Zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

27. 6. 2017 12:57

Zasedání 12. června 2017

Dne 12. června 2017 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

V prvním bodě byli členové a členky Výboru seznámeni se Zprávou o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2016. Zatím nedošlo ještě vypořádání všech připomínek, po jejich vypořádání bude materiál předložen vládě k projednání.

Druhý bod se týkal informace o výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2017. Během projednávání bodu bylo poukázáno na to, že dotační řízení probíhá velmi dlouhou dobu a peněžní prostředky jsou uvolňovány až po termínu pro vyplácení dotací.

V České republice nejsou dostupná bezbariérová osobní vozidla s takovou úpravou, aby člověk s tělesným postižením, který není schopen si sám přesednout, mohl být řidičem. Také toto téma bylo projednáváno na minulém zasedání Výboru. MPO a MPSV byly proto požádány o předložení zprávy, která bude obsahovat potřebná data ohledně počtu těchto řidičů, potřebných automobilů i výrobců automobilů, kteří jsou schopni potřebné úpravy provádět.

Předmětem čtvrtého bodu byla Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Materiál obsahuje shrnutí plnění návrhů řešení obsažených v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Podnět obsahuje celkem 36 úkolů, přičemž se jejich realizace nachází v různé fázi rozpracovanosti. Rovněž u tohoto materiálu je ještě nutné vypořádat připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení, poté bude i tento materiál předán vládě k projednání.

V rámci pátého bodu Výbor vyhlásil 24. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cena je udělována publicistickým pracím, které nejlépe popularizují téma zdravotního postižení. Smyslem Ceny je upoutat pozornost médií na tuto oblast a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Vyhlášen byl také 2. ročník fotografické soutěže. Oceněny budou ty fotografie, které nejlépe ilustrují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

V dalším bodě programu se Výbor zabýval opakovaně dodržováním povinnosti elektronické evidence tržeb a to s ohledem na osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením. Ministerstvo financí bylo na minulém zasedání požádáno, aby prověřilo přístupnost celého systému elektronické evidence tržeb a připravilo nařízení vlády o dočasné výjimce pro tyto osoby z povinnosti elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí toto nařízení vlády připravilo a bylo představeno na jednání Výboru. Po zapracování připomínek vznesených na jednání Výboru bude předáno do meziresortního připomínkového řízení.

Výbor od roku 2013, kdy byla schválena Strategie reformy psychiatrické péče, pravidelně monitoruje, jak probíhá její implementace a jaké kroky byly v této oblasti učiněny. Reforma bude realizována prostřednictvím systémového projektu Deinstitucionalizace, který byl zahájen 1. 3. 2017 a v současné době se tvoří realizační tým projektu. Souběžně se rozbíhají aktivity projektu Podpora provozu center duševního zdraví I, kde již vznikl realizační tým projektu a aktuálně se řeší technické otázky související s úhradami služeb pilotních projektů tak, aby bylo možné zahájit jejich činnost ještě v letošním roce.

V osmém bodu byli členové a členky Výboru informováni o činnosti Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Tato skupina svoji činnost zahájila v únoru tohoto roku a věnovala se tématům projednávání návrhu směrnice European accessibility act, (ne)přístupnosti elektronické evidence tržeb, bezbariérovosti dopravy a přístupnosti voleb. V rámci zasedání je vždy přijato usnesení k danému tématu s doporučeními či stanovením úkolů.

Devátý bod byl věnován zajištění přepravy lidí se zdravotním postižením na železnici při liberalizaci trhu. Toto téma bylo projednáváno na minulém zasedání. Výsledkem jednání bylo přijaté usnesení, kterým bylo Ministerstvu dopravy doporučeno přijmout taková opatření, aby noví dopravci v železniční dopravě používali vozy, které splňují standardy pro přepravu lidí se zdravotním postižením. A dále bylo ministerstvo požádáno o předložení výkladu, zda se platnost evropských předpisů o přepravě lidí se zdravotním postižením v železniční dopravě vztahuje také na komerční provozovatele železniční dopravy. Vzhledem k tomu, že tato oblast nebyla na zasedání Výboru dořešena, bude podána další zpráva na příštím zasedání.

Obsahem desátého bodu programu byla Národní zpráva ČR pro 3. cyklus Univerzálního periodického přezkumu v Radě OSN pro lidská práva. Univerzální periodický přezkum je mechanismem OSN sloužícím k přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv ve všech členských státech OSN. Pro své hodnocení stát vždy předkládá národní zprávu, ve které popisuje aktuální úroveň ochrany a zajištění lidských práv.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty