Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Metodický pokyn

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program

Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování

jeho důsledků 2006

___________________________________________________________________

Metodický pokyn pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků (dále jen „Metodický pokyn“) slouží k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, a v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 ve znění usnesení vlády ČR č. 745 ze dne15. června 2005

I.

Vymezení finančních prostředků dotace

Dotace bude poskytnuta ze státního rozpočtu České republiky na rok 2006, z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. V této položce je vyčleněna částka 30 000 tis. Kč.

II.

Vyhlášení programu

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků (dále jen „program“). Program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů, které splňují následující priority:

oblast zaměstnání (zn. A), tj. poskytování služeb, jejichž cílem je vytváření pracovních míst pro klienty či asistence při hledání zaměstnání (podpora, asistence, poradenství);

oblast bydlení (zn. B), tj. poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšení, udržení nebo získání bydlení (podpora, asistence, poradenství);

oblast sociálních služeb (zn. C), terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, vzdělávání terénních pracovníků, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociální poradenství;

Rozpočet předkládaného projektu nesmí být menší než 200 tis. Kč, maximální výše rozpočtu není stanovena;

V dotačním programu pro rok 2006 mají prioritu projekty poskytující služby s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, které umožňují vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta zapojit se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Součastně budou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb (v oblasti školství, zaměstnanosti, bydlení a sociálních služeb atd.) na místní úrovni.

III.

Vymezení pojmů

Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti podle tohoto Metodického pokynu a podáním žádosti se uchází o dotaci ze státního rozpočtu. Při podání žádosti může za žadatele jednat pouze statutární orgán celé organizace (tj. „ústřední orgán“), a to i v případě, kdy podává žádost organizace, která je vnitřně členěna. Žádosti podané jiným než statutárním orgánem celé organizace, případně jménem části vnitřně členěné organizace, nejsou přípustné.

Příjemcem se rozumí žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto v souladu s rozhodnutím výběrové komise.

Žádost o dotaci mohou podat občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů, a obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, poskytující služby či realizující aktivity, které jsou v souladu s jejich stanovami/statutem a tímto Metodickým pokynem (dále též „nestátní neziskový subjekt“). Dotaci nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

Slovníček pojmů viz. Metodika MPSV čl. III

IV.

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

Projekt předkládá statutární orgán celé organizace, a to i za regionální či jiné články organizace, v případě organizací vnitřně členěných.

Žadatel může podat maximálně tři projekty, které se musí týkat rozdílné činnosti.

Žádost se podává v českém jazyce.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, nebo rozpočtu územního samosprávného celku. Tato skutečnost musí být deklarována formou potvrzení v žádosti.

Dotaci lze poskytnout žadatelům, jejichž existence trvá, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti podle tohoto Metodického pokynu.

Dotaci lze poskytnout žadatelům, jež mají minimálně jeden rok před podáním žádosti zkušenosti se stejným nebo obdobným typem služeb, na které žádají dotaci.

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti na předepsaném formuláři (včetně všech předepsaných příloh) statutárním zástupcem organizace (1 originál + 3 kopie).

Žádost zasílá žadatel poštou kanceláři Rady. (Adresa: Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1. OBÁLKA MUSÍ BÝT ZASLÁNA ČESKOU POŠTOU DOPORUČENĚ (žádný jiný způsob doručení není přípustný) A ZALEPENÁ A MUSÍ NA NÍ BÝT UVEDEN NÁZEV PROGRAMU, NÁZEV PROJEKTU A OBLAST, VE KTERÉ JE PROJEKT PODÁVÁN, tj. zn. A, B, C). Žádost musí být zaslána na předepsaném formuláři včetně všech příloh stanovených tímto Metodickým pokynem a formulářem žádosti, který je přílohou tohoto Metodického pokynu. Žádosti se podávají do 30 dnů od vyhlášení programu (rozhoduje razítko odesílací pošty). Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Rady a na internetových stránkách Úřadu vlády ČR: www.vlada.cz.

Žadatel musí doložit k žádosti tyto náležitosti (vždy 1 originál + 3 kopie):

ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti:

občanská sdružení předloží ověřenou kopii stanov s registrací u Ministerstva vnitra,

církevní právnické osoby předloží ověřený výpis z registru Ministerstva kultury,

obecně prospěšné společnosti předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu,

výroční zprávu žadatele za rok 2004 (nebo ekvivalent tam, kde výroční zprávu nevyžaduje zákon),

finanční výkaz žadatele za rok 2004 dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účetní uzávěrka - rozvaha, výsledovka, přílohy k účetní závěrce),

ověřenou kopii dokladu o přidělení IČO,

prohlášení příslušného krajského úřadu (koordinátora romských poradců nebo vedoucího odboru sociálních věcí) na předepsaném formuláři, který je součástí formuláře žádosti,

čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci, nebyl proti ní v uplynulých třech letech vyhlášen konkurs (nebo vyrovnání) nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku (součást formuláře žádosti),

potvrzení příslušného úřadu správy sociálního zabezpečení, ne starší 6 měsíců o tom, že žadatel nemá splatný nedoplatek za sociální zabezpečení a za příspěvky na státní politiku zaměstnanosti,

potvrzení příslušného finančního úřadu, ne starší 6 měsíců, o tom, že žadatel nemá splatný nedoplatek na daních,

potvrzení příslušné/ných zdravotní/ch pojišťovny/en, ne starší 6 měsíců, o tom, že žadatel nemá splatný nedoplatek za veřejné zdravotní pojištění všech zaměstnanců.

V.

Podmínky čerpání dotace

Poskytnutou dotaci mohou příjemci využít v obdobní od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 na úhradu těchto nákladů a činností:

provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně

evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,

mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování prostředků na mzdy se postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,

požadavek na úhradu hospodářsko-správních nákladů včetně mzdových nákladů technicko-hospodářských pracovníků může tvořit maximálně 14 % celkového požadavku na dotaci,

v rámci spolupráce relevantních subjektů nelze poskytovat finanční prostředky třetím osobám. Lze realizovat pouze nákup služeb až do výše 49 % dotace.

Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady (výdaje):

na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 tis. Kč),

na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),

recepce, kulaté stoly a další kulturně společenské akce,

výdaje na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob),

na členské příspěvky v mezinárodních institucích,

na splátky finančních závazků a leasingové splátky,

na odpisy majetku,

na tvorbu kapitálového jmění (zisku),

spojené se zahraničními pracovními cestami,

na výzkum a vývoj,

na rekondiční a rekreační pobyty,

na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné a jízdné,

na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce,

na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

Z poskytnuté dotace nelze hradit mzdové náklady zdravotních pracovníků (např. zdravotních sester, lékařů).

Od žadatelů je požadována minimální výše finanční spoluúčasti ve výši 30% celkových rozpočtovaných nákladů (výdajů) projektu. V případech zvláštního zřetele může výběrová komise doporučit poskytovateli snížení nebo prominutí finanční spoluúčasti žadatele. Žádost o snížení nebo prominutí spoluúčasti na projektu s podrobným zdůvodněním žadatel připojí k žádosti o dotaci.

Nestátní neziskový subjekt může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Náklady na činnost dobrovolníka jsou stanoveny na úrovni odpovídající 6. platové třídě a 6. platovému stupni dle „Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů“, která je dána nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (ve znění nařízení č.637/2004 Sb.) (§ 5 odst. 1), a to bez mimotarifních složek platu.

Finanční prostředky ze státního rozpočtu se nestátnímu neziskovému subjektu poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) provozované služby, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.

Finanční prostředky ze státního rozpočtu se neposkytují na samostatné projekty, jimiž se zabezpečují výdaje na úhradu hospodářsko-správních nákladů. Tyto náklady musí být rozpracovány do jednotlivých žádostí, se kterými věcně souvisejí. Součástí žádosti nemůže být úhrada hospodářsko-správních nákladů, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti.

Do vlastních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví nestátního neziskového subjektu.

Příjemce nesmí z dotace ze státního rozpočtu poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.

Pokud na projekt byla v roce 2006 přidělena neinvestiční dotace od MPSV vyšší než 1 mil Kč, předloží subjekt do 31. srpna 2007 věcně příslušnému odboru výrok auditora za rok 2006. Jeho součástí musí být také vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV.

Pokud žadatel požádá o finanční prostředky ze státního rozpočtu, uvede v žádosti rozpočet výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů), které mu vzniknou realizací deklarovaných činností. V rozpočtu uvede předpokládané výnosy (příjmy) z jiných veřejných financí včetně plateb

ze zdravotního pojištění.

O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je příjemce dotace/žadatel povinen informovat kancelář Rady a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí do 7 dnů ode dne změny.

Případná změna rozpočtových položek uvedených v Žádosti, je možná pouze na základě písemné žádosti příjemce adresované Ministerstvu práce a sociálních věcí, které rozhoduje o této žádosti dle svých předpisů/pravidel.

VI.

Posouzení žádostí

Registraci žádosti provádí kancelář Rady. Informace o provedení registrace žádosti bude zveřejněna na internetových stránkách Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Kontrolu formálních náležitostí provádí kancelář Rady. Při zjištění nedostatků vyzve žadatele, aby ve lhůtě 1 týdne nedostatky odstranil. Tento postup kanceláře Rady schvaluje výběrová komise.

Budou kontrolovány tyto formální náležitosti:

termín podání (rozhoduje razítko pošty),

použití správného formuláře žádosti (viz Příloha Metodického pokynu),

minimální částka celkového rozpočtu žádosti,

datum, razítko organizace a podpis statutárního zástupce organizace,

počet písemných vyhotoveních žádosti, tj. 1 originál + 3 kopie,

přílohy žádosti projektu a jejich počet, tj. 1 originál + 3 kopie.

Pokud žádost, ani po případné výzvě podle čl. VI odst. 2, nebude splňovat všechny formální náležitosti stanovené tímto Metodickým pokynem, nebude již dále posuzována. Žadatelé budou o vyřazení žádosti informováni (elektronicky příp. písemně).

Detailní obsahové posouzení žádostí provádí hodnotitelé, kteří v souladu s Pravidly hodnocení žádostí (viz příloha č. 4 tohoto Metodického pokynu) posoudí kvalitu projektů a navržený rozpočet a uvedou návrh rozhodnutí o míře podpory projektu.

Předseda Rady jmenuje předsedu výběrové komise a její další členy.

Žadatel je vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud v době příjímání žádosti:

se dopustil zkreslování informací, které měl poskytnout zadavateli, a které byly podmínkou pro podání žádosti nebo tyto informace nedodal,

pokusil se získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnotitele, hodnotící komisi nebo zadavatele v průběhu hodnocení současného nebo minulého výběrového dotačního řízení.

Důvody neschválení žádosti se žadateli nesdělují.

Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

VII.

Výběrová komise

Komise se řídí statutem, který je přílohou č. 2 tohoto Metodického pokynu a jednacím řádem. Jednací řád výběrové komise schvaluje komise na svém prvním jednání.

VIII.

Poskytnutí dotace

Na dotaci není právní nárok.

O dotaci rozhoduje na základě hodnocení hodnotitelů a stanovených jednotných pravidel, která zpracuje kancelář Rady, výběrová komise. Dotaci poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vydá rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s rozhodnutím výběrové komise.

Finanční prostředky na aktivity realizované v rámci Programu poskytuje žadatelům na jejich účet Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace dle čl. VII Metodiky Ministerstva práce sociálních věcí pro rok 2006.

Podmínkou pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2006 nestátním neziskovým subjektům, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace v roce 2005, je splnění všech podmínek bodů rozhodnutí a dodržení všech podmínek stanovených Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy přijatými usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 a Metodikou MPSV pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005 (viz příloha č. 1 tohoto Metodického pokynu).

Žadatel nemá právo Ministerstvu práce a sociálních věcí podat námitku proti Rozhodnutí o výši přidělené dotace.

IX.

Sledování, kontrola a vyúčtování dotace

Sledování, kontrola a vyúčtování jsou prováděna v souladu s ustanovením čl. VIII Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2006 (viz příloha č. 1 tohoto Metodického pokynu).

X.

Vyhodnocení realizace projektu

Příjemci dotací provedou konečné vyhodnocení realizace projektu do 10. ledna následujícího roku podle zadání kanceláře. Toto ustanovení nezbavuje příjemce dotace povinnosti uložené Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2006 - viz čl. VIII (příloha č. 1 tohoto Metodického pokynu).

XI.

Poskytování informací a další ustanovení

Informace o průběhu zpracování žádostí poskytuje:

Zdeněk Duna, tel: 296153126, e-mail: duna.zdenek@vlada.cz

Osobní konzultace jsou poskytovány pouze po předchozí telefonické domluvě.

Žadatel je při všech tiskových prohlášeních a ve všech materiálech a informacích povinen uvádět, že „projekt je realizován z finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků, který je administrován kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí“.

XII.

Účinnost

Tento Metodický pokyn a jeho přílohy (mimo Metodikou MPSV pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005 - příloha č. 1) nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

Ing. Zdeněk Škromach

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

JUDr. Pavel Němec

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

předseda Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity