Aktuality

13. 4. 2016 18:10

Ministr Jiří Dienstbier představil materiál navrhující řešení bytové problematiky v sociálně vyloučených lokalitách

První komplexní dokument tohoto typu s názvem „Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení" bude v průběhu měsíce dubna předložen vládě. Ministr Dienstbier s ním dnes podrobně seznámil novináře na setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Dokument připravil Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, která spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Upozorňuje na pět klíčových problémů v oblasti kvality bydlení lidí žijících v sociální vyloučených lokalitách, ale i jejich okolí. Mezi identifikované překážky na cestě k zajištění kvalitního bydlení pro co nejšiřší vrstvu obytel ČR mimo jiné patří dluhy majitelů bytů vůči Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstvu, nadhodnocené nájemné nebo zanedbávání údržby bytů.

„Dokument vznikl na základě spolupráce s lidmi v jednotlivých místech, která čelí problémům souvisejícím s bydlením. Jednali jsme zejména se zástupci komunální politiky a bytových družstev  například v severních Čechách a na základě jejich zkušenosti jsme zpracovali podnět pro vládu, který by měl řešit dílčí problémy,“ řekl ministr Dienstbier.

Ministr Jiří Dienstbier představil materiál navrhující řešení bytové problematiky v sociálně vyloučených lokalitách

Setkání s novináři se účastnili také náměstkyně ministra pro řízení Sekce lidských práv Martina Štěpánková a ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

 „V sociálně vyloučených lokalitách se čím dál častěji setkáváme s takzvaným obchodem s bydlením pro chudé. Sociální systém, který přispívá chudým lidem na bydlení, je zneužíván některými nepoctivými majiteli bytů, kteří na něm profitují,“ popsal pozadí jednoho z  problémů ředitel Agentury Radek Jiránek. „Současný systém, ve kterém někteří nezodpovědní majitelé bytů například neplatí správcům předepsané příspěvky ani zálohy za společně odebírané služby a vytváří tak dluhy, zatím nenabízí dostatečné legislativn nástroje, které by přiměly tyto majitele ke spolupráci. To má negativní dopad nejen na všechny další nájemníky, ale na obraz sociálně slabých rodin, kterým je mylně celá situace připisována,“ dodal ředitel Jiránek.

Předkládaný materiál zároveň přináší i návrhy řešení, které zdůrazňují potřebu mezirezortní spolupráce a systémových opatření. Po těch volají nejen zástupci SVJ a družstev a představitelé obcí, ale i dalších institucí jako je např. Úřad práce. Jedním z takových opatření jsou například cenové mapy nebo společný postup orgánů hygienické služby a stavebních úřadů. Komplexnost všech odhalených problémů, jako jsou nadužívání dávek na bydlení a elminiace zátěže pro SVJ/družstva v podobě narůstajících dluhů, tak vyžaduje koordinovaný a propojený přístup jednotlivých ústředních správních úřadů a institucí veřejné správy. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter