Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

19. 9. 2018 17:33

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19. 09. 2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, čj. 27346/2018-KRP.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je určena na výdaje spojené se zabezpečením potřeb pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen "koordinátor") v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Koordinátor vykonává následující okruhy činností:

a)   metodická činnost (spolupráce s poradními orgány vlády, zejména s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, dále s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády České republiky, ministerstvy, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi a dalšími orgány veřejné správy a institucemi ve věci romských záležitostí) a metodické vedení romských poradců či zaměstnancům obcí a dalších institucí zabývajících se integrací Romů (dále jen „romští poradci“) tj., předávání informací, zkušeností, příkladů dobré praxe apod;
b)   koordinační činnost (koordinuje romské poradce, aktivity v kraji, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci všech zainteresovaných aktérů, vytváří a vede databázi institucí a relevantních partnerů z NNO zabývajících se integrací Romů, zapojuje se do komunitního plánování apod;
c)   analytická činnost (zajišťuje zpracování analýz týkající se dané problematiky pro účely souborných zpráv a strategických dokumentů, mapuje a vyhodnocuje potřeby romské menšiny v kraji);
d)   koncepční a iniciační činnost (podílí se na koncepčních a strategických dokumentech kraje, v rámci své působnosti zpracovává Strategii romské integrace v kraji a podklady pro koncepční a strategické dokumenty pro ústřední orgány státní správy z pohledu agendy romských záležitostí, zejména pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny);
e)   poradenství a informační činnost (tuto službu poskytuje zejména romským poradcům, terénním pracovníkům, školám a dalším institucím);
f)   vzdělávací činnost (zjišťuje vzdělávací potřeby romských poradců a zprostředkovává jim aktuální nabídku, reaguje na dotazy, organizuje pravidelné porady s romskými poradci, podílí se na vzdělávání v rozsahu své působnosti);
g)   monitorování integračních projektů v kraji na pomoc romské menšině s důrazem na jejich funkčnost a efektivitu;
h)   monitoring situace romské menšiny v kraji;
i)    kontrolní činnost (v rámci příslušné kontrolní skupiny krajského úřadu provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a dalšími relevantními materiály.

Žadatelem může být pouze kraj. Dotace není určena pro hlavní město Prahu.

Výše dotace na jednoho koordinátora činí maximálně 500 000 Kč. Dotace v plné výši se poskytuje na zaměstnance, který činnost koordinátora vykonává v plném pracovním úvazku (bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nenaplňují výhradně agendu romských záležitostí) po celý kalendářní rok.

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit až 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2019 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace, jenž je ke stažení zde.


Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 19.10.2018.
Krycí list musí být doručen do 24.10.2018.

Informace o programu podává Mgr. Jiří Souček, email: soucek.jiri@vlada.cz; tel. +420 296 153 573.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2019, čj. 27346/2018-KRP.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

1.    Návod k vyplnění rozpočtu projektu
2.    Návod k registraci do webové aplikace
3.    Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
4.    Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
5.    Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 8/2018 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
6.    Formulář Přehledu výstupů projektu
7.    Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
8.    Výkaz práce - šablona

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter