Aktuality

29. 6. 2017 11:57

Vyplňování průběžných zpráv pro rok 2017

Od dnešního dne, tj. 29. června 2017, je ve webové aplikaci spuštěno vyplňování průběžných zpráv pro období od 1. ledna 2017 do 30. června 2017.

V souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (dále jen "Směrnice") Vás žádáme o shrnutí dosavadního plnění projektu, na který byla Úřadem vlády ČR poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na rok 2017.

Průběžná zpráva se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace. Úřadu se zasílá „Potvrzení o odeslání průběžné zprávy do IS Patriot“, tzv. krycí list, vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání průběžné zprávy. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem příjemce nebo jím pověřenou osobou. Za včasné podání průběžné zprávy se považuje doručení podepsaného krycího listu do 31. srpna 2017 včetně. Dnem doručení je datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Pokud krycí list podepisuje osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné předložit originál plné moci podepsaný zmocněncem i zmocnitelem nebo její ověřená kopie, pokud již tak nebylo učiněno v předchozích krocích dotačního řízení pro rok 2017. V případě obcí je jako doklad o pověření možné předložit i jiný dokument, ze kterého je pověření patrné (organizační řád apod.). 

Odesílání krycího listu

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k průběžné zprávě zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „Průběžná zpráva – doplňte název dotačního programu

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „Průběžná zpráva – doplňte název dotačního programu.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy