Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

31. 7. 2017 14:35

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

Věcné zaměření programu

Dotace ze státního rozpočtu na program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje k financování výdajů spojených se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Budou podporovány projekty využívající principy komunitní práce[1] v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity.

Dále budou podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.

Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.

Jedná se zejména o projekty a aktivity, které umožňují a podporují snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Současně budou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty (např. spolupráce se zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, policií aj.).

Pouze ve výjimečných případech může být dotace poskytnuta na projekty, kde je dotace Úřadu vlády pouze doplňkovým zdrojem financování.

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020  a strategickými a koncepčními dokumenty krajů a obcí na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují se k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit. Projekty by tak měly podporovat a vytvářet tzv. multidisciplinární přístupy, spolupráci různých institucí na formální i neformální úrovni či posilování aktivní role obcí v prevenci sociálního vyloučení a realizaci/zavádění komunitní práce.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

O dotaci může žádat:

 1. spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku;
 2. ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ústav“);
 3. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „církevní právnická osoba“);
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“);
 5. nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nadace“).

Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří byli zřízení, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.

Výše finančních prostředků na dotační program

Požadovaná výše dotačních prostředků na program pro rok 2018 činí 13.000.000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2018 může změnit.

Výše dotace

Maximální ani minimální výše dotace není stanovena.

Výše spoluúčasti

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále „Směrnice“) a její přílohy č. 2 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Žadatel o dotaci musí mít řádně splněné povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve znění pozdějších předpisů. Za splnění této povinnosti je považováno také doložení dokladu o podání návrhu na zápis k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Příjem žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy):

 1. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele, na který má být dotace převedena);
 2. finanční výkaz (statutárním zástupcem podepsaná účetní závěrka – rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce) za předcházející kalendářní rok;
 3. doklad prokazující předmět činnosti, např. stanovy;
 4. základní informace o externím supervizorovi;
 5. originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud se jedná o případ dle čl. 20 Směrnice.

K žádosti je dále možné připojit vyjádření zástupce obce k žádosti, které dokládá dosavadní spolupráci s organizací a ke kterému hodnotitelská komise přihlíží.

Dále, vzhledem ke snaze o podrobnější analýzu efektivity dotačního programu budou žadatelé v rámci dotačního procesu (tj. v části žádost o dotaci, dodatek k žádosti a závěrečné zprávě) požádáni o vyplnění tabulky shrnující přehledové informace o cílech projektu a jejich naplňování. Tabulka bude dostupná ve webové aplikaci v části Další přílohy za projekt.

Úřadu se zasílá „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou. V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

Včasným podáním žádosti se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2017, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2018“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2018“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

 

Postup při hodnocení žádostí o dotaci:

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Žádosti, jež projdou administrativní kontrolou, budou postoupeny k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

V rámci věcného hodnocení projektů před jednáním Komise posuzují každý předložený projekt vždy nejméně dva hodnotitelé. Tato hodnocení jsou prezentována na jednání Komise, která stanoví celkové hodnocení projektu. Pokud se liší hodnocení obou hodnotitelů o více než 20 bodů, předkládá se projekt k hodnocení třetímu hodnotiteli k vypracování revizního posudku. Do celkového hodnocení se následně započítávají hodnocení třetího hodnotitele a hodnocení dalšího z hodnotitelů, které se svým hodnocením více blíží bodovému hodnocení třetího hodnotitele.

Celkové bodové hodnocení projektu je tedy složeno z:

Bod 1. hodnotí hodnotitelé, body 2. – 4. hodnotí komise při svém zasedání.

 1. Věcné hodnocení: 0-52 bodů[2]
 2. Analýza cílové skupiny, zkušenost žadatele s cílovou skupinou: 0-15 bodů
 3. Doporučení obce a dotace od obce: 0-20 bodů
 4. Potřebnost plánovaných aktivit v lokalitě: 0-15 bodů

Maximální počet dosažených bodů: 102 bodů

Při posuzování žádostí o dotaci se dále bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace;
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení;
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní;
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti;
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Komise pro hodnocení projektů vyřadí žadatele, který jako příjemce dotace za kalendářní rok, který bezprostředně předchází rok, na který je dotace žádána:

 1. nevypořádal dotaci ve stanoveném termínu. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky). Podklady pro finanční vypořádání dotace se podávají na příslušných formulářích podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., nebo
 2. nepředložil závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně všech příloh ve stanoveném termínu, nebo
 3. ve stanovené lhůtě neodstranil závažné nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech.

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „zaměstnanec“) v případě, že se tento zaměstnanec podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení programu, ve kterém žádá o dotaci subjekt, členem jehož statutárního orgánu zaměstnanec je.

Úprava žádosti – konečná podoba rozpočtu

Příslušný útvar sdělí žadateli o dotaci, pokud nebyla jeho žádost z dotačního řízení vyřazena, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Komise projednala podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena na následující kalendářní rok, a to v případě, že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předpokládána. Současně budou žadatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložili dodatek k žádosti a konečnou podobu rozpočtu projektu; konečná podoba rozpočtu projektu je nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazná. Dodatek se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.

Návrh Komise je pro žadatele při zpracování dodatku závazný a oproti původní žádosti nesmí navýšit žádnou z položek rozpočtu s výjimkou případů, kdy se jedná o případy chybného zařazení nákladu do položek rozpočtu anebo kdy k takovému navýšení vedou důvody hodné zvláštního zřetele. Navýšení položky rozpočtu je žadatel povinen v dodatku odůvodnit; navýšení položky rozpočtu podléhá schválení předsedy Komise.

Pokud žadatel, kterému byla přidělena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena Komisí pro hodnocení projektů, navrhne příslušný útvar rozhodnutí s dotací ve výši žadatelem požadované částky.

Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené náhradní lhůtě nepředloží, příslušný útvar žádost o dotaci z dalšího dotačního řízení vyřadí.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního programu a identifikačních údajů týkajících se projektu, na který je dotace poskytována, stanoví celkovou výši poskytnuté dotace, lhůtu pro dosažení účelu dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, a poučení příjemce dotace. Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace je také konečná podoba rozpočtu projektu.

Příjemce dotace musí vést účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a jeho prováděcími předpisy.

Případné změny při realizaci projektu

Při realizaci projektu je zároveň možné, při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročit v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořena. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, Osobní náklady celkem. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další položku nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou; nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu neplatí v případě skupiny položek Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s původně nulovou hodnotou, avšak v součtu nesmí být skupina položek Osobní náklady celkem navýšena o více jak 20 %.

Upozornění pro žadatele o dotaci

Komunikace se žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci (především vlastníci projektů).

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (dále jen Zásady)[3], umožňuje v části druhé odst. 13 ústřednímu orgánu, který poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím, hodnověrným způsobem zahrnout do spolufinancování projektu i práci dobrovolníků. Tato práce dobrovolníků musí být organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Podle Zásad výši této spoluúčasti stanoví příslušný ústřední orgán. Dobrovolníky může vykazovat pouze organizace, které byla udělena akreditace dle § 6 zákona o dobrovolnické službě.

Při plánování spoluúčasti k dotaci na rok 2018 mohou žadatelé v případě zahrnutí práce dobrovolníků kalkulovat se sazbou 138 Kč/hod. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu s názvem „Informace o zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu 2018“.

Dle Strategie romské integrace do roku 2020[4] schválené usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 127 se mimo jiné zavádí opatření „rozšířit dotační titul Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce tak, aby umožnil neziskovým organizacím žádat o dotace na 3 až 6 měsíční stáže mladých Romů, především absolventů středních a základních škol, přičemž dotace by kryla částečně jak náklady organizace, tak i zvýšené životní potřeby stážisty“. Jednou z cest ke zlepšení šancí mladých Romů k nalezení práce je nabytí prvních pracovních zkušeností v přátelsky naladěném prostředí, reagujícím na specifické potřeby romského stážisty. Takovéto pracovní prostředí mohou poskytnout nestátní neziskové organizace dlouhodobě pracující s Romy. Navrhuje se proto, aby náklady na stáže byly součástí žádosti a rozpočtu dotace. Stážisté mohou být z dotace odměňování částkou, která by kryla jejich zvýšené finanční náklady související s výkonem stáže (max. do výše 5.000 Kč měsíčně např. formou DPČ/DPP) a současně, aby byly kompenzovány i zvýšené provozní náklady organizace (max. do výše 2.000 Kč měsíčně).

Podávání informací

Informace o programu podává Mgr. Hana Vitovská na adrese vitovska.hana@vlada.cz, tel: +420 296 153 125, mob. +420 602 541 320.

Přílohy

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 ve znění Směrnice č. 6/2017 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 • Informace o práci dobrovolníků
 • Návody pro podávání žádostí o dotaci ve webové aplikaci
 • Rozpočet projektu – návod k vyplnění

 

 

[1] Jedná se o příklady uplatnění komunitní přístup, viz

Z. Havrdová, J. Kosová, J. Svobodová a A. Vomlelová: Mít život ve svých rukou, 2013 Český západ o.s., dostupné také z: http://cesky-zapad.cz/files/download/Mit_zivot_ve_svych_rukou2_metodika_final.pdf a M. Holubec, R. Kořínek: Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách – praktické návody, 2013 Člověk v tísni, o.p.s.

[2] Konkrétní kritéria věcného hodnocení jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter