Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 12. 2011 13:05

Připomínáme si Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

V sobotu 3.prosince si připomeneme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Ten byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1981. Jeho cílem je přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti. Tento den poskytuje zúčastněným stranám – vládám, občanské společnosti a organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením – příležitost zaměřit se na problematiku zdravotního postižení, na možnost plnohodnotného začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a zdůraznění přínosu, který osoby se zdravotním postižením představují pro společnost.

Osoby se zdravotním postižením tvoří odhadem 15 % světové populace. Téměř jedna pětina zdravotně postižených (110 - 190 miliónů) se potýká s výraznými problémy, jsou často předmětem stigmatizace a diskriminace. Nezřídka jsou na okraji společnosti, často se potýkají s chudobou a nemohou najít zaměstnání. A co víc, bývají ve velké míře vyloučeni z občanského a politického rozhodování ohledně záležitostí, které se jich bezprostředně týkají. V České republice žije se zdravotním handicapem každý desátý Čech.

V rámci tohoto významného dne je vždy stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je "Společně pro lepší svět pro všechny: Zahrnutí osob se zdravotním postižením do rozvoje společnosti". Hlavním cílem je podniknout praktické kroky pro zohlednění zdravotního postižení ve všech aspektech vývoje společnosti, jakož i zapojení osob se zdravotním postižením do společenského života na základě principu rovnosti. Proto je nezbytné, aby úsilí o rozvoj na celém světě zahrnovalo také problematiku zdravotního postižení, a to především při stanovování politik, programů, jakož i přidělování finančních prostředků na rozvojové programy a projekty.

Jelikož se jedná o velice širokou oblast, byla blíže specifikována dílčí témata, která jsou Organizací spojených národů v tomto roce považována za klíčová. Jedná se především o zapojení zdravotně postižených do všech procesů rozvoje společnosti, přičemž zvýšená pozornost by měla být věnována zejména ženám, dívkám, dětem a mladistvým. Dalším významným podtématem je zajištění přístupnosti, tedy odstraňování bariér, na které naráží lidé se zdravotním handicapem ve svém každodenním životě. OSN také vyzývá k podpoře shromažďování informací a statistických dat v oblasti zdravotního postižení.

U příležitosti oslavy tohoto významného dne se po celém světě koná řada konferencí, odborných diskusí a informačních kampaní zaměřených na práva osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti. V Bruselu bude již podruhé v tento den vyhlášena cena Přístupné město, tedy město, které systematicky odstraňuje bariéry bránící osobám se zdravotním postižením v přístupu a užívání budov a veřejné dopravy. Do soutěže se letos zapojilo 150 evropských měst. Za Českou republiku byla nominována Olomouc, která se probojovala mezi 8 finalistů v této soutěži, což je třeba považovat ze velký úspěch.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá dne 5. prosince 2011 v Lichtenštejnském paláci v Praze na Kampě již 18. slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením. Tradičně je tento večer spojován s vyhlašováním výsledků soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: v tiskové, televizní a v rozhlasové, těm publicistickým pracím, které nejlepším a nejzajímavějším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Při jejich posuzování je zejména hodnoceno, jak může přihlášené dílo oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s daným tématem a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter