Zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

19. 12. 2007 8:37

Usnesení ze zasedání dne 1. listopadu 2007

2. Projednání a schválení návrhu směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR, kterou se upravuje poskytování dotací na program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. schvaluje návrh směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR, kterou se upravuje poskytování dotací na program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených za podmínky zapracování připomínek MF a MZ, vznesených na dnešním zasedání;
II. schvaluje Obecné podmínky pro poskytování dotací na program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2008;
III. ukládá sekretariátu VVZPO bezprostředně po podpisu směrnice vedoucím Úřadu vlády ČR vyhlásit dotační program.
Usnesení přijato jednomyslně.

3. Nezbytné změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
d o p o r u č u j e Odborné skupině pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, aby se ve spolupráci s MPSV zabývala problematikou náhradního plnění a zadání celkové analýzy situace v oblasti zaměstnávání OZP včetně otázky profesní a sociální rehabilitace a podmínek podnikání pro osoby se zdravotním postižením.
Usnesení přijato jednomyslně.

4. Národní rozvojový program mobility pro všechny
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
u k l á d á zástupcům ministerstev respektovat usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 při sestavování a naplňování rozpočtu na rok 2008.
Usnesení přijato, 11 pro, 1 se zdržel hlasování, nikdo proti.

6. Různé
Návrh jednacího řádu hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
schvaluje Jednací řád hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.
Usnesení přijato jednomyslně.

Další projednávané body:

1. Zřízení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených a jeho realizace v roce 2008
pro informaci - bez usnesení.

5. Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení
pro informaci - bez usnesení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter