Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

PROJEKT MENTOR

 

 

Předmětem projektu „Mentor“ je zavedení nové služby romských mentorů pro klienty Probační a mediační služby ČR (PMS) - pachatele trestné činnosti, jimž byl uložen alternativní trest.

 

 

Hlavní účel projektu:

 

Projekt reaguje na potřeby klientů PMS hlásících se k romské menšině a vytváří podmínky pro úspěšné vykonání jejich alternativního trestu. Současně se snaží posílit jejich silné stránky, napomáhá jim získat dovednosti pro řešení běžných i náročných životních situací (např. jednání s úřady, hledání pracovního místa, doplnění vzdělání) a zvyšuje jejich právní povědomí v oblasti alternativních trestů.

Projekt přispěje v oblasti trestní justice ke zlepšení respektu k Romům a ochraně zejména těch, kteří zakoušejí sociální vyloučení. Prostřednictvím projektu se rekvalifikují první romští mentoři PMS, kteří budou s těmito klienty pracovat.

 

 

Cílové skupiny:

 

        Hlavní cílovou skupinou a zároveň příjemcem výstupů projektu jsou klienti Probační a mediační služby (PMS ČR) z řad romského etnika. Jedná se o osoby ve věku 15 a výše bez omezení, které spáchaly trestný čin a byl jim udělen alternativní trest. Jedná se o skupinu s převažujícím počtem mužů.

        Další hlavní cílovou skupinou a zároveň příjemcem aktivit jsou lidé, kteří se stanou mentory PMS. Společná jim je náležitost k romské menšině, věková skupina – starší 20 let. Předpokladem proto, aby se stali mentorem, je zájem o tuto činnost, dobré postavení ve svém okolí, komunikační předpoklady a předpoklady stát se vzorem pro klienta. Výše dosaženého vzdělání není rozhodující.  Romští mentoři  klientům PMS během výkonu alternativního trestu poskytnou praktickou pomoc zejména za účelem úspěšného vykonání alternativního trestu.

 

 

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

 

        vytvoření a ověření rekvalifikačního kurzu pro romské mentory,

        vyškolení prvních romských mentorů a ověření jejich činnosti v praxi,

        vytvoření systému a pravidel jejich práce (výběr, trénink, řízení apod.). 

 

 

Začátek projektu: 1. února 2004           

Ukončení projektu: 31. března 2005

Místo realizace: jižní a střední Čechy

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ)

Partner: občanské sdružení Athinganoi

Spolupracující organizace: Probační a mediační služba ČR, Dánská probační služba