Podpora terénní práce

29. 7. 2016 10:52

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu Podpora terénní práce

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 k programu Podpora terénní práce. Příjem žádostí přes webovou aplikaci je spuštěn.

Vymezení programu

Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka (dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.

Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem, tj. že pomáhající vyhledává potenciální účastníky projektu v jejich přirozeném prostředí a společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

K základním principům terénní práce patří:

 • dodržování práv uživatelů – sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů,
 • zplnomocňování uživatelů,
 • práce v přirozeném prostředí uživatelů,
 • kontinuita a návaznost služeb,
 • princip nízkoprahovosti.

Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020  a komunitní plány popřípadě jinými strategickými či koncepčními dokumenty obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit.

Výše dotace

Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně 300.000 Kč. Tuto částku může obec obdržet při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců, pak za každý měsíc, kdy terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, odečte příjemce částku v poměrné výši. Stejným způsobem se krátí dotace v případě zkráceného pracovního úvazku terénního pracovníka.

Uznatelné náklady u dotačního programu Podpora terénní práce (dle Směrnice č. 2/2016)

 1. osobní náklady na plat terénního pracovníka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (včetně náhrad mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, pojistného na povinné zákonné pojištění zaměstnanců a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného sociálního fondu)
 2. náklady na tuzemské cestovné terénního pracovníka
 3. náklady na prohlubování kvalifikace terénního pracovníka (tj. odborné kurzy, školení, semináře, výcviky atp.)
 4. náklady na supervize pro terénního pracovníka

Vymezení žadatelů o dotaci

Žádost o dotaci mohou podat pouze obce, a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec.

Upozornění pro žadatele o dotaci

V případě, že obec realizuje terénní práci prostřednictvím příspěvkové organizace, je podmínkou, aby podpořené aktivity byly registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.

V případě, že obec realizuje terénní práci vlastními zaměstnanci, je podmínkou, aby tyto osoby byly součástí struktury obecního úřadu a tím také splňovaly veškeré podmínky pro danou odbornou způsobilost.

Dle čl. 6 Zvláštních ustanovení programu Terénní práce je příjemce povinen zajistit TP odpovídající pracovní zázemí, tj. začlenění pracovníka do struktury obecního úřadu nebo organizace obcí zřizované (včetně jeho vedení a kontroly jeho činnosti), odpovídající pracovní místo a nezbytné vybavení.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy)

 1. Žadatel, který se uchází o dotaci opakovaně, k žádosti přiloží komunitní plán zahrnující řešení inkluze vyloučených romských komunit/lokalit, popř. jiný koncepční materiál řešení této situace v obci s využitím terénní práce, schválený zastupitelstvem obce, (dále jen „komunitní plán“). Žadatel přiloží též usnesení zastupitelstva o schválení komunitního plánu. Komunitním plánem není Koncepce prevence kriminality.
 2. Žadatel, který se uchází o dotaci poprvé a nemá-li zpracovány výše uvedené koncepční materiály, předloží alespoň koncepční záměr řešení situace ve vyloučené romské komunitě/lokalitě v obci.
 3. Předkládané komunitní plány a koncepční záměry musí být účinné a musí se vztahovat i na předpokládanou dobu realizace projektu
 4. Bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s ČNB nebo potvrzení ČNB o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena
 1. V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému krycímu listu připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem. V případě, kdy jsou žadateli obce, může být předložen i jiný dokument, ze kterého je pověření patrné (organizační řád, apod.). Žadatel může k žádosti připojit další přílohy, které podporují jeho žádost.

Prioritu mají zejména žadatelé, kteří vstupují do programu poprvé a projekty, které aktivně podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem a mají zpracovanou strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Výjimkou je příspěvková organizace obce. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z  dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Hodnocení žádostí (projektů)

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Na dotaci není právní nárok. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celkovou úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění komunitních plánů nebo koncepčních záměrů
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů

Komise posuzuje žádosti s využitím hodnocení externích hodnotitelů dle stanovených Kritérií hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na program Podpora terénní práce, které se týkají obsahové stránky projektu, rozpočtu, předpokladů žadatele pro realizaci projektu a celkové úrovně zpracování projektu, a které jsou součástí těchto zvláštních ustanovení.

Proces podávání žádostí a ukončení příjmu žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobo je nutné k žádosti připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocnitelem i zmocněncem). Více viz čl. 19 a 20 Směrnice.

Včasným podáním se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2016, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Důvody vyřazení žádosti

Žádost bude z dotačního řízení vyřazena, pokud:

 • bude krycí list doručen po 30. září 2016. Za den doručení se považuje datum odeslání, viz předchozí odstavec;
 • bude žádost o dotaci odeslaná pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez odeslaného podepsaného krycího listu odpovídajícího dané žádosti;
 • žádost, která nebude kompletní, tj. bude chybět některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna.

Odesílání krycího listu

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST - Podpora terénní práce 2017“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST - Podpora terénní práce 2017“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

 

Přílohy výzvy:

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

 

 

Podávání informací:

Informace o programu podává Mgr. Jan Kozubík na adrese romove.dotace@vlada.cz, tel: +420 296 153 573

POZOR! Komunikace pracoviště KRP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, a to buď prostřednictvím emailových adres, nebo skrze webovou aplikaci. Proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých emailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci.

Upozornění pro žadatele o dotaci

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter