšší autorita v monitorování situace zdravotně postižených ve světě.

International Labour Organization - Mezinárodní organizace práce
Central and Eastern European Team of ILO
Odbor Mezinárodní organizace práce pro střední a východní Evropu
E-mail: registry@ilo-ceet.hu
Web: http://www.ilo-ceet.hu
Jedna z mezinárodních organizací OSN. Monitoruje mimo jiné zaměstnávání zdravotně postižených v jednotlivých zemích, vydává informační materiály, poskytuje odborné poradenství, organizuje semináře.

Department of State - Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických
Under Secretary for Global Affairs - Náměstek ministra pro globální záležitosti
Web: http://www.state.gov/www/global/human_rights
Každoročně zpracovává pro Kongres Spojených států Zprávu o dodržování lidských práv ve světě, jejíž součástí je i zpráva o situaci zdravotně postižených
(tzv. Doleho doložka k Zákonu o zahraniční pomoci).

The Disability Unit of the Directorate General EMPL of the European Commision
Odbor pro zdravotně postižené Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels, Belgie Antonella Schulte-Braucks
Tel.: + 32 2 295 50 39
Fax.: + 32 2 295 10 12
E-mail: antonella.schulte-braucks@bxl.dg5.cec.be
Web: http://europa.eu.int./comm/dg05/soc-prot/disable/index_en.htm

European Disability Forum - Evropské fórum zdravotně postižených

Otázky přidružování České republiky k EU z hlediska dodržování práv zdravotně
postižených má na starosti Maria Brättemark

Square Ambiorix
32 Bte 2/A, B-1000 Brussels
Belgie

Tel.: 00 32 2 282 46 04
Fax.: 00 32 2 282 46 09

E-mail: info@edf.arc.be

Web: http://www.edf.unicall.be

Sleduje dodržování Standardních pravidel OSN v evropských zemích. Chce se účastnit jednání o vstupu nových členů do EU z hlediska situace
zdravotně postižených v těchto zemích.

Disabled Peoples' International

Mezinárodní organizace zdravotně postižených

Joshua Malinga
101-7 Evergreen Place
Winnipeg
Manitoba, R3L 2T3

Kanada
Tel.: 001 204 287 80 10
Fax: 001 204 453 13 67
E-mail: dpi@dpi.org

Web: http://www.dpi.org/

Sleduje dodržování práv zdravotně postižených v jednotlivých zemích.

European Network on Independent Living

Evropská síť pro nezávislý život

Sekretář:

Adolf Ratzka

Švédsko

E-mail: ratzka@independentliving.org

Web: http://www.independentliving.org/

Založena v roce 1989. Sleduje dodržování lidských práv těžce zdravotně postižených v evropských zemích. Prosazuje zařazení formule zakazující diskriminaci těžce
zdravotně postižených do bodu 6 Maastrichtské smlouvy. Žádá úplnou likvidaci
všech ústavů pro těžce zdravotně postižené a její nahrazení placenou
službou osobní asistence.


Rights for Disabled Children

Práva zdravotně postižených dětí

Koordinátor:

Darryl Cowley

c/o Disability Awareness in Action
11 Belgrave Road
London SW1V 1RB
Velká Británie

Tel.: 00 44 207 834 0477
Fax.: 00 44 207 821 9539

E-mail: DAA_ORG@compuserve.com

Web: http://www.ourworld.compuserve.com/homepages/DAA_ORG

Pracovní skupina Komise pro práva dětí Organizace spojených národů.

Neslyšící a nedoslýchaví

World Federation of the Deaf

Světová federace neslyšících

Prezidentka:

Liisa Kauppinen

PO Box 65
00401 Helsinky
Finsko

Tel.: 00 358 9 580 31
Fax: 00 358 9 580 35 76

Generální sekretariát:

13D, Chemin du Levant
Francie

Fax: 00 33 450 40 01 07

Web: http://www.wfdnews.org/

Založena v roce 1951. Má členské organizace ve 110 zemích. Sleduje lidská
a sociální práva neslyšících a jejich plné zapojení do společnosti.
Usiluje o posílení statutu znakových jazyků.

European Union of the Deaf

Evropská unie neslyšících

Rue Franklinstraat 110
1040 Brussels
Belgie

Tel.: 00 32 2 735 72 18
Fax: 00 32 2 735 53 54

E-mail: eudeaf@pophost.eunet.be

International Federation of Hard of Hearing People

Mezinárodní federace nedoslýchavých

Prezident

Rocky Stone
8203 Lillystone Drive
Bethesda
Maryland 20817
USA

Tel./fax: 001 301 365 3548
E-mail: rocky.stone@worldnet.att.net

Web: http://www.ifhoh.org/

European Federation of Hard of Hearing People

Evropská federace nedoslýchavých

Prezidentka:
Christina Wahrolin
Lĺngenäs 22

S 655 92 Karlstad

Švédsko
Tel./Fax: +46 54 69 04 80
E-mail: christina.wahrolin@fs.hrf.se

Fédération Européenne De Parents D'Enfants Déficients Auditifs

Evropská federace organizací rodičů sluchově postižených dětí

c/o National Deaf Children's Society
15 Duferin Street
London EC1Y 8UR
Velká Británie

Fax: 00 44 020 7251 50 20

E-mail: fepeda@ndcs.org.uk

Web: http://www.amalteia.org/fepeda/

Založena 1990. Sdružuje 40 organizací ve 30 evropských zemích. Vydala Chartu
práv rodin se sluchově postiženými dětmi (Neapolská deklarace).

Nevidomí a slabozrací

World Blind Union (WBU)

Světová unie nevidomých

Generální sekretář:

Pedro Zurita

La Coruńa 18
Madrid, 28020
Španělsko

Tel.: 00 34 91 571 3685
Fax: 00 34 91 571 5777
E-mail: umc@once.es

Založena 1984. Jejími členy jsou představitelé organizací nevidomých
a slabozrakých ze 160 členských zemí.

European Blind Union (EBU)

Evropská unie nevidomých

Prezident:

John Wall

Adresa:

c/o The Royal National Institute for the Blind
224 Great Portland Street
London W1N 6AA
Velká Británie

Tel.: 00 44 171 388 12 66
Fax: 00 44 171 383 05 08
E-mail: cbird@rnib.org.uk

Web: http://www.rnib.org.uk/

Ředitel:

Mokrane Boussaid

Sekretariát:

58 Avenue Bosquet, Paris, 75007, Francie

Tel.: 00 33 1 44 42 91 91
Fax: 00 33 1 44 42 91 92

E-mail: ebu_uea@compuserve.com

Web: http://ourworld.compuserve.com/homepages/ebu_uea

Evropská unie nevidomých sleduje dodržování práv nevidomých a slabozrakých
v jednotlivých evropských zemích. V současné době má 44 členské organizace.

Další specifická zdravotní postižení

Alzheimer's Disease International

Mezinárodní federace organizací osob s Alzheimerovou chorobou

Generální sekretářka:

Elizabeth Rimmer
45/46 Lower Marsh
GB-London, SE1 7RG

Velká Británie
Tel.: 00 44 171 620 3011
Fax: 00 44 171 401 7351

Založena v roce 1984. Má členské organizace ve 36 zemích.

Ankylosing Spondylitis International Federation

Mezinárodní federace bechtěreviků

Prezident:

Fergus ROGERS

P.O.Box 179
Mayfield
East Sussex TN20 6ZL
Velká Británie

Tel.: 00 44 1435 87 35 27
Fax: 00 44 1435 87 30 27
E-mail: nass@nass.co.uk

Sekretariát:

P.O. Box 179
Mayfield, East sussex TN20 6ZL, Velká Británie

Tel.: 00 44 1435 87 35 27,
Fax: 00 44 1435 87 30 27
E-mail: nass@nass.co.uk

Web: http://www.asif.rheumanet.org/

Association of European Cancer Leagues

Asociace evropských lig proti rakovině

Prezidentka:

Dr. Liisa Elovainio
Adresa:

c/o Cancer Society of Finland
Liisankatu 21 B,
FIN-00170 Helsinki

Finsko
Tel.: 00 358 9 135 331
Fax: 00 358 9 135 1093

E-mail: liisa.elovainio@cancer.fi

Web: http://www.globalink.org/ecl

Založena v roce 1981. Má 37 členských organizací ve 26 zemích.

Autism-Europe

Evropská asociace na ochranu lidí s autismem

Avenue E. Van Becelaere 26B, bte 21
B-1170 Brussels, Belgie

Tel.: 00 32 2 675 75 05
Fax: 00 32 2 675 72 70

E-mail: autisme.europe@arcadis.be

Web: http://www.autismeurope.arc.be/

Hájí práva lidí s autismem a jejich rodin. V roce 1992 vydala Chartu práv lidí
s autismem, která byla v roce 1996 přijata Evropským parlamentem.
Napomáhá 71 členským organizacím ve 29 evropských zemích.

Deafblind International

Mezinárodní organizace hluchoslepých

Prezidentka:
Marjaana Suosalmi
The Service Foundation for the Deaf
Nuijanmiestentle 5B
FIN 00400 Helsinki, Finsko
Tel.: 00 35 8 40 737 1965

Sekretariát:
Rodney Clark
Sense
11 - 13 Clifton Terrace
Finsbury Park
London N4 3SR
Velká Británie
Tel.: 00 44 171 272 7774
Fax: 00 44 171 272 6012
E-mail: rclark@sense.org.uk

Web: http://www.deafblindinternational.org/

Sleduje práva a hájí zájmy slepohluchých osob v jednotlivých zemích.
Jejími členy je 30 národních organizací.

European Parkinson's Disease Association

Evropská asociace organizací osob s Parkinsonovou nemocí

Prezidentka:

Mary Baker, MBE

Parkinson's Disease Society of the UK

215 Vauxhall Bridge Road

London SW1V 1EJ, Velká Británie

Tel.: 00 44 171 931 8080

Fax: 00 44 171 233 9908

Web: http://www.shef.ac.uk/misc/groups/epda

Má členské organizace ve 21 zemích. V roce 1997 přijala Chartu práv osob
s Parkinsonovým onemocněním.

Inclusion International

Generální sekretář:

John O'Gorman
c/o International Disability Centre
13D chemin du Levant
F-01210 Ferney-Voltaire

Francie

Tel.: 00 33 4 50 40 01 97
Fax: 00 33 4 50 40 01 07
E-mail: inclus@club-internet.fr

Web: http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo141.htm

Založena v roce 1960. Má 71 členských a 98 přidružených organizací v téměř
100 zemích. Hájí práva osob s mentálním postižením.

International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association

Mezinárodní asociace pro cystickou fibrózu

Prezident:
Ian Thompson
P.O. Box 3598
Halifax (Nova Scotia)
Kanada B3J 3J2
Fax: 001 902 422 2368

Web: http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo058.htm

Založena v roce 1964, má 35 členských organizací a 12 přidružených členů.

International Diabetes Federation

Mezinárodní diabetologická federace

Výkonná ředitelka
Marta Levy

Sekretariát:
1 rue Defacqz
B-1000 Brussels
Belgie
Tel.: 00 32 2 538 55 11
Fax: 00 32 2 538 51 14
E-mail: idf@idf.org
Web: http://www.idf.org/

Založena 1949. Prosazuje práva diabetiků na odpovídající léčbu, napomáhá
164 členským organizacím ve 130 zemích. V roce 1989 přijala
tzv. Saintvincentskou deklaraci práv a povinností diabetiků.

International Dyslexia Association

Mezinárodní asociace pro pomoc dyslektikům

Prezident:

Gordon F. Sherman, Ph.D.

8600 LaSalle Road, Chester Building, Suite 382

Baltimore, MD 21286-2044, USA

Tel.: 001 410 296 0232

Fax: 001 410 321 5069

Web: http://www.interdys.org/

International Federation of Multiple Sclerosis Societies

Mezinárodní federace organizací osob s roztroušenou sklerózu

Generální sekretář:

Richard Hamilton
10 Heddon Street
GB-London, WIR 7LE

Velká Británie
Tel.: 00 44 171 734 9120/9129
Fax: 00 44 171 287 2587

Založena 1966. Má členské organizace ve 34 zemích.

International Huntington Association

Mezinárodní asociace pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Kontakt:

Gerrit Dommerholt
Callunahof 8
7217 ST Harfsen
Holandsko

Tel.: 00 31 573 431 595

Fax: 00 31 573 431 595)

E-mail: iha@huntington-assoc.com

Web: http://www.huntington-assoc.com/

Založena 1979. Má členské organizace ve 31 zemích.

International League against Epilepsy

Mezinárodní liga proti epilepsii

Prezident:

Dr J. Engel
Department of Neurology
Reed Neurological Research Centre
UCLA School of Medicine
70 Westwood Plaza
Los Angeles, CA 90024-1769

USA
Tel: 001 310 825 5745
Fax: 001 310 206 8461

Web: http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo088.htm

Založena 1909. Má členské organizace ve 42 zemích.

International Ostomy Association

Mezinárodní asociace stomiků

Prezidentka:

Brenda Flanagan
26 Manor Road
Slyne-With-Hest
Lancaster LA2 6LB
Velká Británie

Tel.: 00 441524 823438
Fax: 00 44 1524 822845
E-mail: brenda.flanagan@btinternet.com

Web: http://www.ostomyinternational.org/

Sekretariát:

c/o British Colostomy Association
15 Station Road
Reading Berks RG1 1LG
Velká Británie
Tel.: 00 44 1189 391537
Fax: 00 44 1189 569095
E-mail: sue@bcass.org.uk
Web: http://www.bcass.org.uk

Celkem 6 regionálních sekretariátů sdružuje 80 členských organizací. IOA vydala v roce 1993 Chartu práv stomiků, která byla revidována v roce 1997.

International Union Against Cancer

Mezinárodní unie proti rakovině

Prezident:

Eliezer Robinson, MD

Adresa:

3, rue du Conseil-Général
1205 Geneva

Švýcarsko

Tel.: 00 41 22 809 1811
Fax: 00 41 22 809 1810
E-mail: info@uicc.org

Web: http://www.uicc.org/

Založena 1933, má více než 290 členských organizací v asi 90 zemích.

World Federation of Hemophilia

Světová federace hemofiliků

Prezident:

Brian O'Mahony
1425 Rene Levesque Boulevard
Suite 1010
Montreal (Quebec)

Kanada H3G 1T7
Tel.: 001 514 875 7944
Fax: 001 514 875 8916
E-mail: wfh001rw@wonder.em.cdc.gov
Web: http://www.wfh.org

Založena v roce 1963. Má členské organizace v 84 zemích. Podporuje rozvoj služeb
pro osoby s hemofilií a přidruženými postiženími.