Aktuality

20. 4. 2010 15:47

Agentura představí neziskovým organizacím koncept podporovaného bydlení

Praha, 13.4.2010 - Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s pracovníky Sociologického ústavu AV ČR připravila návrh koncepce podporovaného bydlení. Ve středu 14. dubna se nad tímto návrhem v budově Úřadu vlády uskuteční setkání se zástupci neziskových organizací.

„Koncepce by se v případě širšího uplatnění mohla stát účinným nástrojem na podporu bydlení nízkopříjmových a sociálně vyloučených obyvatel. Měla by vést k tomu, že tito lidé budou postupně uspívat na běžném trhu s byty," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. „Základními pilíři jsou vícestupňové modely bydlení se sociálními programy a také garanční systém, který pomůže obcím, neziskovým organizacím i soukromým majitelům snížit riziko provozování sociálního bydlení," doplnil Šimáček.

Návrh vychází z podkladové studie, kterou na zakázku Agentury zpracoval Sociologický ústav AV ČR. První část studie se zaměřuje na popis úspěšných modelů podporovaného bydlení v zahraničí. Druhá část studie obsahuje návrh koncepce pro Českou republiku. Cílem koncepce je zajištění dlouhodobého nájemního bydlení pro domácnosti, které nemohou na dnešním trhu s byty získat přiměřené, nevyloučené nájemní bydlení. Mezi tyto domácnosti nejčastěji patří obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.V navrhovaném konceptu hrají významnou roli neziskové organizace. „Příklady podpory bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit, které byly v ČR dosud uplatňovány, ukazují, že se neziskovým organizacím prozatím nedaří získávat dlouhodobé nájemní bydlení mimo tyto lokality a tak úspěšně završit proces reintegrace ohrožené domácnosti. Mezi bariéry znesnadňující trénink kompetencí sociálně vyloučených domácností dále patří i nemožnost pobírání příspěvku na bydlení v podnájemním vztahu. Neziskové organizace tak nemohou plně využít v zahraničí stále více oblíbeného modelu prostřednictví," říká jeden z autorů studie Martin Lux ze Sociologického ústavu AV ČR.

Výsledky řady dalších výzkumů ukazují, že rychlé získání dlouhodobého a jistého nájemního bydlení má velmi pozitivní vliv na ostatní stránky integrace do společnosti. Samostatné bydlení nutí k odpovědnosti a motivuje k získání a udržení práce.

Koncept je založen na ověřených modelech třístupňového propustného bydlení, které fungují ve Francii či Německu. První úroveň tvoří krátkodobé ubytování typu azylový dům, druhou úroveň přechodné bydlení spojené s terénními službami, tzv. tréninkové bydlení. Posledním stupněm pak je dlouhodobé samostatné nájemní bydlení. Klienti mohou mezi jednotlivými stupni přecházet po splnění určených kritérií. Cílem je jejich posun do třetího stupně v podobě získání dlouhodobého nájemního bydlení.

Další pilíř – cílená garance – poslouží majitelům či provozovatelům sociálních bytů v případě problémů s platbami klientů. Měly by jim nahradit krátkodobý výpadek příjmů z nájemného, které je kvůli nižší příjmové úrovni klientů přiměřeně snížené.

„Na setkání s představiteli neziskových organizací chceme zjistit jejich postoj k předloženému návrhu a získat k němu kvalifikovanou zpětnou vazbu. Zajímají nás nejenom zkušenosti přímo z terénu, ale i riziková místa, která již nyní dokáží nevládní organizace poskytující sociální služby v předkládaném návrhu identifikovat," shrnuje ředitel Agentury Martin Šimáček. Na toto setkání naváže během května kulatý stůl s představiteli státní správy, samosprávy a zástupců finančních institucí. Závěry z obou diskuzí budou zapracovány do návrhů úprav příslušných legislativních norem.

Setkání se bude konat ve středu 14.dubna 2010 od 13:00 do 17:00 v novém tiskovém sále ve Strakově Akademii (nábřeží E. Beneše 4, Praha 1).

Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974

Ke stažení: studie „Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR"

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter