Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. 11. 2017 16:56

Zasedání 31. října 2017

Dne 31. října 2017 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro oblast podpory lidí se zdravotním postižením.

V oblasti proplácení zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami přetrvává problém ohledně vysoké finanční spoluúčasti pojištěnců a následného vlastnictví zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovnou.  Pokud zdravotní stav pojištěnce nutně vyžaduje použití zdravotnického prostředku, který je lépe zacílený na léčení, či kompenzaci jeho zdravotního stavu než takový, u kterého pojišťovny stanovily jeho cenu v provedení „nejméně ekonomicky náročném“, rozdíl ceny si hradí pojištěnec z vlastních prostředků. Přitom takovou úhradovou cenu si v současnosti pojišťovny stanovují samy, svým rozhodnutím. Je jen na jejich subjektivním hodnocení, co považují u jednotlivých zdravotnických prostředků za cenu, která je nejvýhodnější. Není ani vzácností, že si na takový prostředek pacient doplácí i 60% jeho ceny a vyjádřeno v korunách desetitisícové částky. Přesto pojišťovny trvají na tom, že takový zdravotnický prostředek je jejich výhradním vlastnictvím a pacient na něm nemá vůbec žádný ekonomický podíl. Ministerstvo zdravotnictví bylo proto požádáno, aby se tomuto problému věnovalo a nalezlo řešení, které předloží na příštím zasedání.

V druhém bodu programu se Výbor věnoval dotacím Ministerstva zdravotnictví v programech na podporu osob se zdravotním postižením na rok 2018. Tento bod byl na program zařazen z toho důvodu, že hrozilo velké pokrácení finančních prostředků na tyto dotační programy, naštěstí však k tomu nedošlo.

Současný stav webové aplikace Elektronická evidence tržeb a Daňového portálu znesnadňuje či dokonce znemožňuje občanům s těžkým zrakovým postižením plnit povinnosti založené zákonem o evidenci tržeb. Na minulém zasedání Výboru bylo proto Ministerstvo financí požádáno o podání zprávy o tom, jaké kroky byly provedeny pro zpřístupnění těchto webových aplikací. Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími dotčenými subjekty  došlo zejména k úpravám informačních systémů, jejichž cílem je především dostatečné zpřístupnění procesu registrace do systému evidence tržeb ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb. Testovací prostředí bylo lidem se zrakovým postižením plně přístupné a ti tak měli možnost, s využitím vlastních asistivních technologií (screen readery, softwarové lupy, braillské řádky…) ve svém „domáckém“ prostředí otestovat přístupnost Daňového portálu, včetně aplikace elektronické evidence tržeb (EET). Většina problémů byla odstraněna, na některých se ještě pracuje, měly by však být odstraněny v brzké době.

Dne 1. ledna 2018 nabude účinnosti novela zákona o veřejném ochránci práv, která ochránci ukládá monitorovat plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. V rámci této nové funkce bude veřejná ochránkyně podporovat naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhovat opatření směřující k jejich ochraně, provádět výzkumy, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními a mezinárodními subjekty. Členové a členky Výboru tak byli seznámeni s připravovanými opatřeními v této věci. Na příštím zasedání bude představeno již zahájení této činnosti.

V pátém bodu byli členové a členky Výboru informování o přípravě a realizaci projektu Úřadu práce ČR, který má vést ke zlepšení zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Cílem projektu je zavedení systému práce se skupinou lidí s postižením, zefektivnění systému podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a poradenství v oblasti přechodu této skupiny lidí z chráněného na volný trh práce.

Šestý bod byl věnován dostupnosti osobních vozidel upravitelných pro řidiče na elektrickém vozíku. Toto téma bylo projednáváno na minulém zasedání, přičemž Výbor uložil Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu práce a sociálních věcí předložit zprávy vztahující se k tomuto tématu s cílem nalézt řešení situace. MPO sestavilo přehled firem v ČR, které se zabývají bezbariérovou úpravou osobních vozidel, a podalo zprávu o možnostech bezbariérových úprav osobních vozidel. MPSV předložilo návrh možných variant navýšení příspěvku na pořízení motorového vozidla pro osoby na elektrickém vozíku, které samy vozidlo řídí. Bylo však konstatováno, že by se nejednalo o systémové řešení. V současné době je maximální výše této dávky 350.000 Kč. Kromě toho je mobilita osob se zdravotním postižením podporována příspěvkem na mobilitu a širokým spektrem slev a dalších benefitů navázaných na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Předmětem sedmého bodu byla informace o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na magistrátech statutárních měst. Z 25 statutárních měst plní zákonem stanovený povinný podíl zaměstnání osob se zdravotním postižením přímým zaměstnáváním celkem 10 (Brno, Děčín, Havířov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Kladno, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem a Zlín). Pouze 6 statutárních měst z uvedených 25 odvádí finanční odvod do státního rozpočtu a většinou se jedná o velmi malé částky. Z povinného počtu 575 zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří by měli být souhrnně zaměstnáni ve všech statutárních městech, je zaměstnáno 541 osob, což představuje 92 %. Pouze 2 statutární města z 25 nedosahují poloviny povinného podílu skutečně zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Lze tedy shrnout, že statutární města si vedou v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením velmi dobře. Provedeno bylo také srovnání s tím, jak si v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením vedou ministerstva a jejich organizační složky (údaje byly dodány jen za některé tyto organizační složky). Ministerstva včetně svých organizačních složek zaměstnávala v roce 2016 858 osob se zdravotním postižením, což není ani polovina povinného počtu, který činí 1.771 osob. Navíc došlo i k poklesu oproti minulému roku, kdy byl počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením 897. Ani polovinu povinného podílu skutečně zaměstnaných osob se zdravotním postižením nezaměstnává 11 ministerstev (MD, MF, MK, MO, MMR, MPO, MSp, MŠMT, MZV, MZ, MŽP). Jediným ministerstvem, které se blíží k plnění povinného podílu přímým zaměstnáváním, je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento materiál bude postoupen i vládě pro informaci.

V osmém bodě byli přítomní informováni o realizaci projektu Euroklíč, který přispívá k lepší přístupnosti toalet a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin)lidem se zdravotním postižením a rodičům malých dětí. Tato zařízení jsou osazována jednotnými Eurozámky a cílovým skupinám jsou distribuovány univerzální Euroklíče, které lze použít v řadě zemí Evropy. V ČR je již osazeno přes 1.260 Eurozámků, např. na nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.

V devátém bodu zazněla informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2016. Podpořena byla realizace celkem 15 projektů měst a obcí s poskytnutými dotacemi v celkové výši 33.832.254 Kč. Jednalo se především o bezbariérové úpravy komunikací pro pěší, zdravotnických zařízení a jedné školy.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty