Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 1. 2019 12:41

Zasedání 10. ledna 2019

Dne 10. ledna 2019 se uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Kontrola plnění úkolů

Na minulém jednání Výboru bylo Ministerstvo zdravotnictví vyzváno, aby navrhlo řešení problematiky zajištění podávání léků i jiné zdravotnické dopomoci žákům (například s diabetem, epilepsií, astma) ve škole. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že řešením je poskytování zdravotních služeb ve školách a školských zařízení prostřednictvím agentur domácí péče. Je proto třeba provést legislativní úpravu zákona č. 372/2011 Sb. Ministerstvu Výbor uložil, aby podalo zprávu o přijatém řešení a jeho realizaci do 30. června 2019.

Dále v rámci tohoto bodu Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o průběhu ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Opční protokol byl projednán 20. listopadu vládou ČR a nyní je předán k dalšímu projednávání Parlamentem ČR.

Zadávací řízení krajů na dopravce osob po železnici jako veřejné služby

Toto téma bylo projednáváno již na minulém zasedání, kdy se Výbor rozhodl oslovit kraje s žádostí o sdělení, zda jsou standardy přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace zapracovány do zadávacích řízení. Všechny kraje (až na Plzeňský kraj, který odpověď nezaslal) uvedly, že standardy přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace jsou či budou v rámci výběrových řízení zohledněny. Například v Jihomoravském kraji jsou součástí Technických a provozních standardů Integrovaného dopravního systému nebo ve Středočeském kraji budou součástí Standardů kvality Pražské integrované dopravy.

Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 537, kterým byla schválena první zpráva o postupu prací v této oblasti, ukládá předložit další zprávu do 31. prosince 2018. Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin obsahuje celkem 36 úkolů. Ve stanovisku k plnění se uvádí, zda úkol byl splněn, nebyl splněn nebo je realizován, což znamená, že jeho plnění probíhá průběžně nebo se na jeho splnění začalo pracovat. Splněno, realizováno či průběžně plněno je 18 úkolů, částečně splněno je 8 úkolů, není splněno 10. Proběhlo meziresortní připomínkové řízení, všechny připomínky byly vypořádány. V usnesení se navrhuje, aby Výbor Zprávu schválil a totéž doporučil vládě ČR.

Vznik Pracovní skupiny k tvorbě nového národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Platnost aktuálního národního plánu končí 31. prosince 2020, je proto třeba připravit nový navazující dokument. Výbor na jednání schválil zřízení této pracovní skupiny.

Informace o postupu prací na přípravě právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování

Jedno z klíčových opatření Národní plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ukládá vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování. Gestorem tohoto úkolu je bodu Ministerstvo práce a sociálních věcí a termín plnění je stanoven na 31. prosince 2018.  Ministerstvo navrhlo zařazení návrhu věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením do Plánu legislativních prací vlády ČR s termínem předložení vládě do září 2019, což znamená, že tento úkol nebude v daném termínu splněn.

Projekt Úřadu práce ČR k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Toto téma bylo již na programu minulého jednání Výboru, přičemž bylo k tomuto bodu vzneseno několik dotazů. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto podalo podrobnější informaci o tom, jak realizace projektu probíhá, včetně finančních nákladů, personálních změn a výsledků projektu. Mezi nejvýznamnější výsledky patří, že bylo uzavřeno celkem 443 individuálních plánů pracovní rehabilitace a 8.610 uchazečů o zaměstnání z řad lidí se zdravotním postižením v uplynulých 12 měsících ukončilo evidenci na Úřadu práce ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty