Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

EVROPSKÁ UNIE

Problematika postavení etnických menšin není přímo v kompetenci Evropských společenství ani Evropské unie, neexistují v rámci struktury EU orgány, které by se soustředily na problém postavení Romů. Nicméně s rozšiřováním EU se romská problematika dostává stále více do zorného úhlu činnosti orgánů EU. Evropská komise, všeobecné ředitelství pro zaměstnanost a sociální otázky, kam spadá antidiskriminační politika, uhradilo z prostředků Akčního programu Společenství pro boj s diskriminací a z Akčního programu boje proti sociálnímu vyloučení zpracování Zprávy o Romech v rozšířené Evropské unii

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/roma04_en.pdf

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/roma04_rom.pdf

Politické rámce, v nichž se o romských problémech v EU pojednává, shrnuje 3. část citované zprávy. Vedle politik boje s diskriminací jsou to úsek sociální inkluze a exkluze, evropské strategie zaměstnanosti a Evropských strukturálních fondů.
Evropská komise, zastřešila nově činnost „meziodborové“ skupiny zahrnující 14 úseků sekretariátu komise, jejímž cílem je koordinace aktivit a politik týkajících se romských otázek. V roce 2005 rozhodla Evropská komise také o zřízení zvláštní pracovní skupiny na vysoké úrovni k podpoře sociální integrace menšin a pro jejich integraci na trhu práce. Skupina se skládá z deseti expertů a předsedá jí bývalá předsedkyně německého Spolkového sněmu Prof. Rita Süssmuthová. Členkou této pracovní skupiny se stala rovněž česká žurnalistka a rozhlasová moderátorka Jarmila Balážová. Skupina by se měla soustředit na dobrou praxi při začleňování znevýhodněných menšin na trhu práce a zaměřit se na vytváření praktických a funkčních konceptů. Skupina by měla předložit svá doporučení koncem roku 2007.
Různých aspektů života Romů v zemích EU, včetně nových členských zemí a České republiky, si všímá výroční zpráva Evropského středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC). http://eumc.eu.int/eumc/material/pub/ar05/AR05_p2_EN.pdf Zpráva zmiňuje, že Česká republika je jednou ze zemí, kde je akutní problém segregace Romů v bydlení. Zaznamenává nový školský zákon, jenž má napomoci odstranit znevýhodnění romských dětí ve vzdělávání. Uvádí také, že Česká republika (spolu s Maďarskem, Polskem a Slovenskem) patří k menšině z nových členských zemí EU, které sbírají a vyhodnocují informace o rasově motivovaném násilí a trestných činech.

Z jiného úhlu se dotkla postavení Romů i činnost sítě nezávislých expertů EU pro lidská práva. Experti v roce 2005 vydali mj. tématický komentář o ochraně menšin v Evropské unii.. Dokument obsahuje také informace o situaci národnostních menšin v ČR, především Romů, které zasazuje do evropského kontextu.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2005_en.pdf

Evropská komise v roce 2005 připravila a počátkem roku 2006 zprovoznila samostatnou informační webovou stránku „Evropská unie a Romové.“