16. 1. 2008 10:02

30. listopadu 2007

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 30. listopadu 2007

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina


Program schůze:

1) Představení členů Výboru a situace v jejich krajích
2) Volby orgánů Výboru
3) Rámcový přehled aktivit a zaměření Výboru od jeho vzniku
4) Statut Výboru, jeho cíle a jeho postavení v rámci struktury Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
5) Plán práce Výboru do konce roku
6) Vize, náměty členů k práci Výboru na další 1 - 2 leté období
7) Projednání způsobu práce Výboru
8) Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"
9) RůznéAD 1) Představení členů Výboru a situace v jejich krajích

Schůzi Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Výbor") zahájila Mgr. K. Manová, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ("Rada"). Podala přítomným stručnou informaci o fungování Rady a jejích tří výborů a informovala o projektu 09-01 "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru". Výbor bude mít mimo jiné za úkol tu část projektu, která se týká partnerství nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") a samosprávy. Dále požádala přítomné, aby se představili.

Závěr:
Sekretariát Rady rozešle členům Výboru informaci o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"AD 2) Volby orgánů Výboru

Poté bylo přistoupeno k volbě předsedy a místopředsedy Výboru. Mgr. K. Manová uvedla, že předsedou Výboru může být pouze člen Rady, v úvahu tedy připadá pouze Bc. R. Haken a M. Plass. M. Plass jako zástupce krajské samosprávy uvedl, že na podzim 2008 čekají krajské politiky volby. Proto, aby byla zachována kontinuita vedení Výboru, navrhl jako jeho předsedu Bc. R. Hakena. Bc. R. Haken nabídku přijal a nabídl M. Plassovi funkci místopředsedy.

Závěr:
Hlasováním bylo rozhodnuto, že jako předseda Výboru bude navržen Bc. R. Haken (jeden se zdržel) a jako místopředseda M. Plass (jeden se zdržel). Tento návrh bude předložen Radě na jejím zasedání dne 6. prosince 2007. Předsedu a místopředsedu Výboru poté jmenuje na návrh Rady předsedkyně Rady.AD 3) Rámcový přehled aktivit a zaměření Výboru od jeho vzniku

Řízení schůze bylo předáno Bc. R. Hakenovi.
Bc. R. Haken představil nové složení Výboru a jeho strukturu (za každý kraj je členem Výboru jeden zástupce NNO a jeden zástupce krajské samosprávy). Dále budou členy Výboru zástupce Asociace krajů České republiky (úředník) a Svazu měst a obcí České republiky (politik). Výbor bude mít tedy celkem 31 členů. Na schůze je samozřejmě možné zvát i hosty.
Bc. R. Haken dále stručně shrnul dosavadní činnost a agendu Výboru. Informoval o rozdělení agendy mezi všemi třemi výbory Rady a popsal jejich fungování. Upozornil, že výbory de facto nemohou vystupovat samostatně, protože jejich závěry a usnesení jsou předkládána Radě. Členům Výboru je možné proplácet cestovní náhrady. Úřad vlády České republiky může uvolnit finanční prostředky na zpracování různých analýz, expertních stanovisek apod. Bc. R. Haken dále uvedl, že zpracování nových "Zásad vlády pro poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu České republiky ústředními orgány státní správy", na kterých Výbor v minulosti pracoval, přešlo do agendy Výboru pro legislativu a financování. V roce 2006 proběhl průzkum, zda ministerstva dodržují Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO. Také byl proveden průzkum, zda ministerstva decentralizovala své finanční prostředky na dotace NNO krajům. Bylo zjištěno, že tyto prostředky decentralizovalo pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV"). Některé střešní NNO se dokonce decentralizace obávaly.
PhDr. J. Wenigerová k tomu dodala, že pokus o decentralizaci učinilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT"). NNO byly spokojené, ale MŠMT od toho hned v následujícím roce upustilo.
M. Plass upozornil, že v sociálních službách je to v letošním roce opět jinak. MPSV sice respektovalo rozhodování krajů, ale konečné rozhodnutí bylo jen na MPSV. Kraje finanční prostředky pouze administrují.
PhDr. J. Wenigerová navrhla poslat všem členům Výboru usnesení vlády o decentralizaci. Dále požádala sekretariát Rady, aby vypsal nejdůležitější aktivity Výboru v minulosti a poslal tento materiál členům Výboru.
Bc. R. Haken dále informoval, že Výbor se zabýval i problematikou operačních programů. Požádal členy Výboru, aby dodali seznam zástupců NNO v monitorovacích výborech regionálních operačních programů.
Mgr. K. Manová podala stručnou informaci o historii Informačního systému o NNO a o připravované databázi NNO.
Bc. R. Haken uvedl, že Výbor se v minulosti zabýval také problematikou daňových asignací (přešlo do agendy Výboru pro legislativu a financování) a problematikou předfinancování projektů NNO v rámci operačních programů (přešlo do agendy Výboru pro Evropskou unii).

Závěr:
Členové Výboru vzali na vědomí informace Bc. R. Hakena a sekretariátu Rady o dosavadní činnosti Výboru.AD 4) Statut Výboru, jeho cíle a jeho postavení v rámci struktury Rady

Bc. R. Haken představil členům Výboru návrh nového statutu Výboru, který připravil ve spolupráci se sekretariátem Rady.
V diskusi bylo upraveno znění č. 5 odst. 3.
PhDr. V. Doležal požádal o vysvětlení znění čl. 5 odst. 4. (Členové Výboru, zastupující orgány územní samosprávy, jsou odpovědní za přenos informací do těchto orgánů. Po schůzi Výboru zabezpečí projednání daných témat v radě kraje. Na sekretariát Rady bude zaslána příslušná část zápisu ze schůze rady kraje, na které byla tato témata projednána.).
Bc. R. Haken odpověděl, že je autorem tohoto textu. Je zapotřebí informovat i orgány kraje o tom, co se na Výboru projednávalo. Proto by o tom měla jednat i rada kraje.
PhDr. V. Doležal uvedl, že se tomu nebrání, ale nemůže zaručit, že se tím bude rada kraje zabývat.
Mgr. J. Vacek byl téhož názoru a navrhl toto ustanovení vypustit.
PhDr. J. Wenigerová doporučila ponechat ve statutu jen první větu a zbytek textu vypustit. Zajistit projednání závěrů Výboru v radě kraje by podle ní bylo technicky náročné; kromě toho Výbor nemůže úkolovat radu kraje. Budou-li však usnesení Výboru dostatečně závažná, je možné je v radě kraje projednat.
Mgr. O. Kalčíková se také připojila a uvedla, že bude dostačující, když budou zástupci samosprávy místo "částí zápisu ze schůze rady kraje" posílat usnesení rady kraje, která jsou veřejná.
M. Plass uvedl, že podle něj není nutné ukládat ve statutu Výboru povinnost radním, protože povinnost informovat kraj o dění ve Výboru považuje samozřejmost.
Ing. D. Žárský naproti tomu namítl, že Výbor musí mít měřitelné výstupy a tohle by byla jedna z možností, jak toho dosáhnout.
PhDr. V. Doležal navrhl ponechat první větu odstavce, zbytek vypustit a obdobným způsobem upravit i čl. 5 odst. 5 (Členové Výboru, zastupující krajské konference a sítě NNO, jsou odpovědní za šíření informací o projednávaných záležitostech neziskovému sektoru v daném kraji vhodnou formou (zejména elektronickou)).
PhDr. J. Wenigerová upozornila, že pokud by šlo o skutečně zásadní záležitosti, musely by být stejně nejprve projednány v Radě a teprve potom by mohly být podnikány další kroky.
Bc. R. Haken byl naopak toho názoru, že před projednáním takové zásadní záležitosti v Radě by bylo vhodné zjistit nejprve stanovisko krajů.

Závěr:
Členové Výboru jednomyslně schválili návrh statutu Výboru ve znění vznesených připomínek a požádali Bc. R. Hakena, aby ho předložil ke schválení Radě.AD 5) Plán práce Výboru do konce roku

Bc. R. Haken uvedl, že do konce roku 2007 se Výbor už nesejde, ale vyzval jeho členy, aby předložili své podněty pro nadcházející zasedání Rady dne 6. prosince 2007.


AD 6) Vize, náměty členů k práci Výboru na další 1 - 2 leté období

Bc. R. Haken požádal členy Výboru o jejich vize a náměty pro práci Výboru, případně o příklady dobré praxe.
PhDr. V. Doležal uvedl, že by se měl vyjasnit systém financování NNO ze strany státu a krajů.
Ing. D. Žárský upozornil, že NNO konkurují krajským zařízením. Mělo by to být odděleno a mělo by být zřejmé, které prostředky jsou určeny NNO a které krajským zařízením. Dále by bylo dobré zjistit, kolik který kraj dává NNO. Konečně by bylo vhodné připravit se na situaci, kdy budou prostředky ze strukturálních fondů vyčerpány. Bc. R. Haken dodal, že tento podnět předá Výboru pro Evropskou unii.
M. Míka uvedl, že spolupráce Jihočeského kraje s NNO je v oblasti sportu dobrá.
Mgr. K. Morávková uvedla, že spolupráce Libereckého kraje s NNO je také dobrá. NNO však nemohou připomínkovat např. grantovou politiku kraje. Přínosem Výboru by podle ní měla být především výměna informací, překonávání antipatií apod.
Mgr. J. Němec informoval, že spolupráce kraje Vysočina s NNO je také dobrá. Doporučoval zajistit (např. ze zdrojů Evropské unie) pro krajské NNO servisní organizaci.
L. Malina, DiS. rovněž uvedl, že spolupráce Pardubického kraje s NNO je dobrá.
G. Mazalová také uvedla, že spolupráce Jihomoravského kraje s NNO je dobrá. Od Výboru očekává velmi mnoho, především výměnu informací a zkušeností.
Ing. Bc. M. Hrdinová uvedla, že Jihočeský kraj má různé komise, jejichž členy jsou i zástupci NNO. Kraj připravuje Akční plán rozvoje kraje a veřejnost se k němu může vyjadřovat elektronickou formou. Není si vědoma třecích ploch mezi krajskou samosprávou a neziskovým sektorem.
Mgr. O. Kalčíková uvedla, že očekává názory NNO i z jiných krajů na řešení různých problémů. Upozornila, že NNO mohou dosahovat zisku a podle jejího názoru by to také dělat měly.
V. Keprt uvedl, že by ve Výboru chtěl podpořit partnerskou diskusi. Rád by se také zabýval legislativou.
D. Černý upozornil, že NNO si myslí, že mají být dotačními tituly živeny, což je omyl. NNO se musí chovat standardně. Spolupráci Ústeckého kraje s neziskovým sektorem, považuje za standardní a nevidí žádné zásadní problémy. Kraj má různé komise, jejichž členy jsou běžně radní, úředníci a zástupci NNO.
Bc. L. Krajdl uvedl, že členové Výboru by na schůzích neměli řešit problémy svých krajů. Za problém považoval to, že NNO nemají podobnou strukturu, jako mají např. podnikatelé, tj. Hospodářskou komoru. Finanční prostředky pro NNO sice nejsou dostačující, ale kraje nelze nutit, aby NNO živily.
M. Plass navrhl rozdělit problémy, kterými se bude Výbor zabývat, zvlášť na sociální služby a na ostatní. Uvedl, že mu vlastně není jasné, co to vlastně neziskový sektor je. Výbor by se měl zabývat i tím, jak neziskový sektor vnímat. Spolupráce kraje s NNO pro něj znamená systém financování NNO. Doporučil v maximální možné míře decentralizovat, a to až na nejnižší možný stupeň, tedy obce.
PhDr. V. Doležal uvedl, že nelze rozlišovat, jestli je daný subjekt NNO, podnikatel apod. NNO se potřebují dostat do systému jako standardní způsob zajišťování veřejných služeb na veřejnou objednávku. NNO si podle něj zvykají na to, že jsou skoro ze 100 % financovány z veřejných prostředků. Je to pro ně velké riziko.

Závěr:
Sekretariát Rady ve spolupráci s Bc. R. Hakenem zpracuje soupis priorit Výboru a rozešle je jeho členům. Příští schůze Výboru bude věnována mimo jiné i diskusi na téma "Vymezení neziskového sektoru".Příští schůze Výboru se bude konat dne 11. ledna 2008 od 9:30 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1).


Bc. R. Haken, v.r.
předseda Výboru

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter