Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

6. 6. 2014 15:08

Záznam z 3. zasedání

Záznam ze zasedání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi konaného dne 30. května 2014.

Jednání řídil předseda vlády a předseda Vládního výboru Mgr. Bohuslav Sobotka.

1. Projednání čtvrtletní zprávy

Předseda Vládního výboru uvedl, že data potřebná pro vypracování čtvrtletní zprávy za 2. čtvrtletí 2014 bude třeba vládnímu výboru předložit nejpozději do 15. července 2014. Zpráva by následně měla být vypracována do konce července 2014 a bude projednána na dalším zasedání výboru.

2. Problematika sběru dat

Předseda Vládního výboru uvedl, že bude třeba přehodnotit systém sběru dat takovým způsobem, aby data uváděná ve čtvrtletní zprávě byla více vypovídající. Měla by být zasílána i data týkající se počtu nemovitých věcí, nikoliv jen výzev. Dále by bylo vhodné, aby byla zasílána i konkrétnější data od obcí a krajů. Bude nutné oslovit konkrétní obce, které uvedly, že byly osloveny církvemi s žádostí o vydání majetku, aby blíže specifikovaly, o jaké se jedná situace a zda se jedná o výzvy ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb.

Předseda Vládního výboru též souhlasil s podnětem Ministerstva kultury, aby byl vypracován ke sběru dat jednotný formulář.

Do konce června bude na členy výboru zaslán dopis s tímto jednotným formulářem upřesňující typ dat, které mají být Vládnímu výboru zasílány.

3. Vydávání majetku Řádu maltézských rytířů

Předseda Vládního výboru se dotázal Státního pozemkového úřadu na situaci okolo vydávání majetků Řádu maltézských rytířů. Jedná se o kauzy, které byly medializovány.

Zástupci Státního pozemkového úřadu podali zprávu o situaci týkající se vydávání některých pozemků Řádu maltézských rytířů. Zástupci Státního pozemkového úřadu uvedli, že zatím nebyly rozptýleny pochybnosti, že v některých případech došlo ke konfiskaci na základě prezidentských dekretů. Lze očekávat, že potřebné dokumenty budou k dispozici v řádu týdnů.

4. Problematika schvalování smluv o vydání zemědělských nemovitostí, je-li povinnou osobou pozemkový úřad

S účinností od 1. ledna 2013 došlo ke sloučení agendy pozemkového fondu a pozemkových úřadů. Z tohoto důvodu rozhoduje o uzavření smluv o vydávání zemědělských nemovitých věcí a o jejich schválení jeden subjekt. Tímto subjektem je příslušný krajský pozemkový úřad. V rámci pozemkových úřadů tak existuje vnitřní členění, kdy o uzavření samotné smlouvy rozhoduje oddělení převodu a proces schvalování pak uskutečňuje oddělení restitucí. Centralizace agendy týkající se schvalování smluv o vydání zemědělských nemovitých věcí by si vyžádala novelu zákona.

5. Informace o problematice obce Hradištko

Starosta obce Hradištko prezentoval mnohaletý spor obce s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. V průběhu tohoto sporu byla vydána mnohá soudní rozhodnutí, z nichž některá byla protichůdná. Starosta uvedl, že vydaná soudní rozhodnutí znamenají faktický zánik fungování obce, protože obec musí vydat veškerou základní občanskou vybavenost. Náměstek Jäger popsal Vládnímu výboru vývoj judikatury Ústavního soudu ČR v posledních letech ve věcech vydávání majetku církvím. Uvedl též, že nastalá situace v obci Hradištko není důsledkem zákona č. 428/2012 Sb. a výbor tak nemá kompetenci situaci řešit.

6. Různé

Náměstek Jäger se vyjádřil k problematickému sběru dat a uvedl, že bude nutné data uváděná ve čtvrtletní zprávě specifikovat. Bez bližší specifikace jsou data nevypovídající.

Náměstek Jirsa se dotázal, zda by neměla být čtvrtletní zpráva též předkládána dalším subjektům, konkrétně některým církvím. Předseda Vládního výboru uvedl, že Statut to sice nevylučuje, nicméně nedomnívá se, že by bylo vhodné oslovovat církve s žádostí o připomínky. Církve je možné oslovit z důvodů evidenčních.

Náměstek Jirsa dále popsal, jakým způsobem se Ministerstvo zemědělství věnuje otázkám spjatým se zákonem č. 428/2012 Sb. a dále popsal konsensus mezi jednotlivými povinnými místy v otázkách aplikace nového katastrálního zákona.

Předseda Vládního výboru uvedl, že další setkání se uskuteční k projednání čtvrtletní zprávy za 2. čtvrtletí, tj. cca koncem července.

 


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter