Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. března 2005 č. 276

ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o stavu romských komunit v České republice obsaženou v části III materiálu č.j. 283/05;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti průběžně seznamovat v součinnosti se zmocněncem vlády pro lidská práva hejtmany a primátory statutárních měst s obsahem zprávy uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a

předseda Rady vlády České republiky

pro záležitosti romské komunity,

zmocněnec vlády pro lidská práva

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

primátoři statutárních měst

Předseda vlády

JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.