Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Architektura jest umění stavěti tak, aby stavba hověla netoliko požadavkům praktickým, ale i estetickým.“
(Ottova encyklopedie)

     Zdá se však, že současní architekti a stavitelé poměrně často upřednostňují stránku estetickou nad praktickou. Setkáváme se i s případy, kdy opatření umožňující pohyb lidí s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navržena, ale tak ledabyle, že jejich praktické užití je téměř nemožné. V těchto případech nelze dávat vinu stávající legislativě či normám. Příčinou takových vad bývá zpravidla malá ochota zúčastněných se problematikou bezbariérovosti zabývat.

Černá a bílá kniha bariér si klade za cíl povznést informovanost o problematice bezbariérových úprav staveb prostřednictvím konkrétních příkladů.

Kniha je rozdělena do dvou částí.

     První část, černá, předvede realizované projekty, které dodržely právní předpisy či normy, ale faktické provedení je nevhodné či přímo nebezpečné pro lidi s omezenou schopností pohybu či orientace. Černá kniha poukáže také na špatné projekty, nesprávné provedení staveb a nedostatečnou kontrolu ze strany schvalovacích orgánů státní správy.

     Druhá část, bílá, představí stavby při jejichž návrhu a realizaci bylo pamatováno na všechny uživatele a to především po stránce funkční a užitné. Poukáže na stavby u nichž se architekt, stavitel i účastníci schvalovacího procesu problematikou bezbariérovosti zabývali a vzniklo velice kvalitní řešení. Na těchto stavbách bude možné názorně předvést, že lze plnit jak literu zákona tak funkčnost i estetické požadavky. Tyto stavby tak budou příkladem a inspirací pro další architekty a stavitele. Bílá kniha má být představením vzorových projektů a realizací z hlediska bezbariérovosti.


Černá a bílá kniha bariér - projekt

Ukázka - Karlovo náměstí 10