Podpora terénní práce

5. 8. 2021 5:00

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v rámci dotačního programu Podpora Terénní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2022, čj. 26057/2021-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou[1] (jednotlivec nebo komunita[2]) v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech osob z cílové skupiny v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci
s celou rodinou a širším společenstvím.

K základním principům terénní práce patří:

 1. dodržování práv osob z cílové skupiny – důraz na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí, osobních údajů a dalších práv těchto osob;
 2. zmocňování osob z cílové skupiny;
 3. práce v přirozeném prostředí osob z cílové skupiny;
 4. kontinuita a návaznost podpory;
 5. zásada mlčenlivosti;
 6. princip nízkoprahovosti.

Terénní pracovník vykonává následující okruhy činností:

 1. podpora cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace;
 2. osvěta o právech příslušníků romské menšiny (v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny;
 3. práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí k zmocňování jejích členů.

Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 a dalšími na ni navazujícími strategickými dokumenty a komunitními plány nebo strategickými či koncepčními materiály obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci, resp. sociálnímu začleňování Romů.

Maximální možná výše dotace, o kterou lze požádat na zabezpečení druhu vykonávané práce jednoho terénního pracovníka, je stanovena na 300.000 Kč. O tuto částku může žadatel o poskytnutí dotace (dále jen „Žadatel“) žádat při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. O tuto částku může žadatel o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“) žádat při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců, pak za každý měsíc, kdy terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, odečte žadatel částku v poměrné výši. Stejným způsobem se krátí požadovaná dotace v případě zkráceného pracovního úvazku terénního pracovníka nebo v případě, kdy terénní pracovník na část úvazku vykonává jinou pozici (např. romský poradce).

Po vyplacení dotace, v případě, že příjemce dotace bude realizovat projekt kratší dobu, než na kterou mu byla dotace poskytnuta, pak za každý měsíc, kdy terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou výši poskytnuté dotace. Stejným způsobem je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou výši dotace v případě zkrácení pracovního úvazku terénního pracovníka, oproti výši úvazku, na který byla příjemci dotace poskytnuta.

O dotaci může požádat pouze obec podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo hl. m. Praha podle zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obec“), a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace,[3] kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec. Podpora terénní práce v obci v rámci tohoto programu směřuje zejména k podpoře aktivit obce vykonávaných v rámci samostatné působnosti.

Pokud obec realizuje terénní práci prostřednictvím , podpořené aktivity musí být registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2022 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 20. září 2021.
Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického odeslání žádosti ve webové aplikaci.

Informace o programu podává Tadeáš Mertlík, Master, email: mertlik.tadeas@vlada.cz; tel. +420 296 153 573.


Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2022, čj. 26057/2021-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu
 2. Návod k registraci do webové aplikace
 3. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 4. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 5. Formulář Přehledu výstupů projektu
 6. Vzor vyplněného formuláře Přehledu výstupů projektu
 7. Informace k vedení dokumentace
 8. Vzor záznamů terénního pracovníka o práci s cílovou skupinou
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací
  k financování programů v oblasti lidských práv

 


[1] Za cílovou skupinu jsou považováni především příslušníci romské menšiny obývající území obce.

[2] Pod komunitou se rozumí sociální systém tvořený relativně stálými vazbami a vztahy mezi lidmi, kteří obývají společně nějaké místo (dům, část obce apod.) a dlouhodobě v něm žijí. (Havrdová, Z., J. Kosová, J. Svobodová & A. Vomlelová. 2013. Mít život ve svých rukou. Dobrá Voda u Toužimi a Praha: Český západ, FSH UK a Cheiron T.: 15).

[3] Zřízenou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter