Nabídka zaměstnání

11. 6. 2018 13:24

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů

Č. j. 14241/2018-VZC-1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů

Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 282 ze dne 30. dubna 2018 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení výběrového řízení na
obsazení služebního místa: ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
ve služební hodnosti: vrchní státní rada
hodnostní označení: plukovník

Náplň služebního místa:
Komplexní koordinace a řízení Generální inspekce bezpečnostních sborů
Se zařazením: Generální inspekce bezpečnostních sborů
Místo služebního působiště: Praha

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo je 1. srpen 2018.

Charakteristika služebního místa:

 • tarifní třída: 11
 • minimální stupeň dosaženého vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu
 • stupeň utajení v rozsahu:  tajné

Povinné požadavky na volné služební místo:

 • lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
 • oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenu kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování.
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • bezúhonnost
 • nejméně 3 roky praxe v řídící funkci (pozici).

Požadované znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):

 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • časová flexibilita a zkušenost s řízením kolektivu
 • orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Generální inspekci bezpečnostních sborů, zejména na zákon č. 341/2011 Sb., zákon č. 141/1961 Sb.

Nárokové složky služebního příjmu:

 • základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
 • příplatek za vedení v rozpětí 10.000 Kč až 14.000 Kč
 • zvláštní přípatek ve sk. zvl. přípl. 1A/1. skupina 3.000 Kč až 6.000 Kč

Výčet dokladů, které uchazeč o volné služební místo připojí k přihlášce:

 • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současnou pozici
 • konkrétní specifikace nejméně 3 leté praxe v řídící funkci (pozici)
 • motivační dopis
 • písemnou práci v rozsahu maximálně 8 normostran na téma „Koncepce Generální inspekce bezpečnostních sborů v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a více let)
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů
 • doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
 • čestné prohlášení nebo jeho kopie (u osob narozených do 1.12.1971) – podle ustanovení § 6 odst. 2 a § 7 zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku a požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do pátku 29. června 2018 do 12 hod na adresu: Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Obálka, resp. datová zpráva obsahující písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy veškeré požadované doklady, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.
Případné další informace podá: JUDr. Michaela Pobořilová, tel. 224 002 426, e-mail: poborilova.michaela@vlada.cz.

Ing. Andrej Babiš v. r.
předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter