Nabídka zaměstnání

12. 4. 2018 13:00

Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na služební místo ředitel/ředitelka Odboru informatiky v Úřadu vlády ČR

služební poměr

Čj. 12261/2018-STA

Datum: 12. dubna 2018

Označení služebního místa: vrchní vládní rada, ředitel/ředitelka odboru

Obory služby: 36. Informační a komunikační technologie;

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Další požadavek, který bude vyžadován po přijetí a jmenování na služební místo: způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Důvěrné

Platová třída: 14.

Termín podání žádosti: 23. dubna 2018

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník vÚřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Státní tajemník v Úřadu vlády ČR jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na služební místo ředitel/ředitelka Odboru informatiky v oboru služby 36. Informační a komunikační technologie.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu je 15. květen 2018.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • řízení Odboru informatiky, organizace a kontrola práce zaměstnanců odboru,
 • vytváření koncepce informační politiky a strategie informačních systémů Úřadu vlády ČR,
 • odpovědnost za plnění úkolů vyplývajících z činnosti Odboru informatiky,
 • zajištění koordinace činností odboru s ostatními útvary Úřadu vlády ČR,
 • zastupování Úřadu vlády ČR při jednání s jinými orgány a organizacemi v rozsahu působnosti Odboru informatiky,
 • výkon činností příkazce finančního místa Odboru informatiky, uzavírání objednávek a smluv v gesci svého odboru,
 • zadávání veřejných zakázek v gesci svého odboru,
 • definování potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
 • řízení projektů Odboru informatiky,
 • zajištění zdrojů na řešení krizových situací v oboru své působnosti.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14.platové třídy.

Posuzovány budou žádosti[1] podané ve lhůtě do 23. dubna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu (státní tajemník v Úřadu vlády ČR) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@vlada.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ředitel/ředitelka Odboru informatiky v Úřadu vlády ČR, čj. 12261/2018-STA“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se vsouladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením ostátním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství neboprostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze vtakovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu zevidence Rejstříku trestů[2], není již povinen výpis zevidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, doloží bezúhonnost obdobným dokladem [3];
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze vtakovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
2. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR č. 11/2015, čj. 787/15-OPE, o pravidlech pro změny a úpravy systemizace a organizační struktury Úřadu vlády ČR a charakteristice systemizovaných míst, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Důvěrné. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na dané služební místo;

Další předpoklady pro výběrové řízení na obsazované služební místo:

3. je-li žadatel narozen před 1. prosincem 1971[5], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
  Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;
4. je-li žadatel narozen před 1. prosincem 1971[5], předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České aSlovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3. příslušníkem Lidových milicí,
 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25.2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
5. třetího kola výběrového řízení se může dále zúčastnit (kromě žadatelů uvedených v § 57 odst. 3, 5) podle § 57 odst. 6 zákona o státní službě osoba, která vuplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle §5 nebo činnosti obdobné a která má složenu úřednickou zkoušku nebo zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem nebo výpis zpersonálního spisu, osvědčení o vykonání úřednické zkoušky) znichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 zákona. Při podání žádosti lze doložit prosté kopie příslušných listin, originál nebo úředně ověřenou kopii listin žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři. Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Související vzorové dokumenty:

1) Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného

2) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pokud se žadatele týká)


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu zevidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval vposledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[4] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[5] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty