Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Zápis ze zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
ze dne 24. března 2003 v Praze

Přítomní členové: Jan Balog (kraj Praha), Anna Cínová (Liberecký kraj), Ludvík Csonka (Plzeňský kraj), Julius Horváth (Pardubický kraj), Lenka Kurová (Královehradecký kraj), Iveta Millerová (Ústecký kraj), Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj), Marta Bandyová (Karlovarský kraj), Matěj Šarközi (Jihočeský kraj), Petr Tulia (Zlínský kraj), Ladislav Vašek (kraj Vysočina), Pavel Šafařík (MF), Jan Kasnar (SSZ MPSV), Miloslav Koudelný (MV), Jaroslava Přibylová, MO, Václav Petříček (MPO), Jan Jařab (ÚV)

Pověření zástupci: P. Rotyka za Jakuba Camrdu (MS), Libuše Čeledová za Rostislavu Čevelu, MZ), Miroslav Zajda za Karla Holomka (Jihomoravský kraj), Věra Pelíšková (za Františka Vnoučka, MMR), Ludmila Pavlátová za Zdeňka Nováka (MK), Věra Jeřábková za Pavla Vošalíka (MZV)

Hosté: Andrej Sulitka (ÚV, ředitel sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny), Richard Májíček (MPO)

Omluveni: předseda Rady, mpř. vlády Petr Mareš, ředitel kanceláře Rady Roman Krištof, Kateřina Kováčová (Olomoucký kraj), Emílie Kurejová (Středočeský kraj), Jaroslav Müllner (MŠMT)

Zasedání řídil: Jan JařabProgram:

  1. Doporučení rámcového rozdělení položky „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků“ kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2003 předložené Výborem pro dotační politiku
  2. Různé

Rada byla usnášeníschopná v počtu 23 členů a pověřených osob.Ad 1.
Jan Jařab v úvodu odcitoval úkol usnesením vlády č. 243/2003 uložený ministru financí, průběžně uvolňovat na základě usnesení Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity dotace krajům a obcím z položky „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků“ v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2003 a připomíná vznik a práci pracovní skupiny k rozdělení této položky.

Předseda výboru Rady pro dotační politiku Jan Balog poté krátce představil doporučení výboru a odkázal na zápis z jednání dotačního výboru ze dne 14.3.2003, který byl všem členům Rady zaslán poštou.

Poté nám. ministra financí Pavel Šafařík spolu s vrchním ředitelem Správy služeb zaměstnanosti Janem Kasnarem objasnili otázky spoluúčasti obcí a úřadu práce.

Marta Bandyová (Karlovarský kraj) požádala o vysvětlení, proč je na celý Karlovarský kraj dotačním výborem doporučeno uvolnit ve srovnání s ostatními kraji tak malé množství finančních prostředků. K tomu tajemník výboru pro dotační politiku Zdeněk Duna, předseda výboru Jan Balog a mpř. Jan Jařab vysvětlili, že z Karlovarského kraje nebyl podán žádný jiný podnět než ze strany ROS Karlovy Vary. Jan Jařab informoval o návštěvě předsedy dotačního výboru Jana Baloga a tajemníka Rady Romana Krištofa primátora Magistrátu města Karlovy Vary, který přislíbil 10%-ní spoluúčast. V případě podpory dalších projektů, které by příp. byly předloženy, odkázal na možnost čerpání rezervy.

Náměstkyně ministra obrany Jaroslava Přibylová požádala o vysvětlení, proč v doporučení dotačního výboru absentují Pardubický a Zlínský kraj. K tomu bylo tajemníkem dotačního výboru Zdeňkem Dunou podáno vysvětlení. V případě Pardubického kraje nebyl žádný podnět podán, v případě kraje Zlínského byl podán návrh zástupcem kraje Petrem Tuliou, avšak tento byl v rozporu s náplní činnosti, když převažovaly požadavky investičního charakteru, na něž prostředky nejsou vyčleněny.

Rovněž opožděně dorazivší Petr Tulia (Zlínský kraj) požádal o odůvodnění nedoporučení jeho návrhu dotačním výborem. Osvětlil, že situace v romské komunitě v Zlínském kraji je stejně závažná jako v krajích ostatních. Představil svůj záměr – zajištění rekvalifikačních kurzů v budově města. Tajemník dotačního výboru Zdeněk Duna k tomu zopakoval důvody, proč dotační výbor uvolnění finančních prostředků na předložený projekt nedoporučil a odkázal na možnost čerpání rezervy v případě, že návrh by byl upraven v souladu s danými parametry (formulovanými též v návodném dopise ze dne 24.1.2003).

Náměstek ministra vnitra Miloslav Koudelný poukázal na nedostatek v zápise z z jednání dotačního výboru ze dne 14.3.2003, kde není uveden Středočeský kraj. Tento nedostatek vysvětlil a na pravou míru uvedl tajemník dotačního výboru Zdeněk Duna.

Pověřená zástupkyně náměstka ministra zahraničních věcí Věra Jeřábková poukázala na zdánlivou diskrepanci v rozeslaném zápise z  jednání dotačního výboru ze dne 14.3.2003 v uvedeném výčtu doporučených projektů a celkové výši částky. Jan Jařab vysvětlil, že jde o započtení 2 mil. Kč převedených na Ministerstvo vnitra.

Pověřený zástupce Miroslav Zajda (Jihomoravský kraj) poukázal na rozdílné částky v rozeslaném zápise a v návrhu usnesení týkající se kraje Jihomoravského. Taktéž náměstkyně ministra obrany Jaroslava Přibylová požádala o vysvětlení, proč finanční prostředky určené na školení terénních sociálních pracovníků jsou směřovány do rozpočtu Úřadu vlády, nikoliv Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jan Jařab osvětlil, že školení terénních sociálních pracovníků sice proběhne na jednom místě - v Brně, avšak pracovníci budou vyškoleni pro práci na území celé České republiky.

Poté byla na žádost členů z Moravskoslezského, Královehradeckého a Ústeckého kraje osvětlena spoluúčast nestátních neziskových organizací (ve výši 30 %) a obcí (10 %), jakož i kompetence krajů v určování veškerých technických parametrů.
Poté byl Radě přednesen návrh usnesení:

„Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity přijímá doporučení dotačního výboru a pověřuje svou kancelář vypracovat rozpočtová opatření k jednotlivým samosprávám:

Jihočeský (MěÚ Písek) 2 400 tis. Kč
Jihomoravský 800 tis. Kč
Karlovarský (Magistrát města Karlovy Vary) 800 tis. Kč
Královehradecký (MěÚ Broumov, MěÚ Nový Bydžov) 1 600 tis. Kč

Liberecký (z toho 1 000 mil. MěÚ Jablonec nad Nisou) 1 500 tis. Kč

Moravskoslezský 3 200 tis. Kč
Olomoucký 1 000 tis. Kč
Plzeňský (MěÚ Rokycany) 1 700 tis. Kč
Praha 4 500 tis. Kč

Středočeský (MěÚ Beroun) 200 tis. Kč

Ústecký 5 600 tis. Kč
Vysočina (Magistrát města Jihlavy) 470 tis. Kč
Celkem 23 770 tis. Kč

Dále převést 1 000 tis. Kč,- do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády za účelem zajištění školení terénních sociálních pracovníků.“


Pro přijetí usnesení hlasovalo 23 přítomných členů Rady a pověřených zástupců.
Nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.


Ad 2.

  1. Jan Jařab tlumočil Radě žádost Michala Kročila (o.s. Vatra Vlčice) o podporu Rady ve formě záštity pro projekt „Střecha nad hlavou“, který pořádá o.s. Vatra Vlčice spolu s o.s. Za lidská práva romských občanů Česká Ves s partnerstvím o.s. Vítkov. Projekt se uskuteční ve dnech 6. – 7.6.2003 v Praze a bude zahrnovat jednak workshop Projekty sociálního bydlení a jednak koncert pro lidi bez domova.

Poté byl rozdán materiál představující projekt „Střecha nad hlavou“ všem přítomným a vzápětí bylo hlasováno o jeho podpoře. Pro podporu hlasovalo 22 přítomných členů a pověřených zástupců.

  1. Předseda dotačního výboru Jan Balog navrhl vyjádřit se k případnému rozdělení rezervy položky „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků“ kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2003. Jan Jařab navrhl  vyzvat absentující či nedostatečně pokryté kraje k zmapování terénu a podání případných podnětů.


  1. Věra Pelíšková blíže představila program Ministerstva pro místní rozvoj výstavby podporovaných bytů, objasnila 3 dotační tituly programu – chráněné byty, byty na půl cesty a vstupní byty a vysvětlila, že program nebylo možné vyhlásit dříve a není možné závěrečnou lhůtu k podání k prodloužit.


  1. Jan Jařab oznámil, že během měsíce dubna, nejpozději května proběhne výběrové řízení na funkci ředitele kanceláře Rady z důvodu odchodu dosavadního ředitele Romana Krištofa, jemuž tímto za jeho práci poděkoval.Zapsala:
Jana Kramářová

Zápis schválil:
předseda Rady
PhDr. Petr Mareš, místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje
v.z. MUDr. Jan Jařab