Aktuality

19. 11. 2018 10:34

JEDNACÍ ŘÁD Komisí pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů spadajících pod Radu vlády pro záležitosti romské menšiny

Konkrétně pro Komise hodnotící projekty v rámci dotačních programů: Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (dále jen „Komise“)

zřízené dle článku 7 Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“).

1) Činnosti Komise se řídí tímto Jednacím řádem a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (dále jen „Směrnice“), kterou se realizují programy Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

2) Činnost Komise zajišťuje Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad“), jehož určený zaměstnanec/zaměstnankyně organizačně a administrativně zajišťuje jednání Komise (dále jen „tajemník/tajemnice“). Tajemník/tajemnice se účastní všech jednání Komise s hlasem poradním.

3) Komise má minimálně 5 členů/členek a maximálně 11 členů/členek, z nichž jeden je předsedou/předsedkyní.

4) Členové/členky Komise se jednání účastní osobně, zastoupení je vyloučeno.

5) Předsedu/předsedkyni a členy/členky Komise jmenuje z řad odborníků/odbornic z teorie i praxe a ze zástupců/zástupkyň věcně příslušných orgánů veřejné správy předseda/předsedkyně Rady. Členství v Komisi automaticky končí a) v případě představitelů/představitelek veřejné správy odvoláním z funkce resp. ukončením pracovního/služebního poměru, b) odstoupením člena/členky Komise, c) odvoláním předsedou/předsedkyní Rady, d) úmrtím člena/členky Komise.

6) Předseda/předsedkyně Komise může na jednání Komise přizvat hosty. Hosty jsou zpravidla další zaměstnanci/zaměstnankyně Úřadu, kteří/které napomáhají tajemníkovi/tajemnici při dokumentaci jednání Komise nebo jsou experty/expertky na dílčí otázky, např. finanční či právní. S přítomností hostů na jednání Komise musí souhlasit většina přítomných členů/členek Komise.

7) Komise jedná podle potřeby. Jednání Komise jsou neveřejná.

8) Jednání svolává na pokyn předsedy/předsedkyně Komise tajemník/tajemnice, který/která připraví program jednání a veškeré podklady pro jednání.

9) Jednání Komise řídí předseda/předsedkyně.

10) Předseda/předsedkyně, tajemník/tajemnice, členové/členky i hosté Komise podepíší čestné prohlášení, v němž stvrdí zachování mlčenlivosti o projednávaných skutečnostech. Předseda/předsedkyně, tajemník/tajemnice a členové/členky Komise zároveň podepíší čestné prohlášení, v němž stvrdí, že nejsou k žadatelům o poskytnutí dotace v takovém vztahu, který by mohl vyvolat střet zájmů, a že nejsou vůči žadatelům o poskytnutí dotace podjatí.

11) V případě, že člen/členka Komise zjistí, že je ve střetu zájmů nebo že je podjatý či podjatá (případně si není jist či jista, zda tato situace nenastala), upozorní předsedu/předsedkyni Komise na tuto skutečnost. Předseda/předsedkyně Komise situaci vyhodnotí, a v případě zjištěného střetu zájmu či podjatosti dotčeného/dotčenou člena/členku Komise vyloučí z dalšího projednávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) v daném dotačním programu. V případě, že nelze věc rozhodnout bezodkladně, předseda/předsedkyně jednání Komise přeruší.

12) Komise je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů/členek, vždy však za přítomnosti předsedy/předsedkyně. O závěrech jednání rozhoduje Komise většinou hlasů přítomných členů/členek. Není-li pro návrh většina členů/členek, návrh není schválen.

13) Komise jedná o každé žádosti zvlášť a posuzuje ji s využitím veškerých podkladů.

14) Komise při svém jednání postupuje sestupně od žádosti, která získala v rámci věcného hodnocení nejvíce bodů. Pořadí žádostí je sestaveno dle průměrného počtu získaných bodů od dvou hodnotitelů/hodnotitelek, přičemž pořadí projednávaných žádostí nemůže být během jednání Komise změněno.

15) Předseda/předsedkyně Komise, s ohledem na finanční požadavek žadatele a rozpravu Komise ve vztahu k projednávané žádosti, navrhne výši dotace, o níž poté Komise hlasuje. Pokud se Komise rozhodne doporučit žadateli úpravu žádosti, svá doporučení ke krácení a úpravě žádosti dostatečně a jednoznačně odůvodní. Stejně tak Komise odůvodní, pokud se rozhodne navrhnout žádost zcela zamítnout.

16) O výsledku jednání Komise se vždy pořizuje zápis, jehož součástí je i přehled hlasování o jednotlivých žádostech. Všemi členy/členkami Komise odsouhlasený zápis podepisuje ten/ta, kdo jej zpracoval/a a předseda/předsedkyně Komise.

17) Na základě rozhodnutí předsedy/předsedkyně Komise může jednání Komise probíhat elektronicky a následné hlasování členů Komise formou per rollam. Toto jednání vede tajemník/tajemnice Komise na pokyn předsedy/předsedkyně Komise.

18) Při hlasování per rollam předseda/předsedkyně Komise spolu s tajemníkem/tajemnicí Komise stanoví termín ukončení hlasování, a to nejméně 5 dnů po vyhlášení hlasování. Tajemník/tajemnice Komise rozešle všem členům/členkám Komise podklady k hlasování a hlasovací formulář s návrhem, o němž se hlasuje, a s možnostmi vyjádření, tj. „pro“, „proti“ nebo „zdržuji se“, na jejich elektronickou emailovou adresu. Zašle-li člen/členka Komise tajemníkovi/tajemnici Komise hlasovací formulář po termínu ukončení hlasování nebo hlasovací formulář s vyplněnými více možnostmi volby než jednou, je jeho/její hlas považován za neplatný. Návrh výše dotace předsedy/předsedkyně Komise se považuje za přijatý, jestliže se nadpoloviční většina všech členů/členek Komise vyjádřila „pro“. Protokol o hlasování, vyhotovený tajemníkem/tajemnicí Komise, a schválený předsedou/předsedkyní Komise, bude rozeslán všem členům/členkám Komise bez zbytečného odkladu. Podrobnější pokyny k postupu zaměstnanců/zaměstnankyň při dokumentaci a archivaci hlasování per rollam, zajistí ředitel/ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin.

19) Po vydání rozhodnutí v jednotlivých programech pro daný rok a dokončení procesu vyplacení finančních prostředků bude Rada, na jejím nejbližším zasedání, informována o průběhu a výsledcích jednání Komise a o konečných výsledcích řízení o poskytnutí dotací.

20) Zápis z jednání Komise je dostupný jako ucelená agenda vztahující se k činnosti Rady v Odboru lidských práv a ochrany menšin.

21) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou.

V Praze dne 10. září 2018

Za správnost:
Martin Martínek, M.A.
tajemník Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty