Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Úřad vlády

kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity


hledá pracovníka na místo

odborného referenta

pracoviště Praha 1


Náplň práce a pracovní povinnosti:

• koncepční a analytická práce

• komunikace se zástupci romských komunit, měst a obcí

• vzdělávací a osvětová činnost


Požadavky:

• VŠ vzdělání, výhodou praxe

• znalosti a zkušenosti v oblasti integrace příslušníků romských komunit

• český jazyk slovem i písmem

• znalost - Word, Excel, Power Point, Outlook

• samostatnost, pečlivost

• koncepční a analytické myšlení


Výhodou:

• znalost angličtiny a romštiny


Nabízíme:

• dlouhodobou perspektivu

• práce HPP


Přihláška:

• strukturovaný životopis

• motivační dopis včetně odkazu (kontaktu) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference


Přihlášky zasílejte do 11.12.2005 na adresu

Úřad vlády

kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

nábř. Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

a současně na e-mailovou adresu: fiserova.hana@vlada.cz

Do uvedeného data je nutné doručit přihlášky alespoň v elektronické podobě.


Úřad vlády nediskriminuje při přijímání do zaměstnání z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.

 28.11.2005

Možnost absolvování praxe v Evropské komisi pro mladé Romy, absolventy univerzit, v roce 2006

Evropská komise ve spolupráci s Open society institut nabízí 10 tří měsíčních stipendií s cílem absolvování praxe v Evropské komisi. Stipendia jsou určeny pro mladé Romy, absolventy univerzit, ze všech nově přistoupivších členských států EU. Termín pro podávání přihlášek je 1. prosince 2005.

Více informací naleznete na http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/news/news_en.htm

 31.10.2004

VÝBĚROVÉ  DOTAČNÍ  ŘÍZENÍ  MINISTERSTVA  KULTURY

NA  PROJEKTY  V  PROGRAMU  NA  PODPORU  INTEGRACE  PŘÍSLUŠNÍKŮ  ROMSKÉ  KOMUNITY  V  ROCE  2006

24.10.2005

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

vyhlašuje výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu

v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 2006


Vymezení programu:

Dotační program Podpora terénní práce 2006 je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených romských komunitách nebo lokalitách.


Vymezení žadatelů o finanční podporu:

Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti podle Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce 2006. Žádost o dotaci mohou podat pouze obce.


Výše dotace:

Od žadatelů je požadována minimální výše finanční spoluúčasti ve výši 30% z požadované dotace, která může činit maximálně 160 000,- Kč na jednoho terénního pracovníka.


Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2006 a musí být předložena na předepsaném formuláři podle Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce 2006. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou Metodickým pokynem stanoveny. Zohledněny budou zejména projekty, které podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem, tj zejména ty, které mají zpracovaný plán/strategii začleňování sociálně vyloučených romských komunit nebo komunitní plán. Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce 2006 (včetně jeho příloh) je k dispozici na internetové adrese: www.vlada.cz (poradní a pracovní orgány/Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity/aktuality).


Hodnocení žádostí (projektů):

Přijaté žádosti budou do konce roku 2005 zaregistrovány. Zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí, tj. bude kontrolováno, zda:

  1. žádost předkládá obec,

  2. předmětem žádosti (projektu) jsou činnosti, které odpovídají vyhlášení a požadovaná částka na jednoho terénního pracovníka nepřesahuje 160 000,- Kč,

  3. žádost je předložena na standardizovaném formuláři žádosti, se 3 kopiemi a je současně podána v elektronické podobě (CD),

  4. k žádosti jsou přiloženy přílohy,

  5. žádost je podána ve stanoveném  termínu (dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání žádosti na Úřad vlády ČR prezenčním razítkem podatelny Úřadu vlády ČR),

  6. žádost je podepsána statutárním orgánem s otiskem razítka.

Pokud není splněn některý z těchto bodů, žádost je z dotačního řízení pro formální nedostatky vyřazena a její další hodnocení neproběhne. Žádosti jsou po splnění formálních podmínek předány k věcnému hodnocení.

Hodnocení projektů a návrh výše dotace na jednotlivé projekty projedná výběrová komise podle jednacího řádu, který schvaluje na svém prvním zasedání. O poskytnutí dotace rozhoduje na základě doporučení výběrové komise Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Podávání informací:

Informace o programu podává pracovnice kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Ing. Marie Kalábová, telefon 296 153 169, e-mail: kalabova.marie@vlada.cz


Ukončení příjmu žádostí:

Žádosti o dotaci (vždy 1 originál a 3 kopie + CD) je možné zasílat do 9. prosince 2005. Při zasílání je nutné použít předepsaný vzor obálky (viz příloha Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program podpora terénní práce 2006). Žádosti zasílejte na adresu:
Úřad vlády ČR

kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá strana

Metodický pokyn

Metodika vedení terénních pracovníků

Možnosti využití dotace

Vzor obálky

Žádost o dotaci (pdf.)

Žádost o dotaci (doc.) 
 

Vyhlášení rozvojového programu na „Financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním ve školách, zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi na rok 2005“

Výsledky

II. kola

Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a osdstraňování jeho důsledků  

Název Nno

Přidělená částka

Společně - Jekhetane

525000

Diecézní Charita ostravsko -opavská

472500

Diakonie Českobratrské církve evangelické

472500

Diecézní charita Plzeň

382500

Diakonie Českobratrské církve evangelické

340000

Sbor Křesťanského společenství Prostějov

439800

Charita Olomouc

445800

o.s. R-Mosty

297500

Oblastní charita Kutná Hora

420000

Oblastní charita Kutná Hora

310000

Diecézní charita Brno

336000

o.s. Salinger

316800

Farní charita Rumburk

112500

Sdružení Romano Jasnica

361200

Nopo

393700

o.s. Velká Ohrada

0

Komunitní centrum Chánov

0

o.s. Lačho Lav

0

o.s. Bez Rozdílu

0

Darjav

0

 
29.7.2005

 Koncepce romské intergrace 2005

Usnesení

Zpráva o stavu romských komunit

Usnesení  

 30.5.2005

Usnesení ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice   

Zpráva o stavu romských komunit v České republice (ve formátu PDF)

24.3.2005