Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

17. 4. 2018 8:36

Zasedání 21. března 2018

Dne 21. března 2018 se uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro oblast podpory lidí se zdravotním postižením.

V prvním bodu byli členové a členky Výboru seznámeni s Výroční zprávou Výboru za rok 2017.

V druhém bodu programu Výbor projednal a doporučil vyhlášení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019. Zaměření dotačního programu zůstalo stejné jako v loňském roce.

V rámci třetího bodu Výbor schválil novelizovaný Jednací řád Komise pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. Provedeno bylo pouze několik změn a doplnění, které vycházejí z praktických poznatků jednání Komise i potřeby dát tento dokument do souladu s interními předpisy Úřadu vlády ČR.

V prosinci roku 2019 většině krajů končí smlouvy s Českými drahami o zajištění dopravní dostupnosti železniční dopravy jako veřejné služby. Kraje proto musí uzavřít nové smlouvy k zajištění této dopravy. Tentokrát se budou výběrového řízení účastnit různí dopravci. Je třeba v rámci soutěže zohlednit i požadavky na bezbariérovou dopravu, minimálně na stejné úrovni, jako ji doposud zajišťují České dráhy. Někteří noví soukromí dopravci, kteří již na trhu působí, však nemají vyhovující vybavení, často používají zastaralé vozy, které nesplňují podmínky bezbariérového cestování. Ministerstvo dopravy má proto za úkol upozornit jednotlivé kraje, že při zajištění závazku veřejné služby v železniční dopravě na další období mají využít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici ze dne 23. prosince 2016, a také je upozornit, aby využily v rámci zadávacího řízení dokument „Požadavky objednatele na kvalitu a vybavení vozidel“, který obsahuje požadavky na zajištění bezbariérové dopravy.

Od 1. prosince 2017 platí novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která stanoví, že se v určitých případech vyplácí dávka v hmotné nouzi poukázkami. To ale s sebou nese řadu problémů. V některých obcích nejsou žádné obchody, které poukázky přijímají. Lidé, kteří nakupují zboží formou poukázek, jsou navíc často terčem pohrdavých poznámek a urážek. Aktuálně jsou připraveny dva poslanecké návrhy na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, které se liší v šíři výčtu skupin osob, které jsou osvobozeny od výplaty části hmotné nouze formou poukázek. Výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby podpořil širší výčet skupin, osvobozených od výplaty části hmotné nouze formou poukázek (např. osoby invalidní ve 3. stupni, poživatele příspěvku na péči ve stupni II až ve stupni IV nebo osoby starší 68 let).

Šestý bod byl věnován zajištění agendy lidí se zdravotním postižením a chronickým onemocněním na Ministerstvu zdravotnictví. Výbor doporučil ministrovi zdravotnictví personálně posílit oddělení zdravotně sociálních služeb tak, aby mohlo spravovat úkoly v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR související s plněním Národního rozvojového programu mobility pro všechny, Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a spolupracovat na dotačních programech Ministerstva zdravotnictví ČR Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Program grantové podpory.

V sedmém bodě byli členové a členky Výboru seznámeni s přípravou a realizací projektu Úřadu práce ČR ke zlepšení zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Cílem projektu je kvalitní individuální poradenství pro lidi se zdravotním postižením při hledání pracovního uplatnění a získávání potřebných kompetencí (např. za využití pracovní rehabilitace) a osvěta a praktická pomoc zaměstnavatelům při náboru zaměstnanců se zdravotním postižením ve smyslu vytipování potenciálních zaměstnanců a pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Důležitou součástí Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je Opční protokol, který slouží jako záruka možnosti využívat stížnostního mechanismu, pokud stát nedodržuje Úmluvu. Opční protokol zatím Českou republikou ratifikován nebyl, jeho schválení je však dlouhodobým úkolem vyplývajícím z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Návrh na ratifikaci Opčního protokolu byl vládou schválen 22. května 2017 a senát vyslovil souhlas s ratifikací svým usnesením z 11. října 2017. Poslanecká sněmovna však tento návrh v předchozím volebním období neprojednala. Výbor proto požádal ministryni práce a sociálních věcí o urychlené předložení Návrhu na ratifikaci Opčního protokolu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením k projednání vládě ČR.

V devátém bodu zazněla informace o připravenosti Integrovaného záchranného systému ve věci zajištění evakuací osob se zdravotním postižením. Již dříve Výbor požádal Ministerstvo vnitra o prověření připravenosti IZS ohledně evakuací osob se zdravotním postižením a v případě zjištěných nedostatků o přijetí opatření vedoucích ke zlepšení situace. V roce 2017 bylo provedeno několik taktických cvičení složek IZS s námětem evakuace osob se zdravotním postižením a osob umístěných v sociálních zařízeních.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty