Aktuality

28. 4. 2020 15:42

Hlasování per rollam Výboru pro naplňování strategie romské integrace ze dne 9. dubna 2020

Hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno předsedkyní Výboru Bc. Editou Stejskalovou.

Na základě hlasování byla přijata tato usnesení:

Usnesení č. 1/2020

Výbor pro naplňování strategie romské integrace žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby:
1. zajistilo alespoň částečný ambulantní provoz poskytovatelů sociálních služeb v oblasti adiktologie, kteří testují na přítomnost omamných látek u drogově závislých klientů, zejména těch, kteří mají ve své péči nezletilé děti, a jsou zároveň evidovány orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako ohrožené. Službu doporučujeme zajistit v míře, aby orgán sociálně-právní ochrany dětí mohl situaci v rodině sledovat a vyhodnocovat s ohledem na ochranu života, zdraví ohroženého dítěte po dobu trvání stavu nouze a v souladu s ním přijatých mimořádných opatření;

2. zajistilo plošnou mediální informační kampaň o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí s dopadem na cílovou skupinu dětí ve věku 5 – 15 let za účelem zvyšování jejich informovanosti o právech dítěte a zajišťování jejich ochrany. Například s využitím televizních pořadů pro děti nebo sociálních sítí (youtube, instagram, facebook, apod.);

3. zprostředkovalo informace o situaci nakažení virem COVID-19 v sociálně vyloučených lokalitách orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 2/2020
Výbor pro naplňování strategie romské integrace žádá Agenturu pro sociální začleňování, aby:
1. připravila informace o sociálních, ekonomických a zdravotních rizicích a dopadech pandemie COVID-19 v sociálně vyloučených lokalitách, zejména pokud jde o zdravotní rizika osob, které žijí v substandardních bytových podmínkách s nižším hygienickým standardem (např. ubytovny);

2. navrhla, ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, jejími pracovními skupinami a výbory, opatření k minimalizaci rozšiřování nákazy v sociálně vyloučených lokalitách.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter