Podpora terénní práce

19. 9. 2018 16:31

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora terénní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19.09.2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce, čj. 27342/2018-KRP.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou[1] (jednotlivec nebo komunita[2]) v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech osob z cílové skupiny v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

K základním principům terénní práce patří:

 • dodržování práv osob z cílové skupiny – důraz na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí, osobních údajů a dalších práv těchto osob;
 • zmocňování osob z cílové skupiny;
 • práce v přirozeném prostředí osob z cílové skupiny;
 • kontinuita a návaznost podpory;
 • zásada mlčenlivosti;
 • princip nízkoprahovosti.

​Terénní pracovník vykonává následující okruhy činností:

 • podpora cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace;
 • osvěta o právech příslušníků romské menšiny (v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny;
 • práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí k zmocňování jejích členů.


Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a komunitními plány nebo strategickými či koncepčními materiály obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci, resp. sociálnímu začleňování Romů.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2019 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace, jenž je ke stažení zde.


Lhůta pro podání Žádosti

 • Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 19.10.2018.
 • Krycí list musí být doručen do 24.10.2018.

Informace o programu podává Mgr. Marianna Karcolová, e-mail: karcolova.marianna@vlada.cz; tel. +420 296 153 304.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce, čj. 27342/2018-KRP.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu
 2. Návod k registraci do webové aplikace
 3. Kritéria formálního a věcného hodnocení Žádosti
 4. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 5. Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 8/2018 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 6. Formulář Přehledu výstupů projektu
 7. Vzor vyplněného formuláře Přehledu výstupů projektu
 8. Okruhy činností terénního pracovníka
 9. Informace k vedení dokumentace
 10. Vzor záznamů terénního pracovníka o práci s cílovou skupinou

 


[1] Za cílovou skupinu jsou považováni především příslušníci romské menšiny obývající území obce.

[2] Pod komunitou se rozumí sociální systém tvořený relativně stálými vazbami a vztahy mezi lidmi, kteří obývají společně nějaké místo (dům, část obce apod.) a dlouhodobě v něm žijí. (Havrdová, Z., J. Kosová, J. Svobodová & A. Vomlelová. 2013. Mít život ve svých rukou. Dobrá Voda u Toužimi a Praha: Český západ, FSH UK a Cheiron T.: 15).

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter