Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

27. 3. 2020 10:55

Nezastupitelná role neziskových organizací v boji s covid-19

V posledních dnech nám neziskový sektor ukazuje, jak důležitá a nezastupitelná je v naší společnosti jeho role. To snad je nyní jasné i těm jeho největším kritikům.

Nejrůznější neziskové organizace, od těch nejmenších po ty největší, byly schopné pružně zareagovat na nastalou situaci spojenou s bojem proti koronavirové nákaze a okamžitě začít konat. Jako první přišla na řadu pomoc těm nejzranitelnějším z nás, seniorům a nemocným. Byly to neziskové organizace, které okamžitě zřídily tzv. helplines umožňující těmto ohroženým skupinám kdykoliv zavolat, požádat o radu, vysvětlení či pomoc. Byly to neziskové organizace, které vyzvaly množství dobrovolníků, aby se zapojili, zaškolily je  a umožnily jim tak nabízet kvalifikovanou pomoc potřebným spoluobčanům.

Neziskové organizace si také jako jedny z prvních uvědomily, že velkou ohroženou skupinu představují bezdomovci, tj. lidé bez možností zůstat v bezpečí domova. Terénní pracovníci proto začali ihned vysvětlovat bezdomovcům, co pandemie znamená, jak se jí mohou bránit, proč je nutné správně se dezinfikovat a omezit jakékoliv rizikové chování na minimum. Poskytují jim ochranné pomůcky, snaží se pro ně zajistit ubytovací kapacity, a to bez ohledu na vlastní riziko infekce, které zvláště v prvých dnech s nedostatečným vybavením ochrannými pomůckami bylo velmi vysoké.

Musím říci, že velmi obdivuji toto nasazení v boji proti nákaze koronavirem a zároveň si dobře uvědomuji, jak dobrým příkladem pro celou občanskou společnost může být chování lidí, kteří se nebojí riskovat své zdraví ve prospěch těch nejzranitelnějších. Za to jim patří nejen náš dík, ale do budoucna i větší podpora.

V této souvislosti je však třeba upozornit na jednu velmi důležitou věc. Ochranná opatření, přijímaná nyní vládou a schválená parlamentem ve prospěch zaměstnanců, podnikatelů, OSVČ, firem a dalších, kteří působí v oblasti podnikání, jsou samozřejmě nezbytná a vítaná. Nesmíme však zapomenout ani na neziskové organizace, neboť jejich potřeby zajistit chod v oblasti poskytování služeb (sociálních, zdravotních, kulturních, aj.) jsou rovněž velmi důležité.  Proto je třeba nahlas a jasně říci, že schválené programy státní pomoci jsou určené i pro ně. Toto je dnes v plné kompetenci ministerstva průmyslu a ministerstva práce a sociálních věcí, aby v tomto ohledu situaci vyjasnili a tím uklidnili znepokojené nestátní neziskové organizace. Věřím, že tak učiní co nejdříve.

Samozřejmě je třeba řešit již nyní i dopady vládních opatření na financování neziskových organizací v tomto roce. To, že došlo k uzavření škol, zákazu pořádat kulturní, sportovní a další akce či poskytovat nejrůznější druhy sociálních služeb změnilo samozřejmě ze dne na den časové harmonogramy plánovaných aktivit a jejich realizaci. Neznamená to však, že by tím automaticky odpadly neziskovým organizacím související náklady. Tuto věc nelze paušálně rozhodnout na centrální úrovni, ale je třeba velmi diferencovaně připravit plán dalšího postupu, kdy každá organizace bude včas znát jaké náklady jí budou uznány a jaké nikoliv. To je aktuální úkol pro orgány státní správy.

Navzdory vší tíži dnešních dnů pevně věřím, že se nám podaří situaci společně zvládnout. Neziskový sektor je přece srdcem naší občanské společnosti, která v posledních dnech ukazuje svou sílu a nezdolnost a já chci věřit, že tyto zásluhy nezůstanou ani v budoucnu opomenuty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter