Aktuality

25. 11. 2020 16:54

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019

Dne 23. listopadu 2020 schválila vláda usnesením vlády č. 1214 Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019 a zároveň vzala na vědomí Informaci o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2019 a Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2019.

Zpráva je zpracována na základě podkladů, které poskytly jednotlivé rezorty státní správy a především krajské úřady, potažmo krajští koordinátoři pro romské záležitosti. Všechny krajské úřady, včetně magistrátu hl. m Prahy, každoročně zpracovávají Zprávu o stavu romské menšiny v kraji, a to na základě osnovy, kterou připravuje Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR. Jednotlivé části textu jsou navíc doplněny výzkumy, statistikami a publikacemi, které byly v roce 2019 publikovány.

Obsah Zprávy je obdobný jako v předchozích letech. První kapitola je věnována tématu soužití Romů a většinové společnosti. Tato kapitola zároveň shrnuje nejdůležitější události roku 2019, které mohly ovlivnit vztahy romské menšiny a většinové společnosti. Ve druhé kapitole je představeno institucionální a finanční zabezpečení romské integrace. V této kapitole je souhrnně, a v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, uveden přehled vyhodnocení využití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin, v tomto případě na podporu aktivit romské menšiny. Další kapitoly již popisují situaci v jednotlivých tematických oblastech, které respektují základní integrační témata. Postupně je tak představeno téma vzdělávání a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly v roce 2019 realizovány. Dále je otevřeno téma zaměstnanosti, a to včetně bližších informací o aktivní politice zaměstnanosti, sociálním podnikání a diskriminaci na trhu práce. Následně jsou začleněny tematické kapitoly věnující se bydlení a zdraví. Zpráva je rovněž doplněna o téma romské kultury, dějin a jazyka, v rámci kterého se Zpráva věnuje romskému jazyku jakožto jazyku národnostní menšiny, dějinám Romů ve vztahu k pietním místům romského holocaustu včetně aktivit Muzea romské kultury.

Zprávu o stavu romské menšiny v ČR za rok 2019 včetně dalších dokumentů je možné najít v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter