Zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

1. 6. 2012 14:24

Zasedání dne 28. května 2012

Dne 28. května 2012 se v jednacím sále vlády ČR konalo zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“). Jednání zahájila a řídila výkonná místopředsedkyně VVZPO a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková.

Na programu bylo 9 bodů k projednání.
V prvním bodu jednání přestavil JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu VVZPO, Zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011. Následně byl členy VVZPO návrh zprávy v předloženém znění schválen.

Obsahem druhého bodu bylo seznámení členů VVZPO s Výroční zprávou VVZPO za rok 2011, jejíž znění bylo usnesením VVZPO schváleno.

Mgr. Monika Šimůnková z titulu své funkce předsedkyně Poradního orgánu pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (dále jen “Poradní orgán“) přednesla v rámci třetího bodu jednání návrh postupu na dorozdělení zbývajících finančních prostředků tohoto dotačního programu pro rok 2012. Jedná se o částku 600 tis. Kč, která byla původně vázána v rozpočtové kapitole Úřadu vlády ČR. Tato částka byla rozpočtovým opatřením vrácena na dotační titul Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. VVZPO s tímto postupem vyslovil souhlas.

V dalším bodu zasedání byl VVZPO schválen návrh dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2013.

V pátém bodu jednání Mgr. Šimůnková seznámila členy VVZPO s návrhem na změnu Jednacího řádu Poradního orgánu, která spočívá ve změně předsedy tohoto Poradního orgánu a kterou VVZPO jednomyslně schválil.

Následně VVZPO projednal a schválil návrh na vyhlášení XIX. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Bc. Václav Krása v sedmém bodu zasedání představil materiál Mapování dopadů sociální reformy na osoby se zdravotním postižením, který byl poté členy VVZPO živě diskutován a bude sloužit jako podklad pro další jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dále členové vyslechli informaci resortů o zabezpečení financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v letech 2013-2015, ke které bylo přijato usnesení VVZPO žádající dotčené resorty a instituce o zajištění naplňování tohoto programu pro následující období.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty