Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Zápis (č. KRP 10/2005) ze zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ze dne 1. listopadu 2005

DATUM A ČAS: 1. listopadu 2005, 13:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Úřad vlády ČR

PŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Jan Balog (hl. m. Praha)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Ivo Hartmann (MSP ČR)

Lucie Horváthova (Pardubický kraj)

Milan Kováč (Karlovarský kraj)

Lenka Kurová (Královéhrad. kraj)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Jan Málek (MF ČR)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Eva Šmejkalová (MPSV ČR)

STÁLÍ ZÁSTUPCI:

Jozef Baláž, stálý zástupce Lýdie Poláčkové (Moravskoslezský kraj)

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Petra Koutného (MK ČR)

Martina Gazdíková, stálá zástupkyně Vladimíra Horvátha (Olomoucký kraj)

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Jaroslav Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO ČR)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO ČR)

Klára Tomková, stálá zástupkyně Mariána Hoška (MPSV ČR)

NEPŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Marián Eremiáš (Jihočeský kraj)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Marián Hošek (MPSV ČR)

Svatopluk Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Petr Koutný (MK ČR)

Jiří Koskuba (MZ ČR)

Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)

Lýdia Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

Ladislav Vašek (kraj Vysočina)

HOSTÉ:

Božena Filová (hl. m. Praha)

Danihelová Božena (M.č. Praha 5)

Ladislav Goral

Kateřina Jacques (ÚV ČR)

Petr Kaplan (MPSV ČR)

Cyril Koky (Středočeský kraj)

Renata Köttnerová (Olomoucký kraj)

Dagmar Novohradská (MZV ČR)

Věra Pelíšková (MMR ČR)

Jaroslav Šmíd (Královéhradecký kraj)

Ivana Šimíková (VÚPSV)

Radek Taptič (MPSV ČR)

ZA KANCELÁŘ:

Hana Fišerová

Zdeněk Duna

Marie Kalábová

Czeslaw Walek

Program:

1. Zahájení.

2. Návrh vytvoření dotačního programu k odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách.

3. Informace o hodnotící zprávě dotačního programu Podpora terénní sociální práce a informace o připravovaném systémovém projektu stabilizujícím systém terénní sociální práce ve městech a v obcích.

4. Různé.

Jednání řídil Karel Holomek, 2. místopředseda Rady

Ad 1)

K. Holomek přivítal všechny zúčastněné, omluvil nepřítomnost předsedy a 1. místopředsedy Rady, kteří se museli zúčastnit mimořádného zasedání Poslanecké sněmovny a sdělil důvody svolání mimořádného zasedání Rady. Členům Rady byl rozeslán návrh vytvoření dotačního programu zmocněnce vlády pro lidská práva k odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách. Tento návrh by mohl být zahrnut dodatečně do státního rozpočtu na rok 2006 v rámci poslanecké iniciativy v průběhu projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2006 v Poslanecké sněmovně. Je proto nezbytné tento návrh projednat na forum Rady ještě před jeho předložením v Poslanecké sněmovně.

K. Holomek se dotázal, zda jsou návrhy na doplnění návrhu programu zasedání Rady, který byl všem rozeslán v pozvánce na zasedání. Do bodu různé členové navrhli projednat informaci o Kampani proti rasismu, nominaci do poradní skupiny expertů Rady Evropy MG-S-ROM, informaci o nadcházející konferenci o segregaci pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj a informaci o jednání mezi zástupci kanceláře Rady, ministerstev financí a práce a sociálních věcí ve věci možností využití prostředků z úřadů práce jako spoluúčasti v projektech dotovaných z prostředků RVZRK. Členové Rady jednohlasně odsouhlasili takto pozměněný program jednání.

Ad 2)

Cz. Walek stručně informoval o genezi vzniku a samotném návrhu dotačního programu k odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských komunitách. Impulsem pro vytvoření programu byly nesčetné žádosti na zmocněnce vlády pro lidská práva o finanční pomoc od jednotlivců, obcí a NNO na řešení často akutní a havarijní bytové situace příslušníků romských komunit. Dotační program administrován kanceláří Rady je v této oblasti nedostačující, protože je neinvestičního charakteru. Existující investiční programy např. MMR jsou také v tomto ohledu nevyhovující, protože mají spíš dlouhodobý charakter a nereagují na naléhavé a akutní případy. Navrhovaným řešením je tedy vytvoření dotačního programu zmocněnce vlády určeného na investiční a neinvestiční náklady spojené s odstraňováním akutních a havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách. Dotace bude poskytována obcím, vyšším územním samosprávným celkům, nestátním neziskovým organizacím. Cílem dotace bude zlepšení, udržení a nebo získání ubytování. Inspiraci pro vytvoření tohoto návrhu je dotační program zmocněnkyně slovenské vlády pro romské komunity.

J. Málek uvítal myšlenku vzniku takového programu a potvrdil, že v současné situaci je program potřebný. Upozornil však, že dotační program není zahrnut do návrhu státního rozpočtu na rok 2006, tam se může dostat pouze cestou pozměňovacího návrhu v rámci 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Alternativou je důkladná příprava programu v průběhu roku 2006 a jeho zahrnutí do státního rozpočtu na rok 2007. Cz. Walek potvrdil, že kancelář pracuje na obou variantách. J. Balog uvítal vytvoření takového programu, vyjádřil však obavu, že vytvořením programu zanikne myšlenka vytvoření „Agentury“ – dlouhodobý záměr Rady opakovaný v řadě programových dokumentů vlády. Cz. Walek vysvětlil, že myšlenka agentury nezapadla a kancelář Rady intenzivně hledá možnosti její realizace. J. Müllnera překvapila poměrně silná slova o nárůstu ghett v ČR, jež jsou použitá v textu návrhu a upozornil na fakt, že při takovém stavu nelze vytvářet nesystémový krok, který situaci nebude řešit, ale je nutné zasáhnout do systému, aby se postupný proces ghettoizace zastavil. Dále vyslovil obavy, že částka 10 mln. Kč je pro řešení situace v celé republice malá, a proto dal v úvahu, zda by nebylo možné přizpůsobit investiční programy MMR na vzniklou situaci.

K. Jacques reagovala a potvrdila, že situace, která je popsána v materiálu, odráží skutečnou realitu. Nevidí v tom, ale systémovou chybu, problém je spíš v postupu některých měst a obcí, které zapříčiňují postupnou ghettoizaci. Zmocněnec si uvědomuje, že toto řešení není systémové a může zvýhodňovat obce, které záměrně zhoršují bytovou situaci příslušníků romských komunit. Na národní úrovni je vytvořena Koncepce romské integrace, která jasně definuje problémy a navrhuje jejich řešení. Koncepce má kladnou odezvu i v zahraničí. Problém je fakticky v implementaci Koncepce na lokální úrovni a na úrovni jednotlivých resortů. Proto vytvořením programu nelze rezignovat na realizaci dlouhodobých záměrů zakotvených v Koncepci romské integrace. Dotační program bude spíše gestem, signálem, a především pomocí pro lidi v nouzi. Každá dotace, která bude v rámci programu poskytnuta, bude mít jasný popis, kdo je zodpovědný za vzniklou krizi. V. Pelíšková reagovala na návrh změny programů MMR negativně a souhlasila s potřebou systémové změny, kterou MMR již dlouhodobě prosazuje. Je nutné legislativně vymezit, co přesně znamená pojem integrace. V. Pelíšková dále vyslovila souhlas s vytvořením programu, upozornila však na procedurální pravidla tvorby investičních programů. K. Holomek rovněž podpořil tvorbu projednávaného návrhu, podtrhnul, že je velmi důležité, že program není pouze pro obce, ale také pro NNO. Podělil se se svými zkušenostmi z projektu realizovaného Společenstvím Romů na Moravě, který směřoval k úpravám bydlení sociálně vyloučených příslušníků romských komunit, jež měl fantastický efekt i v rovině psychologické. Organizace jej použila jako jeden ze zásadních argumentů při vyjednávání se zástupci obcí. Zástupkyně MPSV E. Šmějkalová vyjádřila nelibost s popisem situace uvedeném v návrhu. Na příkladu Mostu, kde město každoročně vynakládá 10 mil. Kč na revitalizaci Chánova, uvedla, že nelze souhlasit s plošným a paušálním popisem negativního postupu obcí. R. Jiránek za MV ČR podpořil návrh, ba sdělil, že je potřebný, prezentoval však obavu, že programové financování je velmi komplikované a proto doporučuje detailní přípravu programu v průběhu roku 2006 a jeho zahrnutí do státního rozpočtu na rok 2007. Vyjádřil také obavu, že obce, které se chovají nevhodně, budou odměněny dotací.

Po skončení rozpravy dal K. Holomek hlasovat o návrhu usnesení:

Rada doporučuje předsedovi a 1. místopředsedovi Rady prosadit návrh vytvoření dotačního programu k odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách do návrhu státního rozpočtu a připravit jeho realizaci.

pro 15 členů proti 0 členů zdržel se hlasování 1 člen

Ad 3)

Výzkumný tým Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí vypracoval analýzu „Hodnocení vládního programu Podpory terénních sociálních pracovníků v sociálně vyloučených romských komunitách“, členka týmu paní Ivana Šimíková prezentovala členům Rady závěry této analýzy (viz příloha 1). Klára Tomková, zaměstnankyně Ministerstva práce a sociálních věcí následně prezentovala všem zúčastněným základní cíle a aktivity systémového projektu: „Podpora vytváření systému terénní sociální práce“, který byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s kanceláří Rady, a který bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu (viz příloha 2).

Ad 4)

a) Nominace kandidátů do MG-S-ROM. V souvislosti s ukončením funkčního období dosavadní členky skupiny expertů paní Jarmily Balážové požádalo Ministerstvo zahraničních věcí zmocněnce vlády pro lidská práva o nominaci nového člena zastupujícího ČR. K. Holomek poděkoval paní Balážové za její práci na tomto foru, které si velmi cení.

Cz. Walek navrhl za kancelář Rady pana Zdeňka Dunu, J. Rác navrhl pana Roberta Bledého z Českého Krumlova. Oba pánové splňují předpoklady pro plnění funkce člena MG-S-ROM. K. Holomek vyzval všechny členy Rady, aby do 4. listopadu 2005 zasílali elektronickou poštou další nominace na členy tohoto poradního sboru.

b) Následně K. Holomek informoval zúčastněné o letošní Kampani proti rasismu (viz. www.spoluprotirasismu.cz).

c) V. Pelíšková, zástupkyně MMR, informovala zúčastněné o nadcházející konferenci pořádané MMR: Segregace: formy, příčiny, důsledky, řešení, jež se koná ve středu 9. listopadu 2005 od 10:00 do 14:30 hod. v Divadle Image, Pařížská 4, Praha 1.

d) Cz. Walek informoval členy Rady o setkání mezi zástupci Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a kanceláře Rady ve věci možnosti využití jako spoluúčasti zdrojů z úřadů práce v rámci dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. Zástupci obou resortů se takovou variantu odmítli. Argumentovali, že by to bylo proti stávajícím předpisům (spojování dvou dotací ze státního rozpočtu) a značně nesystémové řešení. Jediné možné řešení je, že organizace využívající zdroje z úřadů práce může při podání projektu požádat výběrovou komisi programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků o snížení spoluúčasti, která tento fakt vezme v úvahu a doporučí ministrovi práce a sociálních věcí spoluúčast poměrně snížit.

K. Holomek vyjádřil nespokojenost s takovým řešením a požádal Cz. Walka o další jednání v této věci.

Zapsal: Czeslaw Walek

Ověřil: Karel Holomek