Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 7. 2018 10:42

Zasedání 19. června 2018

V prvním bodu byly podány informace o tom, jak byly splněny úkoly z minulého jednání.

Ministerstvo vnitra bylo požádáno o dodání přehledu počtu bezbariérových vozidel, která jsou dostupná v případě evakuací pro osoby se sníženou schopností pohybu. Hasičský záchranný sbor ČR disponuje 98 automobily s kapacitou nad 8 osob a 24 autobusy. Velký počet vozů mají k dispozici také jednotky dobrovolných hasičů.

Dále na minulém jednání Výbor požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby posoudilo možné dopady nepřiměřeného výkladu podmínky uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce a přijalo opatření, která by i do budoucna zabránila negativním sociálním dopadům na osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele. Ministerstvo provede analýzu počtu zaměstnavatelů, kterých se problematická část týká, a také upraví metodiku k výše zmíněnému zákonu.

Kontrolováno bylo rovněž plnění usnesení, kterým bylo Ministerstvu dopravy uloženo, aby:

  1. přijalo taková opatření, aby noví dopravci v železniční dopravě používali vozy, které splňují standardy pro přepravu lidí se zdravotním postižením;
  2. upozornilo jednotlivé kraje, že při zajištění závazku veřejné služby v železniční dopravě na další období mají využít nařízení Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici;
  3. doplnilo dokument „Požadavky objednatele na kvalitu a vybavení vozidel“ o požadavky pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením a upozornilo jednotlivé kraje na tyto standardy.

Toto usnesení bylo splněno.

V druhém bodu programu Výbor schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017. Stále však zůstává nedořešen rozpor s MŠMT k opatření, které se týká problému s právní úpravou poskytování tlumočnických služeb pro studenty vysokých škol. Po jeho vypořádání bude materiál předán vládě k projednání.

V rámci třetího bodu Výbor vyhlásil 25. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cena je udělována publicistickým pracím, které nejlépe popularizují téma zdravotního postižení. Smyslem Ceny je upoutat pozornost médií na tuto oblast a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Vyhlášena byla také fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám. Oceněny budou ty fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

V dalším bodu Výbor schválil Novelu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Návrh změn je dán nutností uvést Statut do souladu s jinými předpisy, zejména pak se služebním zákonem a i s ostatními statuty poradních orgánů vlády ČR.

Výbor dále schválil také Novelu Jednacího řádu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Změna tohoto dokumentu reaguje usnesení vlády ze dne 21. března 2018 č. 189, kterým se stanovuje, že výroční zprávy pracovních a poradních orgánů vlády nejsou předkládány vládě, ale jsou pravidelně zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Šestý bod byl věnován tématu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě. Nalezení vhodného pracovního uplatnění a získání odpovídajícího zaměstnání je pro lidi se zdravotním postižením mimořádně důležité, neboť jim pomáhá zajišťovat nejen potřebnou ekonomickou nezávislost, ale také udržet si duševní rovnováhu, získat pocit sebeuplatnění a společenské potřebnosti, včetně odbornosti. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Ač zákon o zaměstnanosti umožňuje plnit povinný podíl trojím způsobem a to přímým zaměstnáváním, tzv. náhradním plněním a odvodem do státního rozpočtu, je třeba upřednostňovat přímé zaměstnávání. Veřejná správa by měla jít v této oblasti příkladem soukromému sektoru. Bohužel se tuto vizi nedaří ve většině případů naplnit. Výbor projednal materiál, který obsahuje nastínění možných opatření, která prioritně povedou ke zvýšení počtu zaměstnanců jak ve služebním a pracovním poměru ve veřejné správě.

V sedmém bodě byli členové a členky Výboru informováni o stavu realizace Strategie reformy psychiatrické péče. Aktuálně probíhá několik projektů na realizaci reformy. Především se jedná o projekt Deinstitucionalizace, jehož cílem je transformace ústavní péče v komunitní. Dalším realizovaným projektem je Kvalita péče. Připravují se nebo zpracovávají také výzvy na financování Center duševního zdraví, od 1. července 2017 zahájí činnost 5 center, od 1. ledna 2019 dalších 16.

Dále byli členové a členky Výboru seznámeni s výsledky dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2018.

V devátém bodu zazněla informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2017. Podpořena byla realizace celkem 24 projektů měst a obcí s poskytnutými dotacemi v celkové výši 73.310.016 Kč. Jednalo se především o bezbariérové úpravy komunikací pro pěší, městských úřadů, škol, kulturních zařízení, úpravu jednoho denního stacionáře a jedné polikliniky.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty