Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Zápis (č. KRP 8/2005) ze  zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ze dne 21. června 2005

 

 

DATUM A ČAS:                 

21. června 2005, 11:00

 

MÍSTO KONÁNÍ:              

vládní zasedací místnost, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:              

Jan Balog (hl. m. Praha)

Marián Eremiáš (Jihočeský kraj)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Ivo Hartmann (MSP ČR)

Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Svatopluk Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Jan Málek (MF ČR)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Eva Šmejkalová (MPSV ČR)

 

STÁLÍ ZÁSTUPCI:    

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Petra Koutného(MK ČR)

Anton Lukáč, stálý zástupce Radka Horvátha (Středočeský kraj)

Věra Pelíšková, stálá zástupkyně Ivana Přikryla (MMR ČR)

Jaroslav Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO ČR)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO ČR)

Klára Tomková, stálá zástupkyně Mariána Hoška (MPSV ČR)

 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:  

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Radek Horváth (Středočeský kraj)

Ladislav Vašek (kraj Vysočina)

Václav Kotlár (Pardubický kraj)

Milan Kováč (Karlovarský kraj)

Lenka Kurová (Královehrad. kraj)

Marián Hošek (MPSV ČR)

Petr Koutný (MK ČR)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Ivan Přikryl (MMR ČR)

Jiří Koskuba (MZ ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

 

HOSTÉ:                                                        

Andrea Baršová (ÚV ČR)

Robert Černý (Královehrad. kraj)

Petr Kaplan (MPSV ČR)

Světlana Kroštěnová (Vzájemné soužití)

Jiří Lifka (kancelář veřejného ochránce práv)

Iveta Mayerová

Čeněk Růžička (Výbor pro odškodnění romského holocaustu)

Lubomír Šimek (MV ČR)

Renata Ščuková

Hana Ševčíková (Vzájemné soužití)

Petr Uhl

Jaroslav Vaněček (MO ČR)

Kumar Vishwanathan (Vzájemné soužití)

Ivan Žurovec

ZA KANCELÁŘ:                            

David Beňák

Hana Fišerová

Czeslaw Walek

 

Program:

Zahájení

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím v rámci

2. kola dotačního programu Podpora terénní sociální práce na základě doporučení výběrové komise programu.

Informace o usnesení Evropského parlamentu o situaci Romů v Evropské unii.

  Informace o vydávání osvědčení Ministerstva obrany ČR.

Návrh změn Statutu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a statutů výborů Rady

 Informace o situaci v Kostelci nad Orlicí a v Bohumíně – diskuze k odpovědnosti obcí za své občany.

Různé

 

Jednání řídil Pavel Němec, předseda Rady, a následně Svatopluk Karásek, 1. místopředseda Rady

 

 

Ad1) P. Němec, přivítal všechny zúčastněné, seznámil členy s programem, z důvodu zpoždění Světlanky Kroštěnové se její představení přesunulo do bodu Různé. J. Balog požádal, aby projednání bodu 5 bylo přesunuto na zářijové zasedání Rady, a to z důvodu nutnosti podrobnější diskuze mezi romskými členy Rady. Členové Rady odsouhlasili takto pozměněný program.

 

Ad 2) D. Beňák, tajemník výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce, informoval členy Rady o výsledcích zasedání výběrové komise dne 2. června 2005.

Podrobná informace o posuzování žádostí je uvedena v Záznamu ze zasedání výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce ze dne 2, června 2005 (dále jen záznam), který byl předložen členům Rady a je přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

a) Registrace žádostí

Z dvaceti jedna došlých žádostí o dotaci bylo celkem zaregistrováno dvacet žádostí. Celkový požadavek na dotaci zaregistrovaných žádostí činil 3 357 798,- Kč.

 

Z 20 zaregistrovaných žádostí splnilo předepsané formální náležitosti 15 žádostí. 3 žádosti byly kanceláří Rady označeny za sporné z hlediska kontroly formálních náležitostí v bodě f) a jedna žádost v bodě d) Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní sociální práce. Formální požadavek v bodě f) nesplnila 1 žádost.

 

b) Posouzení žádostí

Výběrová komise posuzovala z počtu 20 zaregistrovaných žádostí 19. 

Výběrová komise postupovala v případě sporných žádostí stejně jako v  kole prvním, tj. opírala se o doporučení vedoucího oddělení interního auditu. V případě, že žadatel přiložil usnesení zastupitelstva, které schvalovalo podání žádosti nebo finanční spoluúčasti obce, nebo usnesení zastupitelstva (výpis) nebyl podepsán statutárním orgánem a výběrová komise se rozhodla, mohl být žadatel vyzván k zaslání průvodního dopisu nebo doplňku upřesňující, potvrzující deklarované skutečnosti. V případě, že by vyzvaný žadatel požadované písemnosti nedodal do stanoveného termínu, pohlíží se na tyto žádosti jako na nedoporučené k podpoře.

 

Z 19 posuzovaných žádostí výběrová komise doporučila: 

·        15 žádostí v celkové částce 2 561 136,- Kč bez podmínek

·        4 žádosti v celkové částce  615 262,- Kč s podmínkami (podmínky splněny)

K podpoře bylo celkem doporučeno 19 žádostí v celkové částce 3 176 398,- Kč.

 

Z částky 12 990 000,- Kč vyčleněných na program Podpora terénní sociální práce 2005 zbylo celkem 2 461 975,- Kč. Vzhledem k tomu, že město Trutnov se vzdalo dotace, zůstatek se navýšil o 89 000 Kč.  

 

c) Závěrečné doporučení výběrové komise:

 

·        Výběrová komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce doporučuje Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) schválit žádosti obsažené v příloze č. 1 záznamu.

·        Výběrová komise dále doporučuje Radě schválit žádosti uvedené v příloze č. 2 záznamu, pokud budou doplněné požadované náležitosti.

·        Výběrové komise nedoporučuje Radě schválit žádosti uvedené v příloze č. 3 záznamu.

·        Výběrová komise doporučuje, aby Rada zbylé finanční prostředky převedla z kapitoly Úřadu vlády ČR položky 5323 „terénní sociální práce“ § 6141 do kapitoly MPSV za účelem jejich využití pro dotační program Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků.

·        Výběrová komise doporučuje, aby jednou z podmínek dotačního programu Podpora terénní sociální práce pro rok 2006, byla také stanovena povinnost absolvování akreditovaného vzdělávání pro terénní sociální pracovníky, kteří jsou nekvalifikovaní.

·        Výběrová komise doporučuje stanovit pevnou hranici na náklady spojené s volnočasovými aktivitami do podmínek dotačního programu Podpora terénní sociální práce pro rok 2006.

·        Výběrová komise žádá, aby se její členové mohli účastňit veřejnosprávních kontrol dotací poskytnutých Úřadem vlády ČR v roce 2005.

·        Výběrová komise doporučuje výboru Rady pro spolupráci se samosprávami zahájit propagaci terénní sociální práce na obcích.

·        Výběrová komise ukládá  předsedovi výběrové komise, aby zahájil jednání o změně formální náležitosti žádosti – usnesení zastupitelstva obce, které schvaluje podání žádosti a finanční spoluúčast. Výběrová komise se domnívá, že je dostačující usnesení Rady.

 

P. Němec otevřel rozpravu k tomuto bodu. V. Horváth prezentoval žádost města Přerova o změnu spoluúčasti města z 80 000,- Kč  na 320 000,- Kč. Město Přerov přiložilo k žádosti o dotaci usnesení zastupitelstva, ve kterém schvaluje miniminální spoluúčast města ve výši 80 000,- Kč z rozpočtu města. Ukázalo se však, že  zastupitelstvo města v rámci schválování rozpočtu schválilo spoluúčast vyšší a to v částce 320 000,- Kč. Stanovisko kanceláře Rady     k této žádosti bylo negativní. Nebyl navržen žádný pozměňovací návrh usnesení, a tudíž předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

 

1.

Rada bere na vědomí záznam z jednání Výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce (dále Komise). Rada schvaluje poskytnutí dotace 19 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 2 Záznamu ze zasedání Komise  ze dne 2. června 2005 v celkové výši 3 176 398,- Kč.

2.

Rada doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí požádat o převedení částky 2 550 975,- na realizaci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků z kapitoly 304 Úřadu vlády ČR, položky 5323 „terénní sociální práce“ § 6141.

3.

Rada ukládá kanceláři Rady zapracovat všechny připomínky výběrové komise do návrhu Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní sociální práce 2006.

 

 

Pro 20 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 0

 

Ad 3) P. Němec stručně představil usnesení Evropského parlamentu přijatého dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii. Kromě jiného v části G tohoto usnesení Evropský parlament vyzývá všechny příslušné orgány k tomu, aby podnikly nezbytné kroky, aby byla z místa dřívějšího koncentračního tábora v Letech u Písku odstraněna velkovýkrmna vepřů a aby zde byl vystavěn vhodný památník. P. Němec seznámil zúčastněné s pozicí předsedy vlády a jeho samotného k této problematice. Prioritou číslo jedna je to, aby velkovýkrmna vepřů na místě bývalého koncentračního tábora nestála. V současné chvíli jsou také další varianty v řešení. P. Němec vyjádřil přesvědčení, že je nezbytné nejdřív zobjektivizovat náklady na výstavbu nové velkovýkrmny vepřů, následně je nutné získat pozemek pro výstavbu zařízení (v tomto případě se počítá se součinností institucí spravující státní pozemky). Svatopluk Karásek byl požádán, aby vedl jednání o případných nákladech přemístění velkovýkrmny vepřů. P. Němec dále ujistil zúčastněné, že záměrem vlády je dotáhnout toto jednání do konce a dobrat se dohody a výsledku. Osobně se zasadí o to, aby se záležitost velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku uzavřela do konce tohoto volebního období.

 

S. Karásek potvrdil, že vede jednání se všemi stranami. Členům Rady sdělil, že firma, která provozuje velkovýkrmnu vepřů, je ochotna přistoupit na dohodu, ale nechce nic tratit. Dále vyjádřil přesvědčení, že by bylo kontraproduktivní, kdyby vláda vynaložila na přemístění velkovýkrmny vepřů 800 000 tis. Kč.

 

P. Uhl, jako člen Správní rady Evropského monitorovacího střediska rasismu a xenofobie, vysvětlil členům Rady některé informace o schvalování usnesení. Usnesení bylo přijato 90 % hlasů. Z českých poslanců se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti byli poslanci ODS a jeden poslanec KSČM. P. Uhl přisvědčil, že suma 800 000 tis. je přemrštěná a nezakládá se na reálných podkladech. Je připraven předat své zkušenosti a vědomosti z doby kdy se touto záležitostí zabýval ještě z pozice vládního zmocněnce pro lidská práva.

 

L. Poláčková se dotazovala na charakter usnesení a přesněji řečeno na to jak a kým bude usnesení naplňováno a jak a kým bude kontrolováno. Jak toto usnesení je závazné. Členové Rady požádali její kancelář, aby se příštího zasedání zúčastnil zástupce Ministerstva zahraničních věcí, který tyto otázky zodpoví a aby na příští zasedání byl dodán originál textu usnesení Evropského parlamentu včetně oficiálního překladu.

 

Cz.Walek navrhl znění usnesení, o kterém dal předsedající hlasovat:

 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje odborně zpracovat a objektivizovat náklady na výstavbu nové velkovýkrmny vepřů a související.

 

Pro 15 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 1

 

Ad 4) S. Karásek uvedl další bod programu - informaci Ministerstva obrany ČR o vydávání osvědčení účastníkům národního boje za osvobození. V roce 2001 Parlament rozhodl, že budou odškodňováni Romové, Ministerstvo obrany vytvořilo velký pracovní tým, který se zabýval posuzováním žádostí a jejich oprávněností. Je bezpochyby, že Ministerstvo obrany odvedlo dobrou práci, je však zarážející, že z 7 177 došlých žádostí  bylo kladně vyřízeno pouze 298 žádostí. J. Přibylová a J. Prokeš podali detailní informaci o práci ministerstva obrany v této oblasti (viz. příloha).

 

K. Holomek v diskusi potvrdil, že Ministerstvo obrany udělalo při aplikaci zákona vše, výsledek je však špatný a řada nestátních neziskových organizací se dodnes potýká se stížnostmi a stesky jednotlivých žadatelů. Dle jeho názoru zákon 261/2001 Sb. popírá romský holocaust. Jeho kratičkou novelou (ve dvou bodech – oprávněný žadatel se narodil před válkou a prokáže že je Rom) by se tuto chybu mohlo napravit. Tato novela by mohla a měla být přijatá v relativně krátkém čase. 

 

Ad 5) Dalším bodem programu byla diskuze k postupu obcí, které uplatňují vůči sociálně slabým Romům nepřiměřeně represivní postupy v oblasti bydlení. Tato diskuze byla zahájena popisem situace v obci Bohumín. K. Vishwanathan a dvě zástupkyně nájemců hotelového domů paní Ščuková a Mayerová stručně přestavili situaci nájemníků hotelového domu v Bohumíně. Město Bohumín odkoupilo hotelový dům od Českých drah. Nájemníkům hotelového domu končí ubytovací smlouva k 30. červnu 2005 a nebude jím prodloužena. Řada nájemníků nemá náhradní ubytování. Město nabízí nájemníkům jako náhradu holobyty bez přístupu k teplé vodě. Do této chvíle byl přidělen pouze jeden byt. Nájemníci mají opodstatněné obavy, že pokud se nevystěhují do daného termínu, mohou jim být odebrány děti. Nájemníci chtějí zabránit městu vystěhování. K. Vishwanathan dále členy Rady informoval o existenci domů v Bohumíně, jež lze odkoupit a opravit, kde by se část rodin mohla z hotelového domu přestěhovat. Pro tento záměr však rodiny nemají dostatek finančních prostředků. Dva z těchto domů jsou v majetku Českých drah a jsou určeny k privatizaci, je tam 24 bytových jednotek. Existuje možnost, že Ministerstvo financí tyto domy vyjme z privatizace a za symbolickou cenu převede na obec či občanské sdružení. Jiný dům, jež není ve špatném technickém stavu, lze od majitele odkoupit za 2 500 tis. Kč,-. 

 

V. Horváth, M. Eremiáš, J. Balog informovali zúčastněné, že v jejich lokalitách je situace velmi podobná ne li horší.

 

L. Šimek, zástupce MV ČR, zkusil pojmenovat možnosti, které má státní správa z pohledu zákonů. Dozor nad zákonností území samospráv vykonává Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR. Krajské úřady vyzývají, pakliže dojde k porušení zákona, město či obec, aby odstranily porušení zákona ve lhůtě 30 dnů. Pokud náprava není sjednána, příslušný krajský úřad iniciuje řízení u MV ČR, které po shromáždění dokladů vydává rozhodnutí o pozastavení účinností nezákonného aktu. Stát může zasahovat do činnosti samospráv jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona. J. Lifka, zástupce VOP, dodal, že veřejný ochránce práv je oprávněn přezkoumávat činnost samospráv, pokud vykonávají přenesenou působnost. Ochrana dětí a sociální dávky patří do této kompetence.

  

Zapsal: Czeslaw Walek

 

Ověřil: Svatopluk Karásek