Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

I N F O R M A C Epro zástupce národnostních menšin o dalším pokračování v realizaci pilotního projektu „Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR“.


Na základě rozhodnutí ministra vnitra byl v  roce 1999 zpracován pilotní projekt „Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR“. Projekt byl vypracován na základě předchozích zkušeností s plněním vládního usnesení č.686/1997, ve kterém se hovoří o přístupu romských uchazečů ke studiu na středních policejních školách. Pilotní projekt se netýká jenom romských občanů, ale i občanů dalších národnostních menšin, neboť je odvozen od předpokladu integrace České republiky do evropských struktur, kdy do služebního poměru budou přijímáni nejen Romové, ale i občané dalších národnostních menšin.Pilotní projekt tvoří tyto vzdělávací programy:


 1. Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR (přípravný kurz)


 1. Základní odborná příprava (u policistů, kteří dosáhli úplného středního vzdělání, tzv. „maturanti“)

 1. Přípravný pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin ( u policistů, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání – dále jen „nematuranti“)Střední policejní škola MV v Brně garantuje, z rozhodnutí ministra vnitra, realizaci vzdělávacích programů, zejména pak organizaci a realizaci přípravného kurzu. Jak vyplývá z předběžného průzkumu a dosavadních zkušeností, aktuálním problémem v rámci přijímacího řízení je fyzická a psychická způsobilost (úroveň intelektu a osobních schopností) zájemců o službu u Policie ČR. Proto je tímto směrem orientován výchovně vzdělávací proces a obsah čtyřtýdenního přípravného kurzu, který tak napomůže uchazečům vytvořit předpoklady úspěšného zvládnutí podmínek přijímacího řízení k Policii ČR. Důraz je kladen především na fyzickou a psychickou přípravu.

Dosud proběhlo šest přípravných kurzů, které úspěšně absolvovalo 23 uchazečů. Další přípravný kurz, v pořadí již sedmý, bude zahájen 7. července 2003 za předpokladu, že bude dostatečný počet zájemců.
Absolventi kurzu, kteří splní všechny zákonné podmínky a budou přijati do služebního poměru, budou dále studovat ve Střední policejní škole v Brně v takové formě studia, která naváže na jejich nejvyšší dosažené vzdělání :


 • u „maturantů“ - dvanáctiměsíční základní odborná příprava


 • u „nematurantů“- pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin s následným nástavbovým 24-měsíčním studiem oboru Policejní činnost zakončeným maturitní zkouškou


Pro úspěšné absolventy kurzu jsou zajištěna volná systemizovaná pracovní místa u Policie ČR.Podmínky pro zařazení do kurzu


1. Uchazeč splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru dle § 3 zák. č.186/92 Sb.


Do služebního poměru může být dle zákona č. 186/1992 Sb. přijat občan České republiky starší 18 let, který:

 • je bezúhonný,

 • splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon funkce, do které má být ustanoven; výjimku lze učinit pouze na základě rozhodnutí ministra,

 • je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby,

 • vykonal základní nebo náhradní vojenskou službu, pokud podléhá branné povinnosti,

 • úspěšně absolvoval přijímací řízení.


2. Uchazeč je plavec.Materiální a finanční zabezpečení účastníků přípravného kurzu v SPŠ MV v Brně (dále jen „škola „)Ubytování

Ubytování je zajištěno v areálu školy bezplatně.


Stravování

Stravování je po celou dobu pobytu ve škole bezplatné. Začíná prvním dnem každého soustředění studenou večeří a končí posledním dnem soustředění obědem.


Cestovní náhrady

Cestovné bude hrazeno za první a poslední den každého soustředění na základě prokázaných jízdních výdajů do místa trvalého bydliště. Ve výjimečných případech lze proplatit cestovné ve výši jízdného hromadnou dopravou (vlak II.tř.). Stejně bude proplacena náhrada cestovného v případě použití soukromého vozidla.Úrazové pojištění

Úrazové pojištění sjedná na své náklady škola pro všechny účastníky kurzu u České pojišťovny a.s.


Uchazeči v zaměstnaneckém poměru

Se zaměstnavateli uchazečů uzavře škola smlouvu o refundaci mzdových prostředků a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Uchazeči před nástupem do přípravného kurzu požádají písemně svého zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna s nárokem na náhradu mzdy.


Uchazeči evidovaní na úřadech práce

Tito uchazeči se nebudou odhlašovat z evidence nezaměstnaných na úřadu práce, pouze před nástupem do kurzu to příslušnému ÚP oznámí. Škola pak požádá o prominutí povinných návštěv na úřadu práce.


Co je třeba udělat?


V případě zájmu o práci u Policie ČR musí uchazeč podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru k Policii ČR (psanou volnou formou  není na to tiskopis) a k žádosti připojit tyto doklady a materiály :

 • občanský průkaz

 • životopis

 • výpis z Rejstříku trestu (nesmí být starší 3 měsíců)

 • rodný list

 • vysvědčení ze základní školy, výuční list, doklady o absolvování vojenské základní (náhradní) služby


Žádost spolu s příslušnými doklady je třeba podat co nejdříve, nejpozději však do 6. června 2003 na příslušné Okresní ředitelství Policie ČR ( personalistovi pověřenému výběrem) podle místa trvalého bydliště uchazeče.


Tuto informaci předáváme s tím, abyste mohli objektivně informovat případné uchazeče a se vší vážností se podílet na systematickém výběru vhodných uchazečů z řad Vaší národnostní menšiny a tak zvýšili počet romských policistů u Policie ČR. Jak vypadá situace, tak se s největší pravděpodobností bude jednat o poslední přípravný kurz vzhledem k tomu, že dojde ke přijetí nového zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR.Informace k přípravnému kurzu Vám podají :


Střední policejní škola MV, Horní 21, p.schr. 365

659 65 BRNO


tel.: 543 544 217 (216,219) - JUDr. Mgr. Josef Jager

mobil: 606 750 631