Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

12. 8. 2014 12:15

Záznam z 4. zasedání

Záznam ze zasedání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi konaného dne 5. srpna 2014.

Jednání řídil předseda vlády a předseda Vládního výboru Mgr. Bohuslav Sobotka. Předseda Vládního výboru navrhl postupovat dle zaslané pozvánky.

1. Ustavení nového tajemníka

Předseda Vládního výboru navrhl, aby byl za tajemníka zvolen Mgr. Jiří Gaňo, který je pracovníkem Kabinetu vedoucího Úřadu vlády ČR. Mgr. Jiří Gaňo by tak měl nahradit dosavadní tajemnici JUDr. Marii Paduchovou, která byla jmenována pouze dočasně.

Předseda Vládního výboru nechal hlasovat o návrhu. Všichni členové hlasovali pro, ministr vnitra nebyl přítomen.

Usnesení
Mgr. Jiří Gaňo byl zvolen tajemníkem Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

2. Čtvrtletní zpráva za 2. čtvrtletí roku 2014

Předseda Vládního výboru poděkoval za připomínky a uvedl, že z velké části budou tyto připomínky akceptovány. O vypořádání budou členové a stálí hosté informováni písemně. Na příštím jednání výboru bude zpráva schválena již v podobě konečného materiálu k předložení do vlády.

Předseda Vládního výboru otevřel diskuzi nad některými body uvedenými ve čtvrtletní zprávě, zejména pak nad problematikou velkého počtu nevyřízených výzev a ustanovení § 13 zákona o majetkovém vyrovnání. Předseda Vládního výboru též nad rámec zmínil problematiku vydávání majetku konfiskovaného mezi léty 1945 až 1948.

Ministr zemědělství a ministr kultury představili stav vydávání majetku. Náměstek ministryně spravedlnosti pan Jägr též formuloval své připomínky ke čtvrtletní zprávě. V diskuzi někteří členové a stálí hosté uváděli podrobnější připomínky k formulářům pro sběr dat. Paní Němcová zmínila přelomové rozhodnutí krajského soudu, které by mohlo mít význam pro další rozhodování v případech, kdy vlastníky majetku jsou obce. Předseda Vládního výboru navrhl, aby o tomto rozhodnutí byla zmínka ve čtvrtletní zprávě za 2. čtvrtletí.

 

3. Závěry mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Předseda Vládního výboru informoval o proběhlé mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a uvedl, že byl odeslán dopis na předsedy poslaneckých klubů, aby sdělili do 15. srpna 2014 veškeré podněty, které mají k dispozici, kdy údajně dochází k porušování zákona při vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. Vládní výbor se bude na příštím zasedání těmito podněty zabývat a případná jednotlivá pochybení by měl prošetřit. Dopis bude přílohou čtvrtletní zprávy za 2. čtvrtletí.

Zástupci všech povinných osob odmítli nařčení, že by se při vydávání majetku mělo postupovat podle metodik, které by byly v rozporu se zákonem. Lesy ČR a Státní pozemkový úřad též odmítají, že by docházelo k vydávání majetku, který byl konfiskován na základě dekretů prezidenta republiky. Zástupci obou těchto povinných osob v další diskuzi popisovali postup při ověřování skutečnosti, zda se jedná o majetek konfiskovaný podle dekretů prezidenta republiky.

Náměstek Jägr uvedl, že považuje za vhodné, aby se Vládní výbor zabýval některými konkrétními podněty, které opakovaně zaznívají. Tyto podněty předá Vládnímu výboru.

Předseda Vládního výboru sdělil ostatním členům a stálým hostům, že ve čtvrtletní zprávě za 3. čtvrtletí bude část, která se bude věnovat podnětům poslaneckých klubů.

4. Různé

Předseda Vládního výboru přislíbil další schůzi v září, na které se budou řešit poznatky poslaneckých klubů.

Náměstek ministra financí pan Gregor uvedl, že reflektuje finanční požadavky jednotlivých povinných osob a těmto požadavkům vyhoví.

Předseda Vládního výboru se dotázal, zda v současné době evidují, že by státu v souvislosti s nedodržením zákonných termínu hrozily žaloby ze strany církví. Povinné osoby žádné takové náznaky nemají.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter