Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

vyhlašuje II. výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu

v rámci dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

Vymezení programu:

V II. výzvě lze předkládat žádosti o finanční podporu pouze na:

Sub-program poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit na lokální úrovni (dále „lokální projekt“). Lokální projekt je projekt, který je realizován na území jedné nebo dvou obcí:

 

a)      v oblasti bydlení (zn. 1A), tj. poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšení, udržení nebo získání ubytování (podpora, asistence, poradenství);

 

b)      v oblasti zaměstnanosti (zn. 1B), tj. poskytování takových služeb, jejichž cílem je vytváření pracovních míst pro klienty  a asistence při hledání zaměstnání;

 

c)      v oblasti zdravotní (zn. 1C) tj. poskytování sociálně-zdravotních služeb sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit;

 

d)      v oblasti ostatní (zn. 1D), tj. podpora terénní sociální práce, vzdělávání terénních sociálních pracovníků,  sociálně-právní poradenství a podpora provozu a aktivit komunitních center;

 

Minimální rozpočet jednoho lokálního projektu je 200 tis. Kč a maximální 750 tis. Kč

 

 

Vymezení žadatelů o finanční podporu:

Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti podle Metodického pokynu pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků a podáním žádosti se uchází o dotaci ze státního rozpočtu. Žádost o dotaci mohou podat občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují služby či realizují aktivity, které jsou v souladu s jejich stanovami/statutem a tímto Metodickým pokynem. Dotaci ze státního rozpočtu nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

 

Míra podpory:

Od žadatelů je požadována minimální výše finanční spoluúčasti ve výši 30% celkových rozpočtovaných nákladů projektu. V případech zvláštního zřetele může výběrová komise doporučit poskytovateli snížení nebo prominutí finanční spoluúčasti žadatele. Žádost o snížení nebo prominutí spoluúčasti na projektu s podrobným zdůvodněním žadatel připojí k žádosti o dotaci.

 

Podmínky dotačního řízení:

Projekt musí být realizován v roce 2005, musí být předložen na předepsaném formuláři podle "Metodického pokynu pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ a musí splňovat všechny podmínky, které jsou tímto Metodickým pokynem stanoveny. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na internetové adrese: www.vlada.cz

 

Uzávěrka sub-programu:

V II. výzvě se žádosti o dotaci na vypracované projekty (vždy originál a tři kopie) odesílají nejpozději do 10. června 2005:

 

  

Žádosti zasílejte doporučeně a v souladu s předepsaným vzorem obálky na adresu:

 

Úřad vlády ČR

kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1

 

 

Žádost A

Žádost B

Metodický pokyn

Metodický pokyn MPSV

Vzor obálky