Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

31. 7. 2017 14:29

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Věcné zaměření programu:

Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018 je určen na výdaje spojené se zabezpečením potřeb pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen "koordinátor") v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Předkládané projekty musí odpovídat vymezení účelu dotace, uvedeným tematickým okruhům činností koordinátora pro romské záležitosti (dále jen „koordinátor)a musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a dalšími relevantními dokumenty.

Základní druhy činností koordinátora zaznamenané v měsíčních pracovních výkazech (na předepsaných formulářích) a zpracované do závěrečné zprávy prostřednictvím webové aplikace jsou:

a) metodická činnost (spolupráce s poradními orgány vlády, zejména s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, dále s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády České republiky, ministerstvy, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi a dalšími orgány veřejné správy a institucemi ve věci romských záležitostí) a metodické vedení romských poradců či zaměstnancům obcí a dalších institucí zabývajících se integrací Romů (dále jen „romští poradci“) tj., předávání informací, zkušeností, příkladů dobré praxe ap.;

b) koordinační činnost (koordinuje romské poradce, aktivity v kraji, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci všech zainteresovaných aktérů, vytváří a vede databázi institucí a relevantních partnerů z NNO zabývajících se integrací Romů, zapojuje se do komunitního plánování ap.);

c) analytická činnost (zajišťuje zpracování analýz týkající se dané problematiky pro účely souborných zpráv a strategických dokumentů, mapuje a vyhodnocuje potřeby romské menšiny v kraji);

d) koncepční a iniciační činnost (podílí se na koncepčních a strategických dokumentech kraje, v rámci své působnosti zpracovává Strategii romské integrace v kraji a podklady pro koncepční a strategické dokumenty pro ústřední orgány státní správy z pohledu agendy romských záležitostí, zejména pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny);

e) poradenství a informační činnost (tuto službu poskytuje zejména romským poradcům, terénním pracovníkům, školám a dalším institucím);

f) vzdělávací činnost (zjišťuje vzdělávací potřeby romských poradců a zprostředkovává jim aktuální nabídku, reaguje na dotazy, organizuje pravidelné porady s romskými poradci, podílí se na vzdělávání v rozsahu své působnosti);

g) monitorování integračních projektů v kraji na pomoc romské menšině s důrazem na jejich funkčnost a efektivitu;

h) monitoring situace romské menšiny v kraji;

i) kontrolní činnost (v rámci příslušné kontrolní skupiny krajského úřadu provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Při realizaci projektu podpořeného na rok 2018 z dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti doporučujeme zaměřit se na realizaci kontrol výkonu přenesené působnosti v návaznosti na plnění ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důležitou úlohu má koordinátor v procesu kontinuálního monitoringu situace romské menšiny a naplňování cílů Strategie romské integrace romské menšiny do roku 2020 na krajské a místní úrovni. Toto zaměření se doporučuje v návaznosti na usnesení vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, kterým byla schválena Strategie romské integrace do roku 2020, a na základě výčtu dalších druhů činností koordinátora uvedených v čl. 2 odst. 4 Přílohy č. 4 - Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 2/2016 ve znění Směrnice č. 6/2017 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (dále jen „Směrnice“).

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci:

Žadatelem může být pouze kraj. Dotace není určena pro hlavní město Prahu.

Výše finančních prostředků na dotační program

Požadovaná výše dotačních prostředků na program pro rok 2018 činí 5.400.000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2018 může změnit.

Výše dotace:

Výše dotace na jednoho koordinátora činí maximálně 500 000 Kč. Dotace v plné výši se poskytuje na zaměstnance, který činnost koordinátora vykonává v plném pracovním úvazku (bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nenaplňují výhradně agendu romských záležitostí) po celý kalendářní rok.

Výše spoluúčasti

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit až 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Uznatelné náklady

 • osobní náklady na plat koordinátora dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (včetně náhrad mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, pojistného na povinné zákonné pojištění zaměstnanců a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného sociálního fondu)
 • náklady na tuzemské cestovné koordinátora
 • náklady na prohlubování kvalifikace koordinátora (tj. odborné kurzy, školení, semináře, výcviky atp.) a úhrady poplatků za účast koordinátora na konferencích
 • nákup odborné literatury pro koordinátora
 • náklady na lektorné pro pozvané odborníky a na proplacení jejich cestovních výdajů

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí a její přílohy č. 4 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Příjem žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy):

 1. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s ČNB o vedení účtu žadatele), na které má být převedena;
 2. účinný koncepční nebo strategický materiál kraje (např. Strategii romské integrace daného kraje schválenou orgány územního samosprávného celku příslušného kraje), ze kterého vyplývají úkoly a činnost koordinátora při jeho naplňování. Předkládané koncepční nebo strategické materiály musí být účinné a musí se vztahovat i na předpokládanou dobu realizace projektu;
 3. originál, nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud jde o případ dle čl. 20 Směrnice.

Pokud k datu odeslání žádosti není možné z časových důvodů připojit přílohu č. 3, nahradí tuto přílohu žadatel informací, ve které uvede, že příslušnou přílohu předá při nejbližší schůzi zastupitelstvu ke schválení a oznámí přibližný termín dodání dokumentu.

Dále, vzhledem ke snaze o podrobnější analýzu efektivity dotačního programu budou žadatelé v rámci dotačního procesu (tj. v části žádost o dotaci, dodatek k žádosti a závěrečné zprávě) požádáni o vyplnění tabulky shrnující přehledové informace o cílech projektu a jejich naplňování. Tabulka bude dostupná ve webové aplikaci v části Další přílohy za projekt.

Úřadu se zasílá „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou. V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný dokument, ze kterého je pověření patrné (organizační řád, apod.). Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

Včasným podáním žádosti se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2017, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
Žádost Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2018

Datová schránka Úřadu vlády ČR - ID: trfaa33

 

Postup při hodnocení žádosti o dotaci

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Žádosti, jež projdou administrativní kontrolou, budou postoupeny k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

V rámci věcného hodnocení projektů před jednáním Komise posuzují každý předložený projekt vždy nejméně dva hodnotitelé. Tato hodnocení jsou prezentována na jednání Komise, která stanoví celkové hodnocení projektu. Pokud se liší hodnocení obou hodnotitelů o více než 20 bodů, předkládá se projekt k hodnocení třetímu hodnotiteli k vypracování revizního posudku. Do celkového hodnocení se následně započítávají hodnocení třetího hodnotitele a hodnocení dalšího z hodnotitelů, které se svým hodnocením více blíží bodovému hodnocení třetího hodnotitele.

Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace;
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení;
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní;
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti;
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Komise pro hodnocení projektů vyřadí žadatele, který jako příjemce dotace za kalendářní rok, který bezprostředně předchází rok, na který je dotace žádána:

 • nevypořádal dotaci ve stanoveném termínu. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky). Podklady pro finanční vypořádání dotace se podávají na příslušných formulářích podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., nebo
 • nepředložil závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně všech příloh ve stanoveném termínu, nebo
 • ve stanovené lhůtě neodstranil závažné nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech.

Na dotaci není právní nárok.

Úprava žádosti – konečná podoba rozpočtu

Žadatelé, již nebyli z dotačního řízení vyřazeni, budou do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Komise projednala podklad o předložených žádostech, informováni, v jaké výši jim bude dotace navržena na následující kalendářní rok, a to v případě, že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předpokládána. Současně budou žadatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložili dodatek k žádosti a konečnou podobu rozpočtu projektu; konečná podoba rozpočtu projektu je nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazná. Dodatek se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.

Návrh Komise je pro žadatele při zpracování dodatku závazný a oproti původní žádosti nesmí navýšit žádnou z položek rozpočtu s výjimkou případů, kdy se jedná o případy chybného zařazení nákladu do položek rozpočtu, anebo kdy k takovému navýšení vedou důvody hodné zvláštního zřetele. Navýšení položky rozpočtu je žadatel povinen v dodatku odůvodnit; navýšení položky rozpočtu podléhá schválení předsedy Komise.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příslušný útvar sdělí žadateli o dotaci, pokud nebyla jeho žádost z dotačního řízení vyřazena, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Komise projednala podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena na následující kalendářní rok, a to v případě, že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předpokládána. Současně budou žadatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložili dodatek k žádosti a konečnou podobu rozpočtu projektu; konečná podoba rozpočtu projektu je nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazná. Dodatek se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.

Návrh Komise je pro žadatele při zpracování dodatku závazný a oproti původní žádosti nesmí navýšit žádnou z položek rozpočtu s výjimkou případů, kdy se jedná o případy chybného zařazení nákladu do položek rozpočtu anebo kdy k takovému navýšení vedou důvody hodné zvláštního zřetele. Navýšení položky rozpočtu je žadatel povinen v dodatku odůvodnit; navýšení položky rozpočtu podléhá schválení předsedy Komise.

Pokud žadatel, kterému byla přidělena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena Komisí pro hodnocení projektů, navrhne příslušný útvar rozhodnutí s dotací ve výši žadatelem požadované částky.

Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené náhradní lhůtě nepředloží, příslušný útvar žádost o dotaci z dalšího dotačního řízení vyřadí.

Příjemce dotace zajistí organizační zařazení koordinátora do sktruktury úřadu tak, aby byl zabezpečen mezirezortní a mezioborový přístup při řešení problematiky integrace romské menšiny v kraji v její komplexnosti, a to v návaznosti na činnosti koordinátora uvedené v odst. 4 článku 2 Směrnice.

Veškeré výstupní materiály (koncepce, analýzy apod.), které vznikly v rámci podpory dotačního programu, přiloží příjemce dotace k závěrečné zprávě.

Případné změny při realizaci projektu

Při realizaci projektu je zároveň možné, při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročit v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořena. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, Osobní náklady celkem. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další položku nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou; nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu neplatí v případě skupiny položek Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s původně nulovou hodnotou, avšak v součtu nesmí být skupina položek Osobní náklady celkem navýšena o více jak 20 %.

Upozornění pro žadatele o dotaci

Komunikace pracoviště KRP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, a to buď prostřednictvím emailových adres, nebo skrze webovou aplikaci. Proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých emailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci (především vlastníci projektů).

Dne 1. července 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Podávání informací

Informace o programu podává Mgr. Jiří Souček na adrese soucek.jiri@vlada.cz; tel.: 296 153 573.

Přílohy

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 ve znění Směrnice č. 6/2017 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 • Návody pro podávání žádostí o dotaci ve webové aplikaci
 • Rozpočet k projektu – návod k vyplnění


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter