Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Kromě činnosti obecně zaměřené na národnostní menšiny Rada Evropy vyvinula celou řadu aktivit, jejichž úkolem je řešit specifické problémy s nimiž se především Romové a Traveleři v Evropě setkávají. Otázka Romů a Travellerů se dostala do popředí pracovního zájmu Rady Evropy, odrážejíce tři hlavní priority organizace, zejména:
- ochrana menšin
- boj proti rasismu a intoleranci
- problematika sociálního vyloučení
Rada Evropy se zabývá otázkami Romů a Travellerů již více než 20 let. Sznam relevantních dokumentů přijatých různými orgány Rady Evropy může být nalezena online na adrese:
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp.

Právní nástroje
Vedle Evropské úmluvy o lidských právech se mohou snahy o řešení problematiky Romů opřít o následující dokumenty:
- Evropská sociální charta (revidovaná verze)
- Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
- Evropská charta regionálních a minoritních jazyků

Doporučení
Doporučení 4 (2005) Výboru ministrů členským státům na zlepšení podmínek bydlení Romů a Travellerů v Evropě
Doporučení 14 (2004) Výboru ministrů členským státům týkající se pohybu a táboření Travellerů v Evropě
Doporučení 17 (2001) Výboru ministrů členským státům na zlepšení ekonomické situace a zaměstnanosti Romů/Cikánů a Travellerů v Evropě
Doporučení 4 (2000) Výboru ministrů členským státům týkající se vzdělání romských/cikánských dětí v Evropě
Doporučení 1 (1983), týkající se nomádsky žijících osob bez či s neurčitou státní příslušností
Resoluce 13 (1975) týkající se sociální situace nomádsky žijících osob v Evropě

Skupina specialistů na otázky Romů, Cikánů a Travellerů (MG-S-ROM)
V době svého založení v září 1995 byla Skupina specialistů na otázky Romů/Cikánů prvním evropským orgánem, který měl za úkol dlouhodobě monitorovat situaci Romů v Evropě. Skupina je složena ze stálých a nestálých členů jmenovaných členskými státy. Prostřednictvím Evropské komise pro otázky migrace (CDMG) radí Výboru ministrů v otázkách týkajících se Romů/Cikánů. V roce 2002 MG-S-ROM rozšířila svou odpovědnost na otázky Travellerů a přejmenovala se na Skupinu specialistů na otázky Romů, Cikánů a Travellerů. Prioritou skupiny jsou práce na tématech a oblastech, které požaduje Rada ministrů, a aktivity, které směřují k řešení naléhavých situací potřebných skupin.
Na konci roku 2005 došlo k výměně člena za Českou republiku Jarmilu Balážovou ve funkci zastoupil Zdeněk Duna.

Evropské fórum Romů a Travellerů
V lednu 2001 prezidentka Finska Tarja Halonen v doporučení adresovaném Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy navrhla, aby byla zvážena možnost vytvořit určitý typ poradního shromáždění prostřednictvím něhož by Romové získaly hlas na mezinárodní úrovni.
V návaznosti na společný francouzsko-finsko návrh z července 2003 byla přijata myšlenka nevládního sdružení se zvláštní vazbou na Radu Evropy.
Po poradě se všemi zainteresovanými stranami bylo v září 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů (ERTF) zaregistrováno ve Štrasburku jako nevládní organizace. Partnerská smlouva mezi ERTF a Radou Evropy byla podepsána 15. prosince 2004. Smlouva stanovuje příspěvek Rady Evropy pokud jde o finanční prostředky a lidské zdroje a Fóru umožňuje mít privilegované vztahy s příslušnými sektory Rady, které se věnují problematice Romů a Travellerů.
První setkání Fóra se uskutečnilo od 13. do 15. prosince 2005 poté, co byli vybráni členové (tj. zástupci z jednotlivých členských států Rady Evropy, a dále členové pěti mezinárodních romských nevládních organizací – RNC, IRU (International Romani Union – Mezinárodní romská unie), GATIEF (Gypsies and Travellers International Evangelical Fellowship – Mezinárodní evangelické společenství Cikánů a Travellerů), FERYP (Forum of European Roma Young People – Fórum evropské romské mládeže) a IRWN (International Roma Women Network - Mezinárodní organizace romských žen).