23. 7. 2009 10:52

Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2008

Usnesením vlády ze dne 20. srpna 2008 č. 1005 bylo ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny a předsedkyni Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, MUDr. Džamile Stehlíkové uloženo předložit vládě do 31. května 2009 zprávu o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2008 včetně přehledu výdajů. Úvodní části zprávy pojednávají o strukturách řízení a aktivitách na mezinárodní úrovni, následuje část věnovaná koordinaci Dekády na národní úrovni. Hlavní část zprávy sleduje plnění jednotlivých opatření Akčního plánu Dekády v roce 2008 v prioritních oblastech vzdělání, zaměstnanosti, bydlení a zdraví a v průřezových tématech boje proti diskriminaci, rovných příležitostí žen a mužů a sociální soudržnosti. V závěru zpráva obsahuje věcná doporučení, která by měla vést k aktualizaci a zlepšení realizace akčního plánu a monitoringu dopadu Dekády na sociálně vyloučené romské komunity. Tato doporučení vycházejí z Akčního plánu Dekády a stávajících omezených možností jeho plnění. Zpráva rovněž doporučuje zaměřit se v roce 2009 na informační a komunikační aktivity vedoucím k odstraňování předsudků a stereotypů, boje proti extremismu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter