Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

31. 7. 2013 17:12

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2014 k dotačnímu programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 k dotačnímu programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Vymezení programu:
Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací aktivit, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky, a které se zaměřují na následující oblasti:

A.    oblast prevence sociálního vyloučení, tj. budou podporovány zejména terénní programy, vzdělávání terénních pracovníků, zdravotně preventivní programy, preventivní programy pro děti a mládež a poradenství v romských komunitách/lokalitách, kde hrozí sociální vyloučení; jde o projekty a aktivity, které má žadatel registrovány podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo k registraci vedou,
B.    oblast komunitní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách, tj. budou podporovány projekty zaměřené na podporu a pomoc lidem žijícím ve vyloučených romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity,
C.    edukační a informační činnost organizací působících v oblasti prevence a odstraňování sociálního vyloučení Romů. Dotaci je možné poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků) vyplněný v tabulce pro konference a semináře, která je součástí formuláře žádosti. Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o počtu kusů, nákladů na 1 ks, způsobu distribuce, příp. periodicitě apod.

Jedná se zejména o projekty a aktivity, které umožňují a podporují snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Současně budou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty (např. spolupráce se zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, policií aj.). Pozor: nelze hradit pobytové akce!

Žadateli mohou být:

  • občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
  • právnická osoba založená registrovanou církví a/nebo náboženskou společností a evidovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „církevní právnická osoba“),
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace nebo nadační fond podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří byli zřízeni, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.

Žadatel musí zvolit pouze jednu z uvedených oblastí, v rámci níž zpracuje projekt. Tato oblast musí být v žádosti příslušným písmenem zřetelně vyznačena.

Upozornění:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Podmínky dotačního řízení:

  • Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2014 a musí být předložena na předepsaném formuláři, který je přílohou směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice“).
  • Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí, včetně její přílohy č. 2 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.
  • Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tedy tzv. podvojné účetnictví).
  • Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.
  • Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

Dokumentace:
V současné době je připravována novelizace Směrnice, formuláře pro podávání žádosti a další dokumentace k průběhu celého dotačního programu bude k dispozici v průběhu měsíce srpna 2013 na těchto webových stránkách.

Hodnocení žádostí (projektů):
Došlé žádosti budou v Sekci lidských práv zaregistrovány a zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí. Poté budou žádosti předány k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkající se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis, 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

V případě, že žadatel nežádá na mzdy, ostatní osobní náklady či nepředkládá projekt u jiných ústředních orgánů, je nutné vepsat do příslušných tabulek „Nepožadujeme“ a přiložit takto vyplněné tabulky k žádosti.

Žádost je možné zasílat nejpozději do (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR) 31. října 2013 včetně.

Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2014

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá strana

Podávání informací:
Informace o programu podává Alena Podrazilová DiS. nebo Ing. Marie Kalábová na adrese romove.dotace@vlada.cz, tel: 224002529

POZOR! Komunikace pracoviště SLP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter