Podpora terénní práce

31. 7. 2013 16:48

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2014 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.

Vymezení programu:
Program Podpora terénní práce pro rok 2014 je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených romských lokalitách a lokalitách, kterým sociální vyloučení hrozí.

Vymezení žadatelů o finanční podporu:
Žadatelem může být pouze obec.

Dotaci lze čerpat na terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.

Upozornění:
•   
V případě, že obec realizuje terénní práci prostřednictvím příspěvkové organizace, je podmínkou, aby podpořené aktivity byly registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.
V případě, že obec realizuje terénní práci vlastními zaměstnanci, je podmínkou, aby tyto osoby byly součástí struktury obecního úřadu a tím také splňovaly veškeré podmínky pro danou odbornou způsobilost.

•    Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Výše dotace:
Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně 250 000 Kč.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2014 a musí být předložena na předepsaném formuláři, který je přílohou Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice“).

Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí, včetně její přílohy č. 3 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora terénní práce.

Prioritu mají zejména žadatelé, kteří vstupují do programu poprvé a projekty, které aktivně podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem a mají zpracovanou strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán, jejichž účinnost pokrývá rok 2014.

Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

Dokumentace:
V současné době je připravována novelizace Směrnice, formuláře pro podávání žádosti a další dokumentace k průběhu celého dotačního programu bude k dispozici v průběhu měsíce srpna 2013 na těchto webových stránkách.

Hodnocení žádostí (projektů):
Došlé žádosti budou v Sekci lidských práv zaregistrovány a zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí. Poté budou žádosti předány k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkající se programu Podpora terénní práce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis, 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

Pokud k datu zaslání žádosti není možné z časových důvodů připojit přílohu dle čl. 3 bodu 3 Zvláštních ustanovení týkajících se programu Podpora terénní práce Směrnice VÚV ČR č. 19/2011 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, nahradí tuto přílohu žadatel informací, ve které uvede, že žádost o dotaci předá nejbližší schůzi zastupitelstva ke schválení. Ověřenou kopii usnesení zastupitelstva obec zašle neprodleně, jakmile to bude možné.

Žádost je možné zasílat nejpozději do (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR) 31. října 2013 včetně.
Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST – Podpora terénní práce 2014

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva -KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá strana

Podávání informací:
Informace o programu podává Alena Podrazilová DiS. nebo Ing. Marie Kalábová na adrese romove.dotace@vlada.cz, tel: 224002529

POZOR! Komunikace pracoviště SLP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter