Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

29. 7. 2016 10:52

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 k dotačnímu programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.  Příjem žádostí přes webovou aplikaci je spuštěn.

Vymezení programu

Dotace ze státního rozpočtu na program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje k financování výdajů spojených se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Budou podporovány projekty využívající principy komunitní práce[1] v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity.

Dále budou podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.

Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

Jedná se zejména o projekty a aktivity, které umožňují a podporují snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Současně budou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty (např. spolupráce se zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, policií aj.).

Pouze ve výjimečných případech může být dotace poskytnuta na projekty, kde je dotace Úřadu vlády pouze doplňkovým zdrojem financování.

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020  a strategickými a koncepčními dokumenty krajů a obcí na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují se k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit. Projekty by tak měly podporovat a vytvářet tzv. multidisciplinární přístupy, spolupráci různých institucí na formální i neformální úrovni či posilování aktivní role obcí v prevenci sociálního vyloučení a realizaci/zavádění komunitní práce.

Výše dotace a výše spoluúčasti

Maximální ani minimální výše dotace není stanovena. Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Vymezení žadatelů o dotaci

O dotaci může žádat:

 1. spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku
 2. ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ústav“)
 3. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „církevní právnická osoba“)
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“)
 5. nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nadace“)

Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří byli zřízení, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy)

 1. finanční výkaz (účetní závěrka – rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce) za předcházející kalendářní rok
 2. doklad prokazující předmět činnosti, např. stanovy
 3. základní informace o externím supervizorovi
 4. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele, na který má být dotace převedena)

V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému krycímu listu připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

K žádosti je dále možné připojit vyjádření zástupce obce k žádosti, které dokládá dosavadní spolupráci s organizací a ke kterému hodnotitelská komise přihlíží.

Další podmínky poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří vedou účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, včetně její přílohy č. 2 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohodo y o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení.

Hodnocení žádostí o dotaci

Došlé žádosti budou v Odboru lidských práv a ochrany menšin zaregistrovány a zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí. Poté budou žádosti předány k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Posléze žádosti s využitím expertních hodnocení projednává Komise pro hodnocení žádostí daného dotačního programu. Příslušný útvar zveřejní na svých webových stránkách[2] výsledky projednávání žádostí o dotaci Komise do 10 pracovních dnů ode dne, kdy projednávání příslušná komise dokončí. Výsledky projednání žádostí Komisí jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace se zpravidla vyplácí do 31. března kalendářního roku, na který má být poskytnuta, nejdříve však po provedení předběžné řídící kontroly dané interními předpisy Úřadu.

Na dotaci není právní nárok. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Proces podávání žádostí a ukončení příjmu žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobo je nutné k žádosti připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocnitelem i zmocněncem). Více viz čl. 19 a 20 Směrnice.

Včasným podáním se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2016, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Důvody vyřazení žádosti

Žádost bude z dotačního řízení vyřazena, pokud:

 • bude krycí list doručen po 30. září 2016. Za den doručení se považuje datum odeslání, viz předchozí odstavec;
 • bude žádost o dotaci odeslaná pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez odeslaného podepsaného krycího listu odpovídajícího dané žádosti;
 • žádost, která nebude kompletní, tj. bude chybět některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna.

Odesílání krycího listu

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2017“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2017“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Přílohy

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

 

Podávání informací

Informace o programu podává Bc. Hana Vitovská na adrese romove.dotace@vlada.cz nebo vitovska.hana@vlada.cz, tel: +420 296 153 125, mob. +420 602 541 320.

Komunikace pracoviště KRP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, a to buď prostřednictvím emailových adres, nebo skrze webovou aplikaci. Proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých emailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci.


 

Doplňující informace pro žadatele

Dobrovolnictví
Dokument s názvem Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválený usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (dále jen Zásady)[3], umožňuje v části druhé odst. 13 ústřednímu orgánu, který poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím, hodnověrným způsobem zahrnout do spolufinancování projektu i práci dobrovolníků. Tato práce dobrovolníků musí být organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Podle Zásad výši této spoluúčasti stanoví příslušný ústřední orgán. Dobrovolníky může vykazovat pouze organizace, které byla udělena akreditace dle § 6 zákona o dobrovolnické službě.

Při plánování spoluúčasti k dotaci na rok 2017 mohou žadatelé v případě zahrnutí práce dobrovolníků kalkulovat se sazbou 132 Kč/hod. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu s názvem „Informace o zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu 2017“.

Stáže
Strategie romské integrace do roku 2020[4] schválená usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 127 mimo jiné zavádí opatření „rozšířit dotační titul Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce tak, aby umožnil neziskovým organizacím žádat o dotace na 3 až 6 měsíční stáže mladých Romů, především absolventů středních a základních škol, přičemž dotace by kryla částečně jak náklady organizace, tak i zvýšené životní potřeby stážisty“. Jednou z cest ke zlepšení šancí mladých Romů k nalezení práce je nabytí prvních pracovních zkušeností v přátelsky naladěném prostředí, reagujícím na specifické potřeby romského stážisty. Takovéto pracovní prostředí mohou poskytnout nestátní neziskové organizace dlouhodobě pracující s Romy. Navrhuje se proto, aby náklady na stáže byly součástí žádosti a rozpočtu dotace. Stážisté mohou být z dotace odměňování částkou, která by kryla jejich zvýšené finanční náklady související s výkonem stáže (max. do výše 5.000 Kč měsíčně např. formou DPČ/DPP) a současně, aby byly kompenzovány i zvýšené provozní náklady organizace (max. do výše 2.000 Kč měsíčně).

Upozornění pro žadatele

Dne 1. července 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

[1] Jedná se o příklady uplatnění komunitní přístup, viz

Z. Havrdová, J. Kosová, J. Svobodová a A. Vomlelová: Mít život ve svých rukou, 2013 Český západ o.s., dostupné také z: http://cesky-zapad.cz/files/download/Mit_zivot_ve_svych_rukou2_metodika_final.pdf a M. Holubec, R. Kořínek: Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách – praktické návody, 2013 Člověk v tísni, o.p.s.

[2] http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=943

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter